Būtiniausiems maisto produktams siūlomas 5 proc. PVM
Bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams nuo ki­tų me­tų siū­lo­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nį 5 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM). To­kių pro­duk­tų są­ra­še bū­tų duo­na, ma­ka­ro­nai, kruo­pos, pie­no pro­duk­tai, svie­tas, švie­žia mė­sa ir žu­vis, alie­jus, mil­tai, dar­žo­vės, vai­siai bei cu­krus.

Ati­tin­ka­mą Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są ket­vir­ta­die­nį Sei­me už­re­gis­tra­vo „dar­bie­čių“ frak­ci­jos va­do­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Pa­sak jo, dėl di­de­lių kai­nų ir men­kų at­ly­gi­ni­mų vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų vyks­ta į Len­ki­ją įsi­gy­ti pi­ges­nių pre­kių ir dėl to ken­čia ša­lies biu­dže­tas.

„Pri­va­lo­me į tai rea­guo­ti ir im­tis veiks­mų, to­dėl siū­lo­me su­ma­žin­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų PVM ta­ri­fą nuo da­bar esa­mo 21 proc. iki 5 proc.“, – tei­gia K.Dauk­šys.

Šios pa­tai­sos – ne pir­mos, ku­rio­mis siū­lo­ma ma­ži­nant mo­kes­čius, at­pi­gin­ti mais­to pro­duk­tus.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rė ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos va­do­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų krep­še­liui per­nai siū­lė 5 proc. ta­ri­fą tai­ky­ti nuo 2016 me­tų. Sei­mas jos siū­ly­mo dar ne­svars­tė, bet anks­čiau ne kar­tą at­me­tė pa­tai­sas dėl leng­va­ti­nių ta­ri­fų bet ko­kiai švie­žiai at­šal­dy­tai, na­mi­nių pa­ukš­čių mė­sai ir su­bpro­duk­tams, mė­sos ga­mi­niams ir pus­ga­mi­niams bei dar­žo­vėms ir vai­siams.

Dau­giau­si to­kių pa­tai­sų siū­ly­ta, kai Ru­si­ja pa­skel­bė em­bar­gą lie­tu­viš­kiems pro­duk­tams, ta­da Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja prog­no­za­vo, kad jį tai­kant tik švie­žiai ir at­šal­dy­tai mė­sai, biu­dže­tas ne­tek­tų be­veik 58 mln. eu­rų pa­ja­mų per me­tus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė 2013 me­tais tei­gė, kad ma­žes­niu PVM ta­ri­fu mė­sai su­in­te­re­suo­tas vie­nas iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių. Pa­sak jos, leng­va­tos tie­sio­gi­nės nau­dos var­to­to­jams ne­duo­da – tik vers­lui. Eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­ma val­do mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“.

Įpras­tas PVM ta­ri­fas šiuo me­tu yra 21 proc., jis ga­lio­ja nuo 2009 me­tų ru­dens.