Būti savanoriais jaunuoliai nesiveržia
Už­si­mo­jęs par­eng­ti pu­se tūks­tan­čio sa­va­no­rių dar­bui su at­skir­ties žmo­nė­mis, Lie­tu­vos Ca­ri­tas pri­si­pa­žįs­ta su­si­dū­ręs su prob­le­ma - no­rin­čių­jų sa­va­no­riau­ti sty­giu­mi.

Lie­tu­vos Ca­ri­tas par­en­gė bei vyk­do pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – par­uoš­ti 510 sa­va­no­rių dar­bui su se­nais žmo­nė­mis bei tė­vų dė­me­sio sto­ko­jan­čiais vai­kais. Sa­va­no­riau­ti kvie­čia­mi jau­ni, dar­bo ne­tu­rin­tys žmo­nės. Ne­pai­sant to, kad pa­no­ru­sie­ji bū­ti sa­va­no­riais gau­na ne tik teo­ri­nių ži­nių, įgy­ja pra­kti­nių įgū­džių, sa­va­no­rys­tės die­no­mis pa­mai­ti­na­mi, jiems ap­mo­ka­ma ke­lio­nė į dar­bo vie­tą, ši veik­la tarp jau­nų žmo­nių kol kas ne­po­pu­lia­ri.

„De­ja, lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­mo lai­kus iš­gy­ve­nan­ti mū­sų vi­suo­me­nė, ku­rio­je žmo­gus – ne ver­ty­bė, o vien dar­bo prie­mo­nė, nė­ra pa­lan­ki sa­va­no­riams. Lie­tu­vo­je, kur skie­pi­ja­ma pa­žiū­ra, kad žmo­gus tu­ri gau­ti vis­ką ir grei­tai, sa­va­no­rys­tė ne­re­tai bū­na net pa­šie­pia­ma“, - LŽ tei­gė Lie­tu­vos Ca­ri­to Slau­gos ir glo­bos na­muo­se sky­riaus va­do­vė Jū­ra­tė Ma­ti­ko­vie­nė. Vis dėl­to, anot jos, sa­va­no­rys­tė žmo­gui su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, ug­do sa­vi­gar­bą, ku­ria bend­ruo­me­nę.

Sa­va­no­riai vis dar laukiami

Lai­mė­jęs dau­giau nei 166 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šų, Lie­tu­vos Ca­ri­tas de­šim­ty­je Lie­tu­vos vie­to­vių sa­va­no­rys­tei ėmė­si reng­ti 14-29 me­tų jau­nuo­lius. Pro­jek­to tiks­las – užim­ti, su sa­va­no­rys­tės idė­jo­mis su­pa­žin­ti bei į šį dar­bą įtrauk­ti 510 jau­nų žmo­nių. Pro­jek­tas jau įsi­bė­gė­jęs, ta­čiau Lie­tu­vos Ca­ri­tas vis dar lau­kia ir pri­ima no­rin­čiuo­sius bū­ti sa­va­no­riais. Lau­kia­ma tų jau­nų žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri dar­bo. O tam, kad tu­rė­tų už ką at­vyk­ti, jiems ap­mo­ka­ma ke­lio­nė, at­vy­ku­sie­ji bū­na pa­mai­ti­na­mi ar­ba gau­na mais­to pa­ke­tus. De­ja, pa­ste­bi­ma ne­igia­ma ten­den­ci­ja, jog ir esant itin di­de­liam jau­ni­mo ne­dar­bui, dau­ge­liui jau­nų žmo­nių vis dar ne­si­ver­žia bū­ti sa­va­no­riais. „Man ap­mau­du, kad ir vi­sa mū­sų vi­suo­me­nė yra nu­si­tei­ku­si prieš sa­va­no­rius. Dau­ge­liui žmo­nių su­vo­kia­mas vien dar­bas už at­ly­gį, o tai, kad ga­li bū­ti dir­ba­ma iš idė­jos, tam, kad pa­dė­tum ki­tam ir taip rea­li­zuo­tum sa­ve, su­pran­ta­ma to­li gra­žu ne vi­siems“, - sa­kė J.Ma­ti­ko­vie­nė.

So­cia­li­nio dar­bo ži­no­vė J.Ma­ti­ko­vie­nė pa­brė­žė, jog ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je, ir JAV sa­va­no­rys­tė ska­ti­na­ma nuo jau­nų die­nų, bai­gu­sie­siems mo­kyk­las taip pat siū­lo­ma iš pra­džių sa­va­no­riau­ti, per tai pa­žin­ti ir gy­ve­ni­mą, ir sa­ve, ir tik po to pra­dė­ti mo­ky­tis aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Lie­tu­vo­je prieš­in­gai - jau­nuo­liai iš pra­džių ska­ti­na­mas įsi­gy­ti dip­lo­mą, o jį tu­rin­tie­siems lyg ir ne­be­so­li­du sa­va­no­riau­ti, tad im­ama ieš­ko­ti dar­bo už at­ly­gi­ni­mą, o jo ne­ga­vus vyks­ta­ma į už­sie­nį už­si­dirb­ti daž­niau­siai dir­bant su­nkiau­sią dar­bą. „Mes, Lie­tu­vos Ca­ri­tas, siū­lo­me sa­va­no­rys­tę - dar­bą su ypač pa­žei­džia­mais žmo­nė­mis – mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos glo­bo­ja­mais se­nu­kais ir vai­kais, lan­kan­čius Ca­ri­to die­nos cen­trus. Dirb­da­mi su jais sa­va­no­riai tu­ri ga­li­my­bę daug ge­riau pa­žin­ti ir sa­ve, ir pa­tį gy­ve­ni­mą“, - pa­brė­žė J.Ma­ti­ko­vie­nė.

Sa­va­no­rys­tė – turtas

Lie­tu­vos Ca­ri­to at­sto­vė Šiau­liuo­se Lau­ra Pa­sa­vods­ky­tė tei­gė, kad šia­me mies­te no­rin­čių sa­va­no­riau­ti jau­nuo­lių ne­bu­vo leng­va ras­ti. Sa­va­no­riau­ti pa­no­ro 28 jau­ni žmo­nės. Vai­ki­nai iš sa­va­no­riš­kos veik­los pa­si­trau­kė vos iš­klau­sę kur­sus apie sa­va­no­rys­tę, o dirb­ti pra­kti­nio dar­bo li­ko vien mer­gi­nos ir jau­nos mo­te­rys. „Sa­va­no­rės mer­gi­nos lan­ko se­nu­kus, kal­ba­si su jais, iš­si­ve­da pa­si­vaikš­čio­ti“, - tvir­ti­no L. Pa­sa­vods­ky­tė. Ji pa­brė­žė, kad nė vie­na sa­va­no­rė ne­pa­sa­kė, jog jai bend­rau­ti su gar­baus am­žiaus žmo­nė­mis bū­tų su­nku ar ne­įdo­mu. Prieš­in­gai, vi­sos jos tvir­ti­no pa­si­sė­mu­sios ne­ma­žai pa­tir­ties ir vi­siš­kai ki­taip pa­žvel­gu­sios į gy­ve­ni­mą ir į sa­vo ga­li­my­bes. „Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ke­lios mū­sų sa­va­no­rės jau su­si­da­ro nuo­la­ti­nį dar­bą. Be­je, joms pa­dė­jo tai, kad jau tu­rė­jo sa­va­no­riš­ko dar­bo pra­kti­kos Ca­ri­te“, - pa­brė­žė L. Pa­sa­vods­ky­tė.

Pa­sva­ly­je dir­ban­ti Lie­tu­vos Ca­ri­to at­sto­vė Jur­gi­ta Venc­kie­nė tei­gė, kad vi­sa­me Pa­sva­lio ra­jo­ne at­si­ra­do 20 sa­va­no­riau­ti pa­no­ru­sių žmo­nių, tarp jų bu­vo jau­nų ma­mų, ku­rių vai­kai lan­ko Ca­ri­to die­nos cen­trą ir ku­rios, at­ėju­sios drau­ge su sa­vo ma­žy­liais, pa­dė­da­vo ki­tiems vai­kams ruo­šti pa­mo­kas, užim­da­vo juos. „Vai­kų die­nos cen­tre veik­la la­bai in­ten­sy­vi, tad sa­va­no­rių vi­suo­met rei­kia“, - tvir­ti­no J. Venc­kie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad sa­va­no­rių, ku­rių pri­sik­vies­ti ne taip leng­va, itin rei­kės va­sa­rą, kai bus ren­gia­mos vai­kų va­sa­ros sto­vyk­los. Pa­sva­ly­je Ca­ri­to į sa­va­no­rys­tę įtrauk­ta Li­na Tu­py­tė ne­slė­pė su­si­dū­ru­si su žmo­nių ne­sup­ra­ti­mu, šie klau­sė, ko­dėl ji, dip­lo­muo­ta so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, dir­ba ne už pi­ni­gus, o sa­va­no­riau­ja. „Aš jiems at­sa­ky­da­vau, kad už te­le­vi­zo­riaus žiū­rė­ji­mą taip pat nie­kas ne­mo­ka, o man ma­lo­niau pa­čiai dirb­ti ir bend­rau­ti nei žiū­rė­ti kaip tai da­ro te­le­vi­zi­jos lai­dų he­ro­jai“, - tei­gė L. Tu­py­tė. Ji pa­ti­ki­no, kad sa­va­no­rys­tės pri­nci­pu dirb­da­ma so­cia­li­nį dar­bą ji pa­ju­to, kaip la­bai jis ski­ria­si nuo ži­nių, įgy­tų aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. „Sa­va­no­rys­tė ma­ne la­bai pra­tur­ti­no“, - tvir­ti­no Lie­tu­vos Ca­ri­to sa­va­no­rė.