Būsimus metus dedikuos praeičiai priminti
Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja 2019 me­tus siū­lo pa­skelb­ti Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų, taip pat Vie­to­var­džių me­tais, o 2020-uo­sius – Stei­gia­mo­jo Sei­mo 100-me­čio me­tais.

Esą taip bus pažymėtas ypatingas savanorių, kariuomenės ir kitų šalies piliečių indėlis Nepriklausomybės kovose ginant atkurtą Lietuvos valstybę, įvertinta Steigiamojo Seimo veikla, pabrėžta senųjų vietovardžių reikšmė.

Primins, kas buvo

Kaip primenama Seimo Valstybės istorinės atminties komisija (VIAK), 1918 metų pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos. Todėl parlamentui siūloma, pagerbiant visų kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atminimą, pabrėžiant nepriklausomybės kovų reikšmę okupacijų metais ir akcentuojant krašto apsaugos savanorystės tradicijų puoselėjimą bei jų aktualumą, 2019-uosius paskelbti Nepriklausomybės kovų metais.

Kartu siūloma 2020 metus paskelbti Steigiamojo Seimo 100-mečio metais, mat tada sukaks 100 metų, kai buvo išrinktas pirmas moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas. 1920 metų gegužės 15 dieną susirinkęs Steigiamasis Seimas įtvirtino Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas mūsų valstybę demokratine respublika. Be to, 2020-uosius dedikavus Steigiamajam Seimui, būtų akcentuojamas ir jo atliktas teisėkūros darbas – pirmosios Konstitucijos ir kitų teisės aktų priėmimas.

Kitus metus Seimo VIAK siūlo paskelbti ir Vietovardžių metais. Pabrėžiama, kad mūsų senieji vietovardžiai yra mūsų kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė. Senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija. Ji turi būti saugoma kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis, tačiau nuo sovietmečio iki šių laikų iš juridinės vartosenos jau išbraukta tūkstančiai istorinių vietovardžių ir pastebima tolesnė jų nykimo tendencija.

Nereikėtų pernelyg įsijausti

Seimo VIAK pirmininkas Arūnas Gumuliauskas priminė, kad šią savaitę posėdžiavusi komisija jau pritarė nutarimui būsimus metus paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų metais. Anksčiau būta pasiūlymų 2019-uosius paskelbti ir Pasaulio lietuvių metais. Sprendimus dėl to Seimas ketina priimti šioje pavasario sesijoje. Beje, tuos pačius metus parlamentas jau yra paskelbęs Juozo Tumo-Vaižganto metais, Žemaitijos metais, Lietuvos šaulių sąjungos metais, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais, Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Politikų pomėgį vienus metus dedikuoti gausybei įvairių sukakčių, kurios vėliau tarsi ir pamirštamos, ne kartą kritikavo mūsų šalies kultūros atstovai.

Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis „Lietuvos žinioms“ yra teigęs, kad būtų gerai, jei iš tikrųjų būtų minima viena ar kita sukaktis, tam iš anksto numačius lėšų. Juk vien paskelbus daug atmintinų metų ir mažai darant sumenkinama tų sukakčių ar jubiliejų reikšmė. Tokiam požiūriui pritarė ir VIAK narys Eugenijus Jovaiša. Anot parlamentaro, kaskart, kai tik komisijoje svarstomi nauji pasiūlymai, kyla būtent toks klausimas. „Pavyzdžiui, abejoju, ar iš tiesų reikia būsimus metus skelbti Vietovardžių metais“, – sakė parlamentaras.

Skelbs iš anksto

VIAK pirmininko A. Gumuliausko teigimu, įvairūs pasiūlymai kam nors dedikuoti metus ant Seimo narių darbo stalo patenka jau su ekspertų išvadomis. Tik taip esą pavyksta išvengti gausybės paminėjimų tais pačiais metais. Juk kai kurias sukaktis galima paminėti konferencijomis, leidiniais ar kitokiais renginiais, atmintinų metų nepriskiriant konkrečiai asmenybei ar istoriniam faktui.

Eugenijus Jovaiša: „Abejoju, ar iš tiesų reikia būsimus metus skelbti, pavyzdžiui, Vietovardžių metais.“

Be to, sutarta, kad svarbios Lietuvos valstybės kūrimo, laisvės ir nepriklausomybės kovų bei kultūros datos būtų minimos pradedant 20-osiomis metinėmis kas 10 metų, o nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metus. Iškilių asmenybių, nusipelniusių mūsų šalies valstybingumui, mokslui ir kultūrai, jubiliejai būtų minimi kas 25 metus, o nuo 100-ųjų metinių – kas 50 metų.

„Sprendimai dėl kitų metų skyrimo vienai ar kitai datai bus priimami iš anksto – šioje pavasario sesijoje, o ne šiems metams baigiantis. Taip rengiant kitų metų valstybės biudžeto projektą atsiras daugiau galimybių metų renginiams numatyti finansinius išteklius. To anksčiau nebuvo daroma“, – pabrėžė VIAK pirmininkas.