Būsimuosius karius pasitiks ir naujoji keturkojė pareigūnė
Lie­pos pra­džio­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos tar­ny­bi­nių šu­nų gre­tas pa­pil­dė bel­gų avi­ga­nė Čai­na. Vie­ne­rių me­tų ke­tur­ko­jės šei­mi­nin­kė ki­no­lo­gė ei­li­nė Gin­ta­rė Rau­do­niū­tė in­ten­sy­viai tre­ni­ruo­ja sa­vo nau­ją­ją par­tne­rę ir ne­kan­trau­ja, ka­da ga­lės kar­tu pra­dė­ti tar­ny­bą.

Čai­na jau bai­gia bend­ro­jo pa­klus­nu­mo mo­ky­mus, ku­riais jau­ną šu­nį sie­kia­ma iš­mo­ky­ti tiks­liai vyk­dy­ti ki­no­lo­go ko­man­das, kon­cen­truo­ti dė­me­sį į už­duo­ties at­li­ki­mą esant su­dė­tin­goms są­ly­goms ar ne­nu­ma­ty­tiems trik­džiams. Da­bar Čai­na mo­ko­ma pa­žin­ti spe­ci­fi­nius me­džia­gų kva­pus ir in­for­muo­ti ki­no­lo­gą apie jų bu­vi­mo vie­tą. Vė­liau mo­ky­mai taps su­dė­tin­ges­ni ir Čai­na iš­moks at­pa­žin­ti dau­giau kva­pų, dirb­ti su­dė­tin­ges­nė­mis me­teo­ro­lo­gi­nė­mis (karš­tis, šal­tis) ir ap­lin­kos są­ly­go­mis.

Bai­gu­si mo­ky­mus Čai­na ir jos šei­mi­nin­kė kar­tu pra­dės vyk­dy­ti pa­skir­tas už­duo­tis su Ka­ro po­li­ci­jos įgu­lo­mis Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se.

Bel­gų avi­ga­nės šei­mi­nin­kė Gin­ta­rė sa­ko, kad su Čai­na jos ta­po ge­riau­sio­mis drau­gė­mis. Nors ki­no­lo­gė tre­ni­ruo­čių ir už­duo­čių me­tu tu­ri bū­ti griež­ta ir reik­li, ta­čiau už ge­rai at­lik­tą dar­bą pa­ska­ti­na Čai­ną ne tik ska­nės­tais, bet ir švel­niu pa­glos­ty­mu.

„Ne­sus­tab­do­mas Čai­nos ak­ty­vu­mas ir smal­su­mas mo­kan­tis pri­ver­čia pa­si­temp­ti ir ma­ne. Siek­da­ma tin­ka­mai par­eng­ti šu­nį, tu­riu pa­ti pa­lai­ky­ti ge­rą fi­zi­nę for­mą, kad ener­gi­ją, ku­ria pa­si­žy­mi vi­si bel­gų avi­ga­nių veis­lės šu­nys, ga­lė­čiau nu­kreip­ti tre­ni­ruo­tėms“, – apie dar­bą su sa­vo par­tne­re pa­sa­ko­ja ka­rė. Ji tei­gia, kad pri­va­lo do­mė­tis tar­ny­bi­nio šuns par­uo­ši­mo tar­ny­bai nau­jo­vė­mis ir dre­sa­vi­mo me­to­dais, nes at­ei­ty­je ti­ki­si ne tik pro­fe­sio­na­liai par­eng­ti Ka­ro po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį šu­nį, bet ir su­da­ly­vau­ti ki­no­lo­gų var­žy­bo­se ir čem­pio­na­tuo­se.

Baigusi mokymus Čaina ir jos šeimininkė kartu pradės vykdyti paskirtas užduotis su Karo policijos įgulomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Ka­ro po­li­ci­jo­je be Čai­nos tar­nau­ja dar trys tar­ny­bi­niai šu­nys: Ma­ja, Mei­ra ir Dog­ma. Pa­sta­ro­ji sa­va­ran­kiš­kai at­lik­ti už­duo­tis pra­dė­jo tik šių me­tų pra­džio­je, o Ka­ro po­li­ci­jos sen­bu­vės Ma­ja ir Mei­ra tar­nau­ja nuo 2009 me­tų.

Ki­no­lo­gės su sa­vo ke­tur­ko­jais ne tik at­lie­ka tar­ny­bi­nes už­duo­tis, bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja or­ga­ni­zuo­ja­mo­se ki­no­lo­gų meis­triš­ku­mo var­žy­bo­se, yra pa­sie­ku­sios aukš­tų re­zul­ta­tų. Siek­da­mos iš­lai­ky­ti aukš­tą pro­fe­sio­na­lu­mą, ki­no­lo­gės ak­ty­viai da­li­ja­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi su Lie­tu­vos ir už­sie­nio ki­no­lo­gais. Ka­ro po­li­ci­ja glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tu ir ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Taip pat pa­lai­ko­mi glau­dūs ry­šiai su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, taip pat ir ki­tų ša­lių ka­riuo­me­nių ki­no­lo­gais.

Ki­no­lo­gų veik­la yra vie­na iš Ka­ro po­li­ci­jos veik­los sri­čių, skir­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jai už­ti­krin­ti ka­ri­nė­se te­ri­to­ri­jo­se. Be šių funk­ci­jų, už­ti­kri­na­mas ir ka­ri­nių pa­jė­gų ju­dė­ji­mas, tei­kia­ma par­ama sau­gu­mui (pa­vyz­džiui, ob­jek­tų ar as­me­nų ap­sau­ga), sprog­me­nų pa­ieš­ka, taip pat vyk­do­mos ir ki­tos funk­ci­jos. Ka­ro po­li­ci­nin­kai da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se, NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų veik­lo­je ir dau­ge­ly­je ka­ri­nių mo­ky­mų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Ka­ro po­li­ci­ja nuo­lat pa­pil­do sa­vo gre­tas ir kvie­čia vai­ki­nus ir mer­gi­nas (tiek jau tar­nau­jan­čius ka­rius, tiek pla­nuo­jan­čius jais tap­ti) iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas vyk­do­mo­se at­ran­ko­se ir pri­si­jung­ti prie Ka­ro po­li­ci­jos ko­lek­ty­vo.