Būsimoji valdžia perdėlios biudžetą
Ka­den­ci­ją bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė va­kar pri­sta­tė Sei­mui vie­ną pa­sku­ti­nių sa­vo dar­bų – at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. Į nau­ją­ją val­džią pre­ten­duo­jan­čioms par­ti­joms jis ne­pa­da­rė įspū­džio, to­dėl at­vi­rai kal­ba­ma apie lau­kian­čias ko­rek­ci­jas.

Sei­mo tri­bū­no­je svar­biau­sio ša­lies fi­nan­si­nio do­ku­men­to pro­jek­tą pri­sta­čiu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas lai­ko­si ant tri­jų ban­gi­nių – orien­ta­ci­jos į so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą, kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mą ir bū­ti­nų struk­tū­ri­nių re­for­mų fi­nan­sa­vi­mą. Eks­per­tų ver­ti­ni­mu, par­eng­tas do­ku­men­tas ati­tin­ka rea­lią pa­dė­tį ir ga­li bū­ti sėk­min­gai vyk­do­mas. Opo­zi­ci­ja ma­no ki­taip – kol kas tai tė­ra pus­fab­ri­ka­tis.

Ki­tą sa­vai­tę biu­dže­to pro­jek­tą pra­dės svars­ty­ti Sei­mo ko­mi­te­tai ir frak­ci­jos. Nuo lap­kri­čio vi­du­rio šį dar­bą tęs nau­ja­sis Sei­mas. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl biu­dže­to bus pri­im­tas bai­gian­tis gruo­džiui.

Lai­ky­ta­si drausmės

Pa­sak R. Bud­ber­gy­tės, sie­kiant pa­leng­vin­ti mo­kes­čių naš­tą ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams, siū­lo­ma ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD) di­din­ti nuo 200 iki 310 eu­rų. Vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms pa­pil­do­mas NPD ki­tą­met tu­rė­tų iš­aug­ti nuo 120 iki 200 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką. „Gy­ven­to­jų pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­ži­ni­mas 2017 me­tų biu­dže­tui kai­nuos 144 mln. eu­rų. Be­veik to­kia pat su­ma ki­tą­met pa­pil­do­mai ski­ria­ma ir kraš­to ap­sau­gai stip­rin­ti. 2017-ai­siais pra­de­da­me fi­nan­suo­ti struk­tū­ri­nę re­for­mą – so­cia­li­nį mo­de­lį, tam ski­ria­ma be­veik 250 mln. eu­rų, iš jų 142,5 mln. eu­rų – iš vals­ty­bės biu­dže­to“, – var­di­jo mi­nis­trė.

Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tą­met bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) augs 2,7 proc. – 0,5 proc. ma­žiau nei prog­no­zuo­ta pa­va­sa­rį. Prie­žas­tis – Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės spren­di­mas pa­si­trauk­ti iš ES ir pa­di­dė­jęs geo­po­li­ti­nis ne­apib­rėž­tu­mas. Nu­ma­to­mas val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas – 0,8 proc. BVP. R. Bud­ber­gy­tės tei­gi­mu, 2017 me­tų de­fi­ci­tui tu­rės įta­kos dvi prie­žas­tys: so­cia­li­nis mo­de­lis ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas.

Mi­nis­trė pa­brė­žė, jog biu­dže­to pro­jek­tas par­eng­tas lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lių ir ne­pa­žei­džia de­fi­ci­to bei iš­lai­dų au­gi­mo ap­ri­bo­ji­mų. „Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu vi­sos iš­lai­dų di­dė­ji­mo ga­li­my­bės iš­nau­do­tos, to­les­nis jų di­di­ni­mas pa­žeis­tų fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les“, – pri­dū­rė R. Bud­ber­gy­tė.

Pa­si­ry­žę tai­sy­ti

Opo­zi­ci­jai at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­tas pri­mi­nė pus­fab­ri­ka­tį. Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, rea­lus nau­jos Vy­riau­sy­bės fi­nan­sų mi­nis­tras, at­krei­pė dė­me­sį, kad kas ket­ve­rius me­tus su­sik­los­to si­tua­ci­ja, kai nau­jo­ji val­džia pa­vel­di se­no­sios reng­tą biu­dže­to pro­jek­tą, ku­rį iš es­mės bū­na su­nku pa­keis­ti. Pa­teik­ta­me pro­jek­te kon­ser­va­to­rius sa­kė įžvel­gęs vi­sas Vals­ty­bės kon­tro­lės įvar­dy­tas prob­le­mas, o pir­miau­sia, kad „sis­te­mi­niu po­žiū­riu vals­ty­bės biu­dže­tas nė­ra ins­tru­men­tas“, ku­ris leis­tų efek­ty­viai ir ko­ky­biš­kai val­dy­ti vals­ty­bę. Jo nuo­mo­ne, su­pla­nuo­tos ki­tų me­tų pa­ja­mos nė­ra rea­lios. „PVM au­gi­mas ki­tą­met nu­ma­ty­tas 9 pro­cen­tais. Kaip su­pla­nuo­ti 2017-ai­siais to­kį au­gi­mą, kaip jį rea­li­zuo­ti, su­nku su­pras­ti“, – ste­bė­jo­si A. Ku­bi­lius. Kon­ser­va­to­riui taip pat ki­lo abe­jo­nių, ar „ra­cio­na­liai pa­grįs­tas“ nu­ma­ty­tas de­fi­ci­to dy­dis – apie 0,8 pro­cen­to, o si­tua­ci­ją dėl PVM leng­va­tos, tai­ko­mos šil­dy­mui, jis pa­va­di­no su­maiš­ti­mi.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo ma­ny­mu, pro­jek­tas par­eng­tas be iš­sa­mes­nės ana­li­zės, vi­sus spren­di­mus pa­lie­kant bū­si­mai val­džiai. To­dėl esą šio do­ku­men­to ne­rei­kė­tų ver­tin­ti rim­tai, nes nau­ja­sis Sei­mas vis tiek jį ko­re­guos. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas nau­ja­ja­me par­la­men­te Sta­sys Ja­ke­liū­nas sa­ko, kad biu­dže­to de­fi­ci­to ar­gu­men­ta­vi­mas so­cia­li­nio mo­de­lio fi­nan­sa­vi­mo bū­ti­ny­be yra ma­ni­pu­lia­vi­mas. „Nu­ma­ty­tas pen­si­jų di­di­ni­mas 6 proc. pri­ski­ria­mas so­cia­li­nio mo­de­lio kaš­tams, ir jis įtrau­kia­mas į iš­lai­das kaip struk­tū­ri­nė re­for­ma. Tai jau ma­ni­pu­lia­vi­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no eko­no­mis­tas. Jam taip pat keis­tai at­ro­do ki­tų me­tų eko­no­mi­kos prog­no­zė­se nu­ma­ty­ta 2,2 proc. inf­lia­ci­ja – 4 kar­tus di­des­nė nei da­bar. „Tai sig­na­las vers­li­nin­kams, pre­ky­bi­nin­kams, kad kel­ti kai­nas nė­ra blo­gas da­ly­kas, nes dėl to di­dė­ja PVM pa­ja­mos. Ma­nau, to­kiais biu­dže­to ro­dik­liais inf­lia­ci­ja ne­tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­ma“, – kal­bė­jo S. Ja­ke­liū­nas.

Ati­tin­ka situaciją

Eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos ver­ti­ni­mu, biu­dže­to pro­jek­tas ati­tin­ka eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją. „Prog­no­zės, ku­rio­mis jis grįs­tas, bu­vo ko­re­guo­tos rug­sė­jo mė­ne­sį, t. y. pro­jek­tas su­da­ry­tas re­mian­tis ga­na san­tū­rio­mis eko­no­mi­nė­mis prog­no­zė­mis. To­dėl abe­jo­nių dėl jo įvyk­dy­mo ti­krai ne­tu­rė­čiau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas. To­kį op­ti­miz­mą ska­ti­na ke­le­rių pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos, kai, ge­rė­jant mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mui, mo­kes­čių su­ren­ka­ma dau­giau, nei pla­nuo­ja­ma. „Ne­nus­teb­čiau, jei ki­tų me­tų pa­bai­go­je pa­aiš­kė­tų, kad biu­dže­to de­fi­ci­tas bu­vo rea­lus ar net šiek tiek ma­žes­nis ne­gu nu­ma­ty­ta – 0,8 BVP“, – tei­gė G. Nau­sė­da. Anot jo, kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, ar nau­ją­ją koa­li­ci­ją for­muo­sian­čios par­ti­jos mė­gins tai­sy­ti pa­teik­tą biu­dže­to pro­jek­tą. „Bi­jau, kad es­mi­niams mo­kes­čių po­li­ti­kos pa­kei­ti­mams rei­kia kur kas dau­giau lai­ko, o im­tis ko­kių nors sti­chiš­kų tai­sy­mų vien tam, jog bū­tų spė­ta pro­jek­tą pri­im­ti, ne­tiks­lin­ga. Ma­nau, nau­jo­ji koa­li­ci­ja pa­tvir­tins biu­dže­tą to­kį, koks bu­vo pa­teik­tas, iš­sky­rus gal­būt ke­lias pa­tai­sas“, – spė­jo eko­no­mis­tas.

2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­tos dau­giau kaip 8,476 mlrd. eu­rų sie­kian­čios vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos ir dau­giau kaip 9,059 mlrd. eu­rų iš­lai­dos (asig­na­vi­mai vir­ši­ja pa­ja­mas 583,4 mln. eu­rų). Kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis biu­dže­tą su­da­rys 9,997 mlrd. eu­rų, t. y. 5,9 proc. dau­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta 2016 me­tais, asig­na­vi­mai – 10,580 mlrd. eu­rų, 504 mln. eu­rų dau­giau nei šie­met.