Būsimoji koalicija: „valstiečiai“ kuria intrigą
Į Sei­mo rin­ki­mų ly­de­rius iš­si­ver­žus Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS), apž­val­gi­nin­kai prog­no­zuo­ja, kad ša­lį at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus val­dys šios par­ti­jos. Ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad „vals­tie­čiai“ ne­pa­no­rės tai­ky­tis su di­de­lė­mis kon­ser­va­to­rių am­bi­ci­jo­mis, to­dėl par­tne­riais pa­si­rinks pra­lai­mė­ji­mą pa­ty­ru­sius ir dėl to nuo­lai­des­nius ta­pu­sius so­cial­de­mo­kra­tus.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, dar rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se at­sar­giai prog­no­za­vęs sa­vo su­bur­tos ko­man­dos re­zul­ta­tus, va­kar ry­tą jau drą­siai tvir­ti­no: „Ti­ki­mės, kad an­tra­sis tu­ras bus toks pat sėk­min­gas, ir for­muo­si­me koa­li­ci­ją.“ Jo tei­gi­mu, LVŽS par­tne­riais ga­lė­tų bū­ti tiek TS-LKD, tiek Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP), bet de­ry­bos nei su vie­nais, nei su ki­tais esą dar ne­vyks­ta, nes rei­kia su­lauk­ti po dvie­jų sa­vai­čių vyk­sian­čio an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tų.

Kol kas vie­šu­mo­je R. Kar­baus­kis tvir­ti­na vis dar no­rin­tis su­bur­ti pla­čią „spe­cia­lis­tų“ Vy­riau­sy­bę bei val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, ku­rio­je dirb­tų jo par­ti­jos at­sto­vai, taip pat kon­ser­va­to­riai bei so­cial­de­mo­kra­tai. Ta­čiau ši idė­ja at­ro­do ne­įti­ki­ma tiek apž­val­gi­nin­kams, tiek mi­nė­tų par­ti­jų at­sto­vams.

„Man su­dė­tin­ga pa­sa­ky­ti, ar Lie­tu­vos rin­kė­jai, ku­rių di­de­lė da­lis no­ri per­mai­nų, su­pras­tų (spren­di­mą vie­ny­tis su so­cial­de­mo­kra­tais – aut.) tei­sin­gai. Jei­gu ma­ty­tu­me ko­kį nors že­mės dre­bė­ji­mą So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, tai ga­li bū­ti ko­kių nors svars­ty­mų, bet da­bar to ne­ma­tau“, – sa­kė TS-LKD va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Apy­ly­gės jėgos

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė po­li­to­lo­gė Ri­ma Ur­bo­nai­tė, ver­ti­nant rin­ki­mų re­zul­ta­tus ma­ty­ti, kad bet ko­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos kū­ri­mas bus komp­li­kuo­tas pro­ce­sas, bet į Sei­mą pa­te­ku­sioms par­ti­joms be „vals­tie­čių“ su­for­muo­ti dau­gu­mos grei­čiau­siai ne­pa­vyks.

„Jei­gu „vals­tie­čiai“ no­ri tu­rė­ti stip­rią dau­gu­mą ir dar vei­kiau­siai pre­zi­den­tū­ros par­amą, ta­da, ži­no­ma, jiems rei­kė­tų ei­ti su kon­ser­va­to­riais. Tai tur­būt la­biau ati­tik­tų ir vi­suo­me­nės lū­kes­čius, nes pi­lie­čiai la­bai rim­tai pa­sa­kė da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų ne­be­no­rin­tys ma­ty­ti. Ta­čiau „vals­tie­čiai“ ga­li su­si­gun­dy­ti, ypač jei pa­si­seks an­tra­ja­me tu­re ir jie tu­rės ryš­kų pra­na­šu­mą, ei­ti su so­cial­de­mo­kra­tais“, – kal­bė­jo ji.

Kaip ži­no­ma, LVŽS dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je už­si­ti­kri­no 19 man­da­tų. An­tra­ja­me tu­re ab­so­liu­čios sėk­mės at­ve­ju „vals­tie­čiai“ ga­li ti­kė­tis dar 41 vie­tos, tai­gi iš vi­so 60 bal­sų Sei­me.

Sa­vo ruo­žtu TS-LKD dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo 20 man­da­tų bei dar vie­ną, at­neš­tą pir­ma­ja­me tu­re per­ga­lę pel­niu­sios bu­vu­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės. An­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re dėl per­ga­lės var­žy­sis 41 kon­ser­va­to­rių at­sto­vas. Dau­ge­ly­je vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų an­tra­ja­me tu­re vie­ni prieš ki­tus ko­vos bū­tent LVŽS ir TS-LKD kan­di­da­tai.

Kon­ser­va­to­riai stip­ri­na pozicijas

Kon­ser­va­to­riai, ku­rie „vals­tie­čius“ va­di­na sa­vo po­ten­cia­liais par­tne­riais, jau rin­ki­mų nak­tį pra­dė­jo po­kal­bius ir su Li­be­ra­lų są­jū­džiu (LS), ku­ris, ne­pai­sant liūd­nų prog­no­zių, pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pa­si­ro­dė net ge­riau nei prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Jei kon­ser­va­to­riams ir li­be­ra­lams pa­vyk­tų su­de­rin­ti po­zi­ci­jas, po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro prie de­ry­bų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos star­to li­ni­jos TS-LKD ir LS ga­lė­tų sto­ti kaip vie­nas blo­kas – bent taip va­kar par­eiš­kė šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Kaip kliu­vi­nys ga­li­moms kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų blo­ko bei LVŽS de­ry­boms įvar­di­ja­mos skir­tin­gos par­ti­jų po­zi­ci­jos dėl ne­se­niai Sei­mo pri­im­to Dar­bo ko­dek­so. „Vals­tie­čiai“ ža­da jį keis­ti, at­siž­velg­da­mi į ka­den­ci­ją bai­gian­čių par­la­men­ta­rų at­mes­tą pre­zi­den­tės ve­to, o li­be­ra­lai Sei­me vie­nin­gai bal­sa­vo prieš pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją. Tie­sa, vie­nas LVŽS ly­de­rių Sau­lius Skver­ne­lis jau pa­sku­bė­jo pa­ti­kin­ti, kad di­de­lio skir­tu­mo tarp LŽVS ir li­be­ra­lų po­žiū­rių į Dar­bo ko­dek­są skir­tu­mų ne­įž­vel­gia. „Ma­nau, čia pri­nci­pi­nių skir­tu­mų nė­ra, tik po­žiū­ris į žmo­gų. Li­be­ra­lų dau­giau yra gal­būt po­žiū­ris į vers­lo po­zi­ci­jas, mū­sų dau­giau iš­sis­ki­ria po­žiū­ris į dir­ban­čiuo­sius“, – aiš­ki­no jis.

Ga­li ieš­ko­ti sukalbamesnių

Apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, ga­li­mas ir ki­tas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dė­lio­nės sce­na­ri­jus – LVŽS bend­ra­dar­bia­vi­mas ne su de­ši­niai­siais, bet su so­cial­de­mo­kra­tais. Kaip ži­no­ma, šiuo­se rin­ki­muo­se LSDP pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą, už­si­ti­krin­da­ma 13 man­da­tų Sei­me. An­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re kau­sis dar 20 šios par­ti­jos kan­di­da­tų, ta­čiau tik 9 iš jų kol kas sa­vo apy­gar­do­se ly­de­riau­ja.

„Jei „vals­tie­čiai“ ge­rai pa­si­ro­dys an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re, jiems ga­li bū­ti ne vi­sai par­an­kus la­bai am­bi­cin­gas kon­ser­va­to­rių ly­de­ris G. Lands­ber­gis, ku­ris no­rės dik­tuo­ti sa­vo są­ly­gas. Jei LVŽS no­rės iš­lai­ky­ti la­bai stip­rų sa­vo po­zi­ci­jos dik­ta­tą, ji ga­li pa­si­rink­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su nu­krau­ja­vu­siais ir šiek tiek gal­vą nu­lei­du­siais so­cial­de­mo­kra­tais. Bet šiuo at­ve­ju jiems rei­kė­tų dar vie­no par­tne­rio, ir tai ga­lė­tų bū­ti tiek li­be­ra­lai, nors juos pas sa­ve da­bar tar­si „pa­siė­mė“ kon­ser­va­to­riai, tiek Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS), tik su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ LVŽS pir­mi­nin­kas R. Kar­baus­kis tvir­ti­no ne­bend­ra­dar­biau­sian­tis“, – sa­kė R. Ur­bo­nai­tė.

Tarp „vals­tie­čių“ – trintis

Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad bū­tent prie šio koa­li­ci­jos va­rian­to links­ta LVŽS są­ra­šo ly­de­ris S. Skver­ne­lis, apie ku­rio esą vis aš­trė­jan­čius ne­su­ta­ri­mus su par­ti­jos ly­de­riu R. Kar­baus­kiu vie­šu­mo­je kal­ba­ma jau ku­rį lai­ką. Pats R. Skver­ne­lis dar rin­ki­mų nak­tį pa­sa­ko­jo kon­tak­ta­vęs su so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ku prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, nors R. Kar­baus­kis tvir­ti­no ne­su­lau­kęs jo­kių par­ti­jų ly­de­rių skam­bu­čių ir nie­kam ne­skam­bi­nęs pats. „Mes su prem­je­ru daž­nai bend­rau­ja­me, su­si­tin­ka­me re­gu­lia­riai“, – aiš­ki­no S. Skver­ne­lis.

Jis tvir­ti­no, kad kur­da­mi koa­li­ci­ją „vals­tie­čiai“ pa­si­ren­gę bend­ra­dar­biau­ti su vi­so­mis į Sei­mą pa­te­ku­sio­mis par­ti­jo­mis – tai­gi, ga­li­ma spė­ti, ir su „tvar­kie­čiais“, jau už­si­ti­kri­nu­siais pen­kis man­da­tus, nors „vals­tie­čių“ ly­de­ris R. Kar­baus­kis griež­tai tvir­ti­na ne­si­lei­sian­tis į kal­bas su par­ti­jo­mis, ku­rioms par­eikš­ti tei­sė­sau­gos įta­ri­mai.

Dar vie­na po­ten­cia­li to­kio da­ri­nio par­tne­rė – LLRA-KŠS, jau pa­skel­bu­si, kad dėl val­džios tar­tų­si su vi­so­mis par­ti­jo­mis.

Tuo me­tu li­be­ra­lai apie ga­li­mą bend­ra­dar­bia­vi­mą su LVŽS ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­ja kal­ba at­sar­giai. „Jei­gu prie to­kios koa­li­ci­jos kvies­tų pri­si­dė­ti mus, vi­sų pir­ma, kel­tu­mė­me sa­vo są­ly­gas: mo­kes­čių ma­ži­ni­mas, vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių pert­var­ka ir net pri­va­ti­za­vi­mas. Ne­kri­ti­kuo­da­mas „vals­tie­čių“, vis dėl­to tu­riu pri­pa­žin­ti, kad jų po­zi­ci­jos yra „su­mes­ti­nės“, jie tu­ri įvai­rių nuo­sta­tų, įvai­riau­si gan­dai sklin­da tai iš vie­nų, tai iš ki­tų. Tai­gi su­nku pa­sa­ky­ti, ko­kiais pa­grin­dais jie ei­tų į vie­no­kią ar ki­to­kią koa­li­ci­ją. Jei ma­ty­tu­me, kad jie ei­na į koa­li­ci­ją va­do­vau­da­mie­si ki­to­kiais ne­gu mū­sų pri­nci­pai, mes tur­būt to­kio­je koa­li­ci­jo­je ne­da­ly­vau­tu­me“, – aiš­ki­no LS są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

.