Būsimiems merams žada storesnę piniginę
Pa­va­sa­rį tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai ir jų pa­va­duo­to­jai ga­li ti­kė­tis di­des­nių at­ly­gi­ni­mų. Sei­me par­eng­ti siū­ly­mai, jei bū­tų pa­lai­min­ti, jų al­gas kils­te­lė­tų be­veik dvi­gu­bai.

Sei­mas ap­si­žiū­rė­jo, kad di­de­lę dar­bų ir at­sa­ko­my­bės naš­tą pri­sii­man­tys me­rai ir vi­ce­me­rai už­dir­ba ge­ro­kai ma­žiau nei ki­ti ša­lies po­li­ti­kai bei par­ei­gū­nai. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) na­rių par­eng­ta­me pro­jek­te siū­lo­ma, kad ki­tų me­tų ko­vą sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­tiems me­rams ir pa­skir­tiems jų pa­va­duo­to­jams bū­tų tai­ko­mi di­des­ni nei da­bar par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai. Ko­kį kon­kre­tų jų dy­dį iš nu­ma­ty­to in­ter­va­lo skir­ti me­rui, spręs­tų kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Pa­gal pro­jek­tą dau­giau kaip 100 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čio mies­to ar ra­jo­no me­ras ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į 6750-9000 li­tų (1957-2609 eu­rų) at­ly­gi­ni­mą. Da­bar to­kio dy­džio sa­vi­val­dy­bės va­do­vas už­dir­ba apie 5490 li­tų iki mo­kes­čių. Vi­ce­me­rai ga­lė­tų gau­ti 5850-7650 li­tų at­ly­gi­ni­mą. Ma­žes­nių ra­jo­nų me­rams nu­ma­ty­tos kiek kuk­les­nės - 5850-8550 li­tų (1696-2478 eu­rų) dy­džio al­gos. Šiuo me­tu iki mo­kes­čių jie už­dir­ba 4725 li­tus, vi­ce­me­rai – 3960 li­tų.

VVSK pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Bu­kaus­ko tei­gi­mu, pri­bren­do ne tik me­rų, bet ir vi­so vals­ty­bės tar­ny­bos seg­men­to at­ly­gi­ni­mų re­for­mos klau­si­mas. „Kai me­ras, at­sa­kin­gas už di­džiau­sią ra­jo­ną, už­dir­ba 3,5 tūkst. li­tų, tai ne­tel­pa į jo­kius rė­mus“, - LŽ sa­kė jis. Anot po­li­ti­ko, pro­jek­te siū­lo­me įtei­sin­ti „žirk­li­nę pro­por­ci­ją“, ku­ria va­do­vau­da­ma­si kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spręs­tų, ko­kią at­ly­gi­ni­mo ka­te­go­ri­ją - mak­si­ma­lią ar mi­ni­ma­lią - skir­ti me­rui. „Jei bend­ruo­me­nės lū­kes­čiai bus pa­ten­kin­ti, tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras, ma­nau, ga­lės pre­ten­duo­ti į di­džiau­sią dar­bo už­mo­kes­tį“, - tei­gė V. Bu­kaus­kas. Jis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad me­ro ir vi­ce­me­ro at­ly­gi­ni­mo di­dė­ji­mas bū­tų fi­nan­suo­ja­mas ne iš vals­ty­bės, o iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. „Jei ta­ry­ba ma­tys, kad asig­na­vi­mų kel­ti me­ro at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tą iki mak­si­mu­mo nė­ra, tuo­met jam teks vers­tis su ma­žes­nė­mis lė­šo­mis. Čia ir pa­si­reikš­tų de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pai, nes ta­ry­bą ren­ka žmo­nės“, - sa­kė Sei­mo VVSK va­do­vas. V. Bu­kaus­kas vy­lė­si, kad įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos per pa­va­sa­rio se­si­ją, o įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų lie­pos. „Tuo­met nau­jo­ji ta­ry­ba ir me­ras ma­ty­tų, kaip vyk­do­mas biu­dže­tas, ir ga­lė­tų da­ry­ti rei­kia­mas ko­rek­ci­jas“, - sa­kė jis.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad di­din­ti me­rų at­ly­gi­ni­mus rei­kė­jo jau se­niai. Jo tei­gi­mu, per pa­sta­ruo­sius 15 me­tų me­rų at­ly­gi­ni­mai di­din­ti vos kar­tą, ma­žin­ti - tris sy­kius. Lie­tu­vos me­rų dar­bo už­mo­kes­tis, pa­ly­gin­ti su kai­my­nų lat­vių ir es­tų, yra ma­žes­nis du tris kar­tus. “Dau­ge­lio sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mas yra ge­ro­kai di­des­nis nei me­ro. O jų at­sa­ko­my­bė - ne­pa­ly­gi­na­ma”, - LŽ pa­žy­mė­jo R. Ma­li­naus­kas. Pa­sak jo, “po tiek me­tų dis­ku­si­jų” Sei­mas pa­ga­liau tu­rė­tų ryž­tis ir pra­dė­ti me­rų at­ly­gi­ni­mų re­for­mą.

Me­rų ir vi­ce­me­rų al­gų di­di­ni­mo klau­si­mas įtrauk­tas į šian­die­nos - pa­sku­ti­nio ru­dens se­si­jos ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę.