Būsimajam saugumo vadovui – ir moralės barjeras
Ar­tė­jant Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai po­li­ti­kai su­dė­lio­jo rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos, no­rė­da­mas užim­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vo kė­dę, tu­rės ati­tik­ti pre­zi­den­to siū­lo­mas kan­di­da­tas.

Trys Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai kon­ser­va­to­riai Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė bei so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius siū­lo to­bu­lin­ti vie­nos iš žval­gy­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų - VSD dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir veik­los efek­ty­vu­mą. Par­la­men­ta­rai pa­tei­kė Žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias rei­ka­la­vi­mus as­me­niui, kad šis ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas į VSD di­rek­to­riaus ar­ba jo pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. Pa­gal Sei­mo na­rių vi­zi­ją VSD ga­lės va­do­vau­ti ne jau­nes­nis kaip 35 me­tų ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos vals­ty­bi­nę kal­bą mo­kan­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­rin­tis aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba jam pri­lygs­tan­tį iš­si­la­vi­ni­mą. Jis taip pat pri­va­lės tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip pen­ke­rių me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­tį bei ati­tik­ti tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, bū­ti­nus iš­duo­dant lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą į VSD di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo pos­tą ski­ria­mam as­me­niui tai­ko­mi tie pa­tys rei­ka­la­vi­mai kaip bet ku­riam ki­tam as­me­niui, pri­imam į tar­ny­bą (dar­bą) VSD (iš­sky­rus vie­ną rei­ka­la­vi­mą, kad VSD di­rek­to­riu­mi ir jo pa­va­duo­to­ju ski­ria­mas as­muo tu­ri tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip pen­ke­rių me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­tį).

Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vie­nas iš VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų bū­tų ski­ria­mas pir­muo­ju. Jam bū­tų su­teik­ti įga­lio­ji­mai lai­ki­nai ei­ti VSD di­rek­to­riaus par­ei­gas, jei­gu šis ne­dir­ba dėl lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo, tar­ny­bi­nės ko­man­di­ruo­tės, at­os­to­gų ar ki­tais at­ve­jais.

Po­li­ti­kai taip pat ma­no, kad rei­kė­tų su­sie­ti VSD va­do­vo ir jo pa­va­duo­to­jų įga­lio­ji­mų truk­mę. At­lei­dus di­rek­to­rių, pa­va­duo­to­jai par­ei­gas ei­tų tol, kol įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka bū­tų pa­skir­tas ki­tas VSD di­rek­to­rius. Tuo­met iš par­ei­gų bū­tų at­leis­ti ir pa­va­duo­to­jai. Pa­tai­so­mis kar­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, kad į VSD di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jų tar­ny­bos sta­žą prie­dui (ku­ris yra VSD di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jų tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo su­de­da­mo­ji da­lis) skai­čiuo­ti ir at­os­to­gų truk­mei nu­sta­ty­ti bū­tų įskai­to­mas ir as­mens dar­bo Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, ki­to teis­mo tei­sė­ju, pro­ku­ro­ru, pro­ku­ra­tū­ros tar­dy­to­ju, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nu (tar­dy­to­ju), vals­ty­bi­niu ar­bi­tru, dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je sta­žas, įskai­ty­tas as­mens tar­ny­bos pro­ku­ro­ru ar dar­bo tei­sė­ju lai­kas už­sie­nio vals­ty­bė­je ar tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos bus svars­to­mos ko­vo 10-ąją pra­si­dė­sian­čios pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. Pa­gal įsta­ty­mą VSD va­do­vą Sei­mo pri­ta­ri­mu pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas. Da­bar­ti­nio VSD di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Gri­nos ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­dį. Nors G. Gri­na pa­gal įsta­ty­mus ga­li pre­ten­duo­ti į an­trą­ją ka­den­ci­ją, prog­no­zuo­ja­ma, kad to­kio siū­ly­mo jis ne­su­lauks. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šį par­ei­gū­ną ne kar­tą kri­ti­ka­vo ir už­si­mi­nė apie jo pa­kei­ti­mą.