Būsimąją Vyriausybę įvertino ir A. Kubilius
Dėl šian­dien bū­si­mo­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pri­sta­ty­tų kan­di­da­tų į mi­nis­trus sa­vo žo­dį ta­rė ir 2008–2012 me­tais Vy­riau­sy­bei va­do­va­vęs kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Anot jo, nors mi­nis­trų ka­bi­ne­to su­dė­tis at­ro­do ne­blo­gai, svar­bu, kad jis ne­tap­tų „tuš­čių ap­su­kų Vy­riau­sy­be“.

A. Ku­bi­liaus ver­ti­ni­mu, bū­si­mo­ji Vy­riau­sy­bė at­ro­do ge­riau už nu­ei­nan­čią­ją. „Kai ku­riuos nau­jus mi­nis­trus ne­blo­gai pa­žįs­tu – ge­ri spe­cia­lis­tai. Ar po­li­ti­nės pa­tir­ties ne­bu­vi­mas truk­dys, ar pa­dės – il­gai­niui pa­ma­ty­si­me. Šian­dien ne­ži­no­me, ar vals­tie­čiai iš ne­par­ti­nių mi­nis­trų rei­ka­laus pa­klus­nu­mo sa­vo prog­ra­mai ir jau skelb­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams. Jei rei­ka­laus, ta­da ga­li bū­ti prob­le­mų. O gal leis pa­tiems teik­ti iš­min­tin­gus, pro­fe­sio­na­lius pa­siū­ly­mus? Ta­da bus ga­li­ma pa­dė­ti juos for­mu­luo­jant, su­dė­lio­jant aiš­kius pri­ori­te­tus ir juos įgy­ven­di­nant“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ra­šo jis.

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, es­mi­nis iš­šū­kis nau­jai Vy­riau­sy­bei – ne­ati­dė­lio­ti­nas pro­tin­gų ir aiš­kių svar­biau­sių pri­ori­te­tų su­si­dė­lio­ji­mas. Iš sa­vo po­li­ti­nės pa­tir­ties jis sa­ko ži­nan­tis, kad Vy­riau­sy­bė­je tai yra pats svar­biau­sias dar­bas. „Jei­gu to ne­pa­da­rai iš pat pra­džių, užg­riu­vu­si kas­die­ny­bės ka­ru­se­lė virs­ta tuš­čių ap­su­kų veik­la. Lin­kiu iš­veng­ti to­kio li­ki­mo, lin­kiu ne­bū­ti tuš­čių ap­su­kų Vy­riau­sy­be. Nuo tuš­čių ap­su­kų steng­si­mės ap­sau­go­ti sa­vo kri­ti­niais pa­ste­bė­ji­mais. O prie rim­tų po­ky­čių esa­me pa­si­ruo­šę pri­si­dė­ti“, – ti­ki­no jis.

.