Būsimai JAV valdžiai – Lietuvos žinia dėl gynybos
Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai Va­šing­to­ne su­si­ti­ko su bū­si­mos Jung­ti­nių Vals­ti­jų ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vais ir pa­brė­žė jiems, jog Lie­tu­va pa­sta­rai­siais me­tais stip­ri­na sa­vo gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus.

De­le­ga­ci­jos va­do­vas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Ka­čins­kas penk­ta­die­nį BNS sa­kė, kad lie­tu­vius pri­ėmė par­ei­gū­nai, be­si­rū­pi­nan­tys val­džios per­da­vi­mu Pen­ta­go­ne, Vals­ty­bės de­par­ta­men­te ir Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se.

„Mes sa­kė­me, kad su­pran­ta­me po­rei­kį stip­rin­ti sa­vo kraš­to gy­ny­bą, ir de­mons­truo­ja­me, kad Lie­tu­va ne­si­ti­ki, jog vien ki­ti už­ti­krins ša­lies sau­gu­mą“, – te­le­fo­nu iš Va­šing­to­no sa­kė R.Ka­čins­kas.

Lie­tu­va po 2014 me­tų Kry­mo anek­si­jos pa­di­di­no iš­lai­das kraš­to gy­ny­bai, ku­rios iki tol bu­vo vie­nos iš ma­žiau­sių NA­TO. Per­nai su­grą­žin­tas da­li­nis pri­va­lo­mas šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę. Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad NA­TO nu­ma­ty­tas tiks­las gy­ny­bai skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to bus pa­siek­tas 2018 me­tais.

Iš­rink­ta­sis JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu su­kė­lė ne­ri­mą Eu­ro­po­je, kai par­eiš­kė, kad spren­di­mą dėl są­jun­gi­nin­kų gy­ny­bos pri­im­tų tik įver­ti­nęs, ar jie vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mas.

R.Ka­čins­kas ne­įvar­di­jo kon­kre­čių par­ei­gū­nų, su ku­riais su­si­ti­ko Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja. Jo tei­gi­mu, su­si­ti­ki­muo­se daug dė­me­sio taip pat bu­vo skir­ta ener­ge­ti­niam sau­gu­mui.