Bus sudaromi 2016 metų šauktinių sąrašai
Šian­dien, sau­sio 7 d.,  Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je bus su­da­ro­mi 2016 me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šai, į ku­riuos bus įtrauk­ti 19–26 m. (įskai­ty­ti­nai) ka­ro prie­vo­li­nin­kai. Kaip ir per­nai są­ra­šai pa­gal re­gio­nus bus su­da­ro­mi nau­do­jant kom­piu­te­rių prog­ra­mą. Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad at­ran­kos pro­ce­dū­ra vyk­tų skaid­riai ir ob­jek­ty­viai pro­ce­są ste­bės ir 10 vi­suo­me­nės at­sto­vų.

Su­da­ry­ti šau­ki­mo są­ra­šai per dvi dar­bo die­nas nuo jų su­da­ry­mo, t.y. sau­sio 11 die­ną, bus pa­skelb­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://sauk­ti­niai.kam.lt.

Į šau­ki­mo są­ra­šus bus įtrauk­ti 1990 – 1996 me­tais gi­mę vai­ki­nai, ku­riems pa­gal Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tu­ri­mus duo­me­nis, ka­ro prie­vo­lė nė­ra ati­dė­ta. To­kių vai­ki­nų yra apie 100 tūks­tan­čių, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Džiau­giuo­si, kad 2015 me­tais sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą par­eiš­kė dau­giau nei 3 tūkst. vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Kvie­čiu jau­nuo­lius sek­ti jų pa­vyz­džiu ir 2016 me­tais ak­ty­viai re­gis­truo­tis sa­vo no­ru at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Jau­ni­mo nu­si­tei­ki­mas tar­nau­ti, tar­ny­bos są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mas yra bū­tent tas ke­lias, ku­riuo mes tu­ri­me ei­ti ir at­ei­ty­je,“ – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas. Mi­nis­tras taip pat ste­bės šauk­ti­nių są­ra­šų su­da­ry­mo pro­ce­dū­rą.

Su­da­rius są­ra­šus šau­ki­mo nu­ro­dy­mai į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ka­ro prie­vo­li­nin­kams bus pra­dė­ti siųs­ti re­gis­truo­tu pa­štu sau­sio 11 die­ną.

Skir­tin­gai nei 2015 m., šau­ki­mo nu­ro­dy­mai šie­met bus siun­čia­mi ne iš kar­to vi­siems į 2016 m. są­ra­šus pa­te­ku­siems jau­nuo­liams, o da­li­mis, pri­klau­so­mai nuo tar­ny­bos pra­džios lai­ko. Taip sie­kia­ma to­ly­giai iš­skirs­ty­ti ka­ro me­di­ci­nos ko­mi­si­jų dar­bo krū­vį ir pir­miau­siai pa­ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­ras vyk­dy­ti su tais jau­nuo­liais, ku­rie par­eikš no­rą tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru.

Kaip ir per­nai, šie­met Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu nu­sta­ty­tas nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – 3 tūks­tan­čiai.

2015 m. šau­ki­mo nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai šią tar­ny­bą at­lik­ti pa­si­rin­ko sa­vo no­ru ar­ba pa­te­kę į šau­ki­mo są­ra­šus, par­eiš­kė no­rą at­lik­ti tar­ny­bą pir­mu­mo tvar­ka. Sa­va­no­riš­kai at­lik­ti šią tar­ny­bą 18–38 me­tų vai­ki­nai ir mer­gi­nos kvie­čia­mi ir šie­met. Sau­sio 6 d. duo­me­ni­mis sa­va­no­riš­kai tar­ny­bą at­lik­ti pra­šy­mus pa­tei­kė 535 Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Po sau­sio 7 d., kai bus su­da­ry­ti šau­ki­mo są­ra­šai, sa­vo no­ru tar­ny­bai at­lik­ti re­gis­truo­tis to­liau ga­lės ir tie jau­nuo­liai, ku­rie ne­bus pa­te­kę į 2016 m. šau­ki­mo są­ra­šus.

Pa­gal Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­tvir­tin­tą 2016 m. me­ti­nį šau­ki­mo pla­ną pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tar­ny­bą pra­dės 2016 m. ba­lan­džio 4 d., pa­sku­ti­nie­ji – spa­lį. Da­lis jų de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bą pra­dės Mo­ko­ma­ja­me pul­ke, kur tar­naus 3 mė­ne­sius, o ki­tus še­šis tar­ny­bą tęs pri­skir­ta­me da­li­ny­je; ki­ta da­lis – vi­sus tar­ny­bos mė­ne­sius tar­naus pri­skir­ta­me ka­riuo­me­nės da­li­ny­je.

De­vy­nių mė­ne­sių truk­mės nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą LR Sei­mas at­nau­ji­no 2015 m. ko­vą. Tai bu­vo pa­da­ry­ta at­siž­vel­giant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir vals­ty­bės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­me. Su­grą­ži­nus šauk­ti­nių tar­ny­bą taip pat sie­kia­ma su­stip­rin­ti ir pa­grei­tin­ti ka­riuo­me­nės da­li­nių už­pil­dy­mą pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais, su­for­muo­ti pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės par­eng­tą­jį re­zer­vą ir už­ti­krin­ti tin­ka­mą pi­lie­čių pa­si­ren­gi­mą gin­ti sa­vo vals­ty­bę.