Bus renkamas naujas Lietuvos kultūros tarybos narys
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Ri­man­to Kmi­tos pra­šy­mui at­šauk­ti jį iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos (LKT) na­rių dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių. Li­te­ra­tū­ro­lo­gas ir ra­šy­to­jas Ri­man­tas Kmi­ta į LKT bu­vo iš­rink­tas 2017 m.

„Esu dėkinga Rimantui Kmitai už skirtą laiką, žinias ir patirtį, pasitelktą įgyvendinant Kultūros tarybai keliamus uždavinius“, – sakė kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson.

Kaip numato Lietuvos kultūros tarybos įstatymas, kultūros ir meno organizacijų deleguoti rinkėjai atrinks galimus kandidatus į LKT narius. Ministrės teikimu naująjį LKT narį tvirtins Vyriausybė.

Lietuvos kultūros taryba pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse. Kultūros taryba, vadovaudamasi kultūros politikos prioritetais, sudaro sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai ir sklaidai, užtikrinant racionalų ir pagrįstą skiriamų lėšų naudojimą, analizuoja kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.

Tarybos narių susirinkimą sudaro 10 narių ir Tarybos pirmininkas. Personalinę susirinkimo sudėtį kultūros ministro teikimu 4 metams tvirtina Vyriausybė.