Bus rengiamas žinių apie Lietuvą puslapis anglų kalba
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je su­si­ti­kę kul­tū­ros, ūkio ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai su­ta­rė kur­ti Lie­tu­vos ak­tua­li­jas ir ša­lį pri­sta­tan­tį por­ta­lą ang­lų kal­ba, pra­ne­ša urm.lt.

„Šiuo me­tu Lie­tu­va yra be­veik ne­by­li už­sie­nio ži­nio­se, pri­va­lo­me pa­keis­ti šią si­tua­ci­ją, bend­rai ieš­ko­da­mi ga­li­mo spren­di­mo dar šiais me­tais“, – tei­gė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Rin­ko­je bu­vo ban­dy­mų kur­ti to­kias pa­slau­gas, bet jos ar­ba ta­po mo­ka­mos, ar­ba nė­ra pa­kan­ka­mai pa­trauk­lios skai­ty­to­jams, nė­ra ak­ty­vios so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, – sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

„Už­sie­nio žur­na­lis­tams ir ana­li­ti­kams in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je trūks­ta ne­mo­ka­mos, aiš­kios ir pa­trauk­liai pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos apie Lie­tu­vos nau­jie­nas ir ak­tua­li­jas. Toks por­ta­las pa­di­din­tų Lie­tu­vos var­do ži­no­mu­mą pa­sau­ly­je ir pa­dė­tų for­muo­ti tei­gia­mą ša­lies įvaiz­dį“, – pa­žy­mė­jo ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas.