Bus pristatyta atnaujinta gynybos koncepcija
Šią sa­vai­tę nu­ma­to­ma su­reng­ti Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bos (VGT) po­sė­dį, per jį bus pri­sta­ty­ta at­nau­jin­ta gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ja, pra­ne­šė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

„Ka­riuo­me­nės va­das pri­sta­tys, kaip Lie­tu­va vyk­dys gy­ny­bą, ko­kios ka­riuo­me­nės mums rei­kia“, - Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė jis.

V.Sa­ra­pi­no tei­gi­mu, per VGT po­sė­dį taip pat bus svars­to­mi to­les­nio ka­riuo­me­nės stip­ri­ni­mo, jos di­di­ni­mo, kraš­to ap­sau­gos biu­dže­to di­di­ni­mo klau­si­mai.

„Mū­sų vals­ty­bės va­do­vai ap­sisp­ręs dėl ka­riuo­me­nės plė­tros pri­ori­te­tų, jos mo­der­ni­za­ci­jos kryp­čių, asig­na­vi­mų, pa­grin­di­nių įsi­gi­ji­mų 2016 me­tams“, - tei­gė jis.

Be to, VGT na­riams pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros ir jos ri­bi­nių skai­čių pro­jek­tą ar­ti­miau­siems pen­ke­riems me­tams.

„Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bos na­riams bus siū­lo­ma iš­plės­ti ka­riuo­me­nės struk­tū­rą ir di­din­ti ka­rių skai­čių“, - sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas.

Per­nai lap­kri­tį rea­guo­da­ma į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, VGT bu­vo pa­ve­du­si at­nau­jin­ti ša­lies gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ją. Šis do­ku­men­tas pri­im­tas 2011 me­tais.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, VGT svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos klau­si­mus. Į ją įei­na Lie­tu­vos pre­zi­den­tas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.