Bus aiškinamasi dėl P. Gražulio šūkio ant alaus butelių
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) aiš­kin­sis, ar ne­pa­da­ry­ta po­li­ti­nės rek­la­mos pa­žei­di­mų par­duo­tu­vė­se sa­vi­val­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu pa­si­ro­džius alui su šū­kiu „Už Lie­tu­vą, vy­rai!“.

„Šian­dien ga­vo­me skun­dą, aiš­kin­si­mės“, – penk­ta­die­nį BNS sa­kė VRK va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad po­li­ti­nė rek­la­ma pri­va­lo bū­ti pa­žy­mė­ta, taip pat ji tu­ri bū­ti ap­mo­ka­ma iš spe­cia­lios rin­ki­mi­nės sąs­kai­tos.

Skun­dą VRK ga­vo dėl alaus, ku­rio bu­te­lio eti­ke­tė – su šū­kiu, tra­di­ciš­kai nau­do­ja­mo „tvar­kie­čių“ kan­di­da­to į sos­ti­nės me­rus Pe­tro Gra­žu­lio. Sa­vo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Gargž­duo­se jis yra da­li­jęs do­va­nė­les su to­kiu šū­kiu ne kam­pa­ni­jos me­tu.

Pats „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tas tvir­ti­na as­me­niš­kai su alu­mi ne­tu­rin­tis nie­ko bend­ro – to­kios eti­ke­tės bei alaus par­ti­jos sa­ko ne­už­sa­kęs, už ją ne­mo­kė­jęs, tad ir po­li­ti­nės rek­la­mos pa­žei­di­mo ne­ma­tan­tis.

„Pa­da­rė ga­min­to­jas sa­vo ini­cia­ty­va, man anks­čiau yra pa­do­va­no­jęs, tai aš ir­gi esu do­va­no­jęs, bet ne kam­pa­ni­jos me­tu. Da­bar rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, rin­kė­jams alaus ne­ga­li­ma do­va­no­ti, tik jiems pirk­ti ga­li­ma“, – BNS sa­kė P. Gra­žu­lis.