Bulgarijoje – atminimo lenta dr. Jonui Basanavičiui
Mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį ant na­mo Bul­ga­ri­jos mies­te Var­no­je, ku­ria­me gy­ve­no Lie­tu­vos vals­ty­bės vei­kė­jas dr. Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, va­sa­rio 12 die­ną ati­deng­ta pa­mink­li­nė at­mi­ni­mo len­ta.

Atminimo lentą oficialiai atidengė Lietuvos Respublikos ambasadorius Rumunijoje ir Bulgarijos Respublikai Arvydas Pocius kartu su Varnos miesto meru Ivan Portnih.

Ambasadorius A. Pocius savo kalboje atidengimo ceremonijos metu pabrėžė, kad dr. J. Basanavičius paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių istorijose. „Metai, praleisti Varnos miesto taryboje, dr. J. Basanavičiui suteikė politinės patirties, kuri buvo ypač svarbi jam grįžus į Lietuvą, kur jis suvaidino esminį vaidmenį Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo procese“, – sakė ambasadorius.

Atminimo lenta atidengta Lietuvos Respublikos ambasados Rumunijoje ir Bulgarijos Respublikai iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos garbės konsulu Bulgarijoje dr. Račo Ribarovu ir Varnos miesto savivaldybe.