Buhalterinis požiūris žlugdo žvalgybą
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mą ki­tą­met ap­kar­py­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) biu­dže­tą po­li­ti­kai va­di­na ne­sup­ran­ta­mu ir net ža­lin­gu. Jų tei­gi­mu, ky­lan­čios grės­mės ver­čia ne ma­žin­ti, o di­din­ti svar­biau­sios ša­lies žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos fi­nan­sa­vi­mą.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas 2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­tas dau­ge­liui su vi­daus bei iš­orės sau­gu­mu su­si­ju­sių ša­lies ins­ti­tu­ci­jų ža­da so­tes­nį gy­ve­ni­mą nei šie­met. Iš­im­tis – VSD, jai fi­nan­sa­vi­mą siū­lo­ma ma­žin­ti.

At­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te VSD iš vi­so nu­ma­ty­ta 24,6 mln. eu­rų: 19,5 mln. eu­rų iš­lai­doms (iš jų 12,9 mln. eu­rų – dar­bo už­mo­kes­čiui) ir 5,1 mln. eu­rų tur­tui įsi­gy­ti. Pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, VSD asig­na­vi­mai ma­žė­ja 54 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, „ma­žė­ji­mas su­si­jęs su val­dy­mo iš­lai­dų ma­ži­ni­mu“. „A­sig­na­vi­mus pa­gal prie­mo­nes Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas įvar­di­ja kaip kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją, to­dėl jų pa­teik­ti ir ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me“, – pa­aiš­ki­no mi­nis­te­ri­ja.

Svars­tys pa­dė­tį

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ma­žin­ti VSD asig­na­vi­mų ne­ga­li­ma. Juo­lab kad ins­ti­tu­ci­ja nu­ken­tė­jo kri­zės lai­ko­tar­piu. „Mū­sų ko­mi­te­te va­sa­rą bu­vo pri­im­tas spren­di­mas dėl VSD nuo­sek­laus fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo. Pri­sta­čiau šį spren­di­mą prem­je­rui, jis rea­ga­vo tei­gia­mai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys. Anot jo, fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą NSGK ap­tars po rin­ki­mų. Kad ne­ga­li­ma kar­py­ti VSD biu­dže­to, pri­ta­ria ir NSGK na­rys, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Da­rius Pe­tro­šius. Jis tei­gė, kad rei­kia at­siž­velg­ti į geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ir ky­lan­čius iš­šū­kius: „Neuž­ten­ka tik iš­lai­ky­ti žmo­nes, rei­kia, kad ir veik­lai bū­tų pi­ni­gų.“ Po­li­ti­kas ne­abe­jo­jo, kad biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ti skai­čiai dar kei­sis.

Ko­dėl fi­nan­si­nin­kams ki­lo min­tis ma­žin­ti VSD asig­na­vi­mus, par­la­men­ta­ras sa­kė ne­ži­nąs. „Gal pla­nuo­to­jai ne­la­bai ski­ria tas tei­sė­sau­gos struk­tū­ras, vi­sas su­pla­ka į vie­ną vie­tą. Mes, la­biau su­pran­tan­tys šios ins­ti­tu­ci­jos pa­skir­tį, pa­dė­tį ma­to­me ki­taip“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. Jis taip pat tei­gė ma­nąs, kad VSD kuo grei­čiau tu­ri per­si­kel­ti į de­šimt­me­tį sta­to­mas ir nie­kaip ne­bai­gia­mas pa­tal­pas sos­ti­nės Pi­lai­tės ra­jo­ne. „Nes ten, kur VSD įsi­kū­ru­si da­bar, iš pri­nci­po bū­ti ne­ga­li“, – pa­brė­žė D. Pe­tro­šius.

NSGK na­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės žo­džiais, ke­ti­ni­mai ma­žin­ti VSD fi­nan­sa­vi­mą „a­tro­do kaip pro­vo­ka­ci­ja“. „Hib­ri­di­nių ka­rų kon­teks­te VSD at­lie­ka la­bai svar­bią pir­mi­nę funk­ci­ją – ste­bė­ti, sek­ti si­tua­ci­ją, pers­pė­ti. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, koks Lie­tu­vos prieš­as ga­li teik­ti to­kį pa­siū­ly­mą, kai vyks­ta su įta­ko­mis, ban­dy­mais už­val­dy­ti kraš­tą iš vi­daus su­si­ję pro­ce­sai“, – ste­bė­jo­si Sei­mo na­rė.

Po­rei­kiai ne­vie­ši­na­mi

VSD stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės Au­re­li­jos Kat­ku­vie­nės tei­gi­mu, pa­siū­ly­mas ma­žin­ti ins­ti­tu­ci­jos fi­nan­sa­vi­mą ste­bi­na. Ypač kai apie tai kal­ba­ma įvai­rių iš­šū­kių bei grės­mių – hib­ri­di­nių, in­for­ma­ci­nių, ky­lan­čių iš Ry­tų ir Va­ka­rų – aki­vaiz­do­je. „Vals­ty­bės po­žiū­ris tu­rė­tų bū­ti stra­te­giš­kes­nis, to­le­ria­giš­kes­nis. Juo­lab kad vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios už­sii­ma gy­ny­ba, vie­šuo­ju sau­gu­mu, nu­ma­ty­tas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas. Kaž­ko­dėl vie­nin­te­liam VSD pa­siū­ly­ta jį ma­žin­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Kat­ku­vie­nė.

Nors su­ma, ku­rią no­ri­ma ati­mti iš žval­gy­bi­nin­kų, nė­ra la­bai di­de­lė, bet skai­čiuo­jan­tie­siems cen­tus – ne to­kia ir ma­ža. Juo­lab kad se­niai pri­bren­do lė­šų di­di­ni­mo po­rei­kis. „Pa­gal žval­gy­bi­nius rei­ka­la­vi­mus ne­ga­li­me vie­šai pa­sa­ko­ti apie sa­vo po­rei­kius. Ta­čiau ir tarp ei­lu­čių ga­li­ma su­pras­ti, kad, to­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­joms, žval­gy­ba tu­ri ei­ti ko­ja ko­jon su nau­jo­vė­mis. To­dėl at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kis la­bai di­de­lis“, – pa­brė­žė VSD at­sto­vė. Ji pri­mi­nė, kad ge­riau­siai apie žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos po­rei­kius in­for­muo­tas Sei­mo NSGK. Bū­tent su lė­šų trū­ku­mu su­si­ju­si ir nau­jo­jo VSD pa­sta­to sta­ty­ba. At­ro­do, kad švęs­ti įkur­tu­ves ne­pa­vyks ir ki­tą­met.

Svar­bi misija

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­nio tei­gi­mu, toks „bu­hal­te­ri­nis po­žiū­ris“ į svar­bių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mą ne­bes­te­bi­na, o tik pik­ti­na. Pa­sak jo, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) ir VSD yra tos pir­mo­sios gy­ny­bos li­ni­jos, ku­rios at­pa­žįs­ta ir rea­guo­ja į grės­mes ir pa­vo­jaus sig­na­lus. „Nuo­la­ti­nis dip­lo­ma­ti­nio ko­ru­pu­so ir žval­gy­bi­nin­kų lai­ky­mas „ant die­tos“ ga­lė­tų bū­ti pa­tei­si­na­mas, jei sė­dė­tu­me Die­vo už­peč­ky­je ir rū­pin­tu­mė­mės tik bul­vių der­liu­mi“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­žy­mė­jo T. Ja­ne­liū­nas. Po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mas „bu­vo pra­muš­tas tik po ka­ro Ukrai­no­je, kai jau bu­vo gė­da prieš NA­TO nie­ko ne­be­da­ry­ti“. „Bet ly­giai taip pat gė­da ir vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­ma, kaip ga­li­ma kal­bė­ti apie bend­rą sau­gu­mo stip­ri­ni­mą, kai pir­mo­sios gy­ny­bos li­ni­jos yra vi­siš­kai ne­svar­bios. La­bai ge­rai, kad tu­rė­si­me „Bo­xe­rius“ ir NA­SAM'us, bet kaip tik nuo URM ir VSD pri­klau­so, kiek il­gai ne­teks jų pa­nau­do­ti“, – tei­gė T. Ja­ne­liū­nas.