Budinčiuose kariuomenės daliniuose atšaukta kovinė parengtis
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bu­din­čiuo­se vie­ne­tuo­se – Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se ir kai ku­riuo­se Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nių pa­jė­gų vie­ne­tuo­se – at­šauk­tas aukš­tes­nis par­eng­ties ly­gis, ku­riuo ka­riai bu­dė­jo nuo sek­ma­die­nio.

To­kį spren­di­mą penk­ta­die­nį pri­ėmė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, įver­ti­nęs esa­mą sau­gu­mo si­tua­ci­ją, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

„Aukš­tes­nis par­eng­ties ly­gis bu­vo pa­skelb­tas rea­guo­jant į pa­di­dė­ju­sį Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą ša­lia Bal­ti­jos ša­lių ir te­ri­to­ri­nių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je. Da­bar to­kio ak­ty­vu­mo ne­fik­suo­ja­me, ga­li­mai vy­ku­sios Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nių pa­jė­gų pra­ty­bos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je bai­gė­si“, – sa­kė ka­riuo­me­nės va­das.

Pa­skel­bus aukš­tes­nį par­eng­ties ly­gį, šioms pa­jė­goms pri­skir­ti ka­riai bu­dė­jo nuo­la­ti­nė­je par­eng­ty­je ka­ri­nė­se te­ri­to­ri­jo­se.

Nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 die­nos pra­dė­ju­sios funk­cio­nuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, su­da­ry­tos iš dau­giau nei pu­san­tro tūks­tan­čio ka­rių, yra pa­si­ren­gu­sios rea­guo­ti ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis į įvai­raus ti­po grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Jas su­da­ro dvi ba­ta­lio­no dy­džio ko­vi­nės gru­pės, su­for­muo­tos iš LDK Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ir Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nų, oro, spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, ka­ro po­li­ci­jos, lo­gis­ti­kos, me­di­ci­nos ir ar­ti­le­ri­jos par­amos ele­men­tų.

Kar­tu su grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­mis nuo­lat bu­di ir ci­vi­li­nėms val­džios ins­ti­tu­ci­joms eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų at­ve­jais pa­dė­ti pa­si­ren­gu­sios Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nės pa­jė­gos. Jas su­da­ro apie tūkst. ka­rių iš LDK Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų, Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­nų, ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų.

KAM yra skel­bu­si, kad gruo­džio 6 die­ną ne­utra­liuo­se van­de­ny­se Bal­ti­jos jū­ro­je pa­ste­bė­ta 22 Ru­si­jos ka­ri­nių lai­vų gru­pė, ly­di­ma ka­ri­nių or­lai­vių. Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ste­bė­ji­mo duo­me­ni­mis, gru­pės su­dė­ty­je ga­lė­jo bū­ti trans­por­ti­niai or­lai­viai ir bom­bo­ne­šiai.

Ka­ri­nius or­lai­vius at­pa­ži­no kai­my­ni­nių vals­ty­bių nai­kin­tu­vai - Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai ne­ki­lo. Ste­bė­ti si­tua­ci­ją jū­ro­je bu­vo iš­siųs­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­tru­li­nis lai­vas „Že­mai­tis“ P11.

Gruo­džio 7 die­ną NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ki­lo tris kar­tus, jie at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo virš ne­utra­lių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je skri­du­sius ke­tu­ris Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų stra­te­gi­nius bom­bo­ne­šius TU-95 ir du stra­te­gi­nius bom­bo­ne­šius TU-22. Jie skri­do su iš­jung­tais au­to­ma­ti­niais at­sa­kik­liais ir ne­at­sa­kė į NA­TO nai­kin­tu­vų pi­lo­tų ban­dy­mus už­megz­ti ra­di­jo ry­šį.

Du kar­tus at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­ra­liau­čių pir­myn ir at­gal skri­dę trys Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų trans­por­ti­niai or­lai­viai TU-134. Or­lai­viai skri­do pa­gal pla­ną su iš­jung­tais at­sa­kik­liais.

Taip pat NA­TO nai­kin­tu­vai pa­ly­dė­jo vie­ną ka­ri­nį trans­por­ti­nį or­lai­vį AN-72, skri­du­sį pa­gal pla­ną be at­sa­kik­lio, ir vie­ną ka­ri­nį trans­por­ti­nį or­lai­vį AN-26, skri­du­sį pa­gal pla­ną su at­sa­kik­liu.

Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas iš vi­so su­da­ro 2,5 tūkst. ka­rių, pa­si­ren­gu­sių rea­guo­ti į įvai­raus ti­po grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.