Budėjimą ES kovinėje grupėje pradeda Lietuvos kariai
Lie­pos 1 d. Bu­dė­ji­mą Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je (angl. EU Batt­le Group, EUBG) pra­de­da Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių kuo­pa.

Pus­me­tį jie kar­tu bu­dės su ka­riais iš Ai­ri­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Lat­vi­jos, Suo­mi­jos ir Šve­di­jos. ES jun­gi­nio pa­grin­dą su­da­rys trys ma­nev­ri­nės pės­ti­nin­kų kuo­pos – dvi bri­tų ir vie­na iš Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos pa­jė­gų in­dė­lis į šią ES ko­vi­nę gru­pę yra an­tras pa­gal dy­dį po jun­gi­niui va­do­vau­jan­čios Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Šiam ES jun­gi­niui Lie­tu­va ski­ria Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių kuo­pą ir na­cio­na­li­nį par­amos ele­men­tą.

Vi­si ka­riai, pri­skir­ti ES grei­to­jo rea­ga­vi­mo jun­gi­niams, vi­so bu­dė­ji­mo me­tu tar­naus sa­vo nuo­la­ti­nė­se dis­lo­ka­ci­jos vie­to­se, sa­vo ša­ly­se, ta­čiau iš­lai­kys la­bai aukš­tą par­eng­tį. Jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas siųs­ti tarp­tau­ti­nes pa­jė­gas į ope­ra­ci­ją, į nu­sta­ty­tą už­duo­ties ra­jo­ną jie bus pa­si­ren­gę iš­vyk­ti per nu­ro­dy­tą lai­ką.

Pa­gal NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pa­vyz­dį su­kur­tos ES ko­vi­nės gru­pės (angl. EU Batt­le Groups) yra dau­gia­na­cio­na­li­nės pa­jė­gos, skir­tos grei­tai rea­guo­ti į ky­lan­čias kri­zes. Jas su­da­ro ka­ri­niai vie­ne­tai, ku­riuos po pus­me­tį bu­dė­ti ro­tuo­da­mos ski­ria ES ša­lys na­rės. Lie­tu­vos ka­riai ES ko­vi­nė­je gru­pė­je po pus­me­tį bu­dė­jo 2010, 2011, 2013 ir 2015 me­tais. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­je ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vos ka­riai da­ly­va­vo ir 2013 me­tais.

Ba­lan­džio 29-ge­gu­žės 24 d. be­veik mė­ne­sį apie 140 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių da­ly­va­vo pra­ty­bo­se Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, ku­rio­se bu­vo ver­ti­na­mas šių me­tų an­tra­jam pus­me­čiui Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nei gru­pei pri­skir­tų tarp­tau­ti­nių vie­ne­tų pa­si­ren­gi­mas bu­dė­ji­mui.