Bronius Bradauskas nenori, bet grįš į Seimą
Po­li­ti­kos sen­bu­vis 73-ejų so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas  pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė: jei par­ti­jos bi­čiu­lis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las iš tie­sų vyks dirb­ti į Briu­se­lį, jis su­grįš į Sei­mą.

Dar prieš sa­vai­tę B. Bra­daus­kas ti­ki­no apie par­la­men­ti­nį dar­bą ne­no­rįs net gal­vo­ti. Sa­vai­tės vi­du­ry­je jo nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu bu­vo jau pa­lan­kes­nė, šian­dien – tei­gia­ma. Por­ta­lui lry­tas.lt. B. Bra­daus­kas pa­tvir­ti­no ga­vęs žmo­nos su­ti­ki­mą grįž­ti dirb­ti į Sei­mą. Ži­no­ma, jei G.Kir­ki­las iš tie­sų su­tiks tap­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu. Šį man­da­tą jam per­leis­tų eu­ro­par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis, ga­vęs ki­tą dar­bo pa­siū­ly­mą. Apie to­kį sa­vo kar­je­ros po­ky­tį jis pra­ne­šė pir­ma­die­nį.

B. Bra­daus­kas tre­čia­die­nį „Lie­tu­vos ži­nioms“ pra­si­ta­rė gau­nan­tis daug ra­gi­ni­mų grįž­ti į Sei­mą. Pa­sak jo, skam­bi­na drau­gai, pa­žįs­ta­mi, įvai­rių Sei­mo frak­ci­jų na­riai – „vals­tie­čiai“, „tvar­kie­čiai“. Ta­čiau di­džiau­sią įta­ką no­rui vėl im­tis par­la­men­ti­nės veik­los tu­rė­jo jo žmo­nai siun­čia­mos te­le­fo­ni­nės ži­nu­tės, ra­gi­nan­čios su­lai­ky­ti vy­rą nuo to­kio žings­nio. „Čia jau ma­ne su­in­tri­ga­vo. Va­di­na­si, kaž­kas la­bai ne­no­ri, kad at­ei­čiau į Sei­mą, kaž­kas la­bai bi­jo“, – sa­kė B. Bra­daus­kas. Kar­tu jis pri­pa­ži­no, kad ir be sve­ti­mų žmo­nių ra­gi­ni­mo su­tuok­ti­nė sten­gia­si at­kal­bė­ti nuo grį­ži­mo į di­džią­ją po­li­ti­ką. Bu­vęs par­la­men­ta­ras ti­ki­no, kad sten­gia­si ne­kreip­ti „di­des­nio dė­me­sio į pi­la­mą ant jo gal­vos pur­vą“, to­dėl ne­skai­to įžei­džių ko­men­ta­rų. „Kad ir ką da­ry­čiau, vis tiek bū­siu va­di­na­mas „ko­mu­nia­ga“, – sa­kė B. Bra­daus­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo dėl Z. Bal­čy­čio spren­di­mo ne­da­ly­vau­ti LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. B. Bra­daus­ko nuo­mo­ne, šis kan­di­da­tas ga­lė­jo kils­te­lė­ti par­ti­jos rei­tin­gus. „Da­bar tai teks da­ry­ti jau­ni­mui“, – tvir­ti­no jis.

G. Kir­ki­las apie ar­ti­miau­sius veik­los po­ky­čius kol kas už­si­me­na tik pu­se lū­pų, ta­čiau Sei­me ne­abe­jo­ja­ma, kad 66-erių po­li­ti­kas va­žiuos dirb­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Sa­vo spren­di­mą so­cial­de­mo­kra­tas ža­da pa­skelb­ti ko­vo pa­bai­go­je, kai dėl ki­tos tar­ny­bos eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti Z. Bal­čy­tis.