Briuselyje pristatytas Lietuvos ir Lenkijos žydų bendruomenės paveldas
Pa­sau­lie­ti­nia­me žy­dų bend­ruo­me­nės cen­tre Briu­se­ly­je šią sa­vai­tę vy­ko ren­gi­nys „Je­wish He­ri­ta­ge: Crea­ting a Li­ving Le­ga­cy in Post-Ho­lo­caust Eu­ro­pe“, ku­rį kar­tu or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos am­ba­sa­dos, Len­ki­jos ins­ti­tu­tas, Še­du­vos žy­dų me­mo­ria­li­nis fon­das bei Pa­sau­lie­ti­nis žy­dų bend­ruo­me­nės cen­tras.

Še­du­vos žy­dų me­mo­ria­li­nio fon­do stei­gė­jas Ser­ge­jus Ka­no­vi­čius pri­sta­tė Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ir pa­vel­do pro­jek­tą „Din­gęs Štet­las“, ku­rio me­tu bu­vo res­tau­ruo­tos Še­du­vos mies­te esan­čios se­no­sios žy­dų ka­pi­nės, pa­sta­ty­ti trys pa­mink­lai ma­si­nių žu­dy­nių vie­to­se bei Še­du­vos mies­te­lio cen­tre. S. Ka­no­vi­čius trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie Še­du­vo­je įsi­kur­sian­čio mu­zie­jaus pro­jek­tą, ku­riuo bus sie­kia­ma pri­min­ti apie bu­vu­sį vie­ti­nių žy­dų gy­ve­ni­mą, šios bend­ruo­me­nės įvai­ru­mą.

Len­ki­jos žy­dų is­to­ri­jos mu­zie­jaus Var­šu­vo­je vy­riau­sio­ji ku­ra­to­rė Bar­ba­ra Kirs­henb­latt-Gimb­lett pri­sta­tė uni­ka­laus na­ra­ty­vo pa­si­rin­ki­mą mu­zie­ju­je, ku­ris ne­ap­si­ri­bo­ja vien tik skau­džiu ho­lo­kaus­to pe­rio­du, ta­čiau sie­kia pa­pa­sa­ko­ti il­giau nei tūks­tant­me­tį ap­rė­pian­čią žy­dų is­to­ri­ją Len­ki­jo­je.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo ro­do­ma iš­trau­ka iš S. Ka­no­vi­čiaus ir Sau­liaus Ber­ži­nio do­ku­men­ti­nio fil­mo „Suak­me­nė­jęs lai­kas“.