Briuselyje ieškos netradicinių sprendimų
Ru­dens po­li­ti­nį se­zo­ną Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai prog­no­zuo­ja bū­siant įtemp­tą ir ne­ra­mų. Dar­bų tem­pą bei dis­ku­si­jų to­ną dik­tuos sle­gian­ti ak­tua­li­jų kup­ra.

Į Briu­se­lį po va­sa­ros poil­sio grįž­tan­čių eu­ro­par­la­men­ta­rų lau­kia in­ten­sy­vi dar­bot­var­kė. Šią ir ki­tą sa­vai­tę po­li­ti­kai po­sė­džiau­ja ko­mi­te­tuo­se, į ple­na­ri­nę se­si­ją Stras­bū­re rink­sis rug­sė­jo 12-ąją. Kaip vie­nus svar­biau­sių pus­me­čio dar­bų Lie­tu­vos at­sto­vai EP iš­sky­rė su „Bre­xit“ su­si­ju­sius klau­si­mus, mig­ra­ci­jos, ko­vos su te­ro­riz­mu ir eko­no­mi­kos prob­le­mas.

Dels­ti negalima

Li­be­ra­lo Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus nuo­mo­ne, pri­vi­le­gi­jos dirb­ti tra­di­ciš­kai EP ne­be­tu­ri, nes „lau­kian­tys dar­bai ir spren­di­mai tra­di­ciš­ku­mu net ne­kve­pia“. Nau­jų idė­jų itin lau­kia­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Bra­tis­la­vo­je, vyk­sian­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je.

„Ma­ny­čiau, kad tai bus spren­di­mų pa­ieš­kos su­si­ti­ki­mas, da­li­ji­ma­sis nuo­mo­nė­mis ir at­vi­ras dia­lo­gas vi­sais rū­pi­mais klau­si­mais. Šį se­zo­ną rei­kė­tų va­din­ti spren­di­mų me­tu, nes jų ati­dė­lio­ji­mas reikš­tų dar di­des­nes bė­das at­ei­ty­je. Il­giau lauk­ti Eu­ro­pa ne­be­ga­li“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė P. Auš­tre­vi­čius. Kal­bė­da­mas apie eko­no­mi­kos ak­tua­li­jas po­li­ti­kas ap­gai­les­ta­vo, kad vil­tin­gi lū­kes­čiai, ku­rie bu­vo apė­mę ES ša­lis, ne­re­tai ne­tu­rė­jo pa­grin­do. „Tu­riu gal­vo­je Is­pa­ni­ją ir Por­tu­ga­li­ją, ku­rių prob­le­mos di­dė­ja. Sko­los di­džiu­lės, eko­no­mi­ka ten au­ga per lė­tai. Ki­ta pie­ti­nė vals­ty­bė – Ita­li­ja – tu­ri ban­kų prob­le­mų, juos žlug­do sko­los ir blo­gos pa­sko­los“, – dės­tė jis. Li­be­ra­lo nuo­mo­ne, ES la­bai lė­tai va­duo­ja­si iš eko­no­mi­kos kri­zės. Tai esą ro­do, kad va­di­na­ma­sis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vo Jea­no-Clau­de'o Junc­ke­rio stra­te­gi­nis pla­nas bent jau kol kas re­zul­ta­tų ne­duo­da.

P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, la­bai lė­tai ju­da ir spren­di­mų dėl mig­ra­ci­jos vyk­dy­mas. „Pa­bė­gė­lių ne­ma­žė­ja, Grai­ki­jos ir Ita­li­jos pa­bė­gė­lių cen­trai per­pil­dy­ti, o Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me nė 50 mig­ran­tų, nors esa­me įsi­pa­rei­go­ję pri­im­ti 20 kar­tų dau­giau“, – pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Grei­to re­zul­ta­to ne­si­ti­ki

So­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis su­ti­ko, kad ru­dens se­zo­nas dėl ne­išsp­ręs­tų prob­le­mų bus iš­skir­ti­nis. Dau­giau­sia dė­me­sio, anot jo, tu­rės bū­ti ski­ria­ma Eu­ro­pos sau­gu­mo klau­si­mams, taip pat pa­bė­gė­lių kri­zei su­re­gu­liuo­ti.

„Dar­bot­var­kė­je bus ir „Bre­xit“ rei­ka­lai. Ta­čiau ki­tų me­tų ES biu­dže­tui ši ap­lin­ky­bė per daug įta­kos ne­tu­rės. Kol bri­tai nė­ra ak­ty­va­vę ES su­tar­ties 50-ojo straips­nio, kol nau­do­ja­si bend­rą­ja rin­ka, mo­kes­čius mo­kė­ti pri­va­lo“, – aiš­ki­no Z. Bal­čy­tis. Jis pri­ta­rė nuo­mo­nei, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ES pa­liks ne anks­čiau kaip iki 2019 me­tų pa­bai­gos – iki nau­jų EP rin­ki­mų. Ta­čiau bū­si­mas bri­tų pa­si­trau­ki­mas tu­rės įta­kos jau da­bar strin­gan­čioms ES ir JAV de­ry­boms dėl lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties. „Tai kei­čia jė­gų pu­siaus­vy­rą, nes Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė pa­gal pa­jė­gu­mą yra tre­čia ES ir penk­ta pa­sau­lio vals­ty­bė, su tuo ne­ga­li­ma ne­sis­kai­ty­ti“, – pa­žy­mė­jo EP na­rys. Jis ma­no, kad grei­to re­zul­ta­to de­ry­bo­se dėl mi­nė­tos pre­ky­bos su­tar­ties ti­kė­tis ne­ver­ta, nors anks­čiau tu­rė­ta vil­čių, kad ją pa­si­ra­šy­ti pa­vyks dar Ba­rac­ko Oba­mos pre­zi­den­ta­vi­mo me­tu. „Kol kas komp­ro­mi­so pa­ieš­kos ne­sėk­min­gos“, – ap­gai­les­ta­vo Z. Bal­čy­tis.

Ak­tua­lus EP dar­bot­var­kės klau­si­mas dėl Ki­ni­jos tu­rės įta­kos ES rin­koms. Lie­pą ES pra­ne­šė ne­bes­vars­ty­sian­ti, yra ar nė­ra Ki­ni­jo­je rin­kos eko­no­mi­ka. Dau­giau­sia dė­me­sio bus su­telk­ta į nau­jas prie­mo­nes ki­niš­ko dem­pin­go ir ne­le­ga­lių su­bsi­di­jų klau­si­mams spręs­ti. Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas klau­si­mas dėl rin­kos eko­no­mi­kos sta­tu­so su­tei­ki­mo Ki­ni­jai yra svar­bus to­dėl, kad šiai vals­ty­bei su­tei­kus to­kį sta­tu­są pre­ky­bos par­tne­rės tu­rės ją lai­ky­ti ly­gia­ver­te rin­kos eko­no­mi­kos ša­li­mi ir ati­tin­ka­mai spręs­ti pre­ky­bi­nius ne­su­ta­ri­mus.

Do­mi­nuos „Bre­xit“

Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, do­mi­nuo­jan­čia po­li­ti­nio se­zo­no te­ma taps vi­sos su „Bre­xit“ su­si­ju­sios prob­le­mos. „Ma­nau, kad de­ry­bų pra­džios klau­si­mas svar­bus vi­soms vals­ty­bėms. Jo ne­spren­di­mas taip pat yra spren­di­mas, nors, ma­no ma­ny­mu, blo­gas. Kaip pri­si­me­na­me, iš pra­džių dau­gu­ma en­tu­zias­tin­gai pri­ta­rė, kad bri­tai kuo grei­čiau pra­dė­tų de­ry­bas dėl pa­si­trau­ki­mo, da­bar vi­si lyg ir ap­si­ra­mi­no. Da­rau prie­lai­dą, kad vyks­ta kaž­ko­kios, grei­čiau­siai ne­ofi­cia­lios, de­ry­bos“, – sa­kė jis.

Ki­tos prob­le­mos, po­li­ti­ko tei­gi­mu, bus su­si­ju­sios su eko­no­mi­kos ir mig­ra­ci­jos rei­ka­lais. „Neaiš­ku, kaip klos­ty­sis pa­bė­gė­lių si­tua­ci­ja. Ne­aiš­ku, ko­kios po­zi­ci­jos to­liau lai­ky­sis Tur­ki­ja. Jei ji keis­tų­si, pa­bė­gė­lių prob­le­ma vėl tap­tų vie­na rim­čiau­sių“, – pa­brė­žė V. Ma­zu­ro­nis.

Dė­me­sys EP – mažas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, EP veik­la Lie­tu­vos, kaip ir ki­tų ES ša­lių, gy­ven­to­jus do­mi­na ma­žai. Pa­sak jo, Briu­se­ly­je pri­ima­mi spren­di­mai dau­giau do­mi­na tik kon­kre­čius su eu­ro­pi­niais rei­ka­lais su­si­ju­sius po­li­ti­kus bei spe­cia­lis­tus. „Be abe­jo, pi­lie­čiai ži­no, kad yra toks EP, ta­čiau kuo jis už­sii­ma, pa­sa­ky­tų ne kiek­vie­nas“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

L. Bie­li­nis ma­no, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta in­for­ma­ci­jos apie EP veik­lą, o ir pa­tys mū­sų ša­ly­je iš­rink­ti eu­ro­par­la­men­ta­rai „ma­žai ko­mu­ni­kuo­ja na­muo­se“. „Jų ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai la­bai lo­ka­lūs, vie­šas reiš­ki­ma­sis – epi­zo­di­nis, ne vi­sa­da aiš­ku, ko­dėl jie ima kal­bė­ti“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.