Britų laivas atgabeno karinę techniką
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­dos uos­te pra­dė­ta krau­ti ka­ri­nė tech­ni­ka iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Lai­vų į uos­tą at­ga­ben­ta apie 350 trans­por­to prie­mo­nių ir ka­ri­nėms pra­ty­boms skir­tų apie 150 kon­tei­ne­rių.

Tai dau­giau­siai kro­vi­niams ir ka­ri­niam per­so­na­lui vež­ti skir­tos trans­por­to prie­mo­nės ir su­nkve­ži­miai, taip pat ry­šio prie­mo­nės, ku­ro­ve­žiai, apš­vie­ti­mo ge­ne­ra­to­riai, ki­ta tech­ni­ka. Tech­ni­ką pla­nuo­ja­ma iš­krau­ti iki šeš­ta­die­nio va­ka­ro.

Kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mą į pra­ty­bų vie­tas Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bei pra­ty­bų vie­tų įren­gi­mą už­ti­krins kiek anks­čiau šią sa­vai­tę į Lie­tu­vą at­skri­dę per 200 ka­ri­nių spe­cia­lis­tų.

Klai­pė­dos jū­rų uos­te pa­si­tik­da­mas tech­ni­ką NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tės par­amos va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Tors­te­nas Gers­dor­fas tei­gė, kad va­da­vie­tė šie­met į Bal­ti­jos ša­lis per­dis­lo­kuo­ja­ma tam, kad bū­tų iš­ban­dy­tos jos „dis­lo­ka­vi­mo, pri­si­tai­ky­mo, lanks­tu­mo ga­li­my­bės di­na­miš­ko­je sau­gu­mo ap­lin­ko­je“.

„Tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos kaip „Ar­ca­de fu­sion“ su­tei­kia to­bu­lą ga­li­my­bę dieg­ti nau­jo­ves, eks­pe­ri­men­tuo­ti ir pri­tai­ky­ti at­si­ran­dan­čias są­vo­kas ir to­liau stip­ri­nant sang­lau­dą bei tar­pu­sa­vio san­ty­kius tarp NA­TO vals­ty­bių na­rių“, – žur­na­lis­tams sa­kė T.Gers­dor­fas.

Ši tech­ni­ka at­ga­be­na­ma lap­kri­tį vyk­sian­čioms NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tės pra­ty­boms „Ar­ca­de fu­sion“ (liet. „Ar­ka­di­nė jung­tis“).

NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tė pra­ty­bų me­tu veiks vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se. Lie­tu­vo­je jung­ti­nės lo­gis­ti­nė par­amos gru­pė įsi­kurs ša­lia Jung­ti­nio šta­bo Vil­niu­je. Pa­grin­di­nė va­da­vie­tės da­lis bus dis­lo­kuo­ta Liel­var­de, Lat­vi­jo­je.

Pra­ty­bų už­da­vi­nys yra sėk­min­gai per­dis­lo­kuo­ti va­da­vie­tės gru­pę į Bal­ti­jos ša­lis su tiks­lu in­teg­ruo­tis ir tre­ni­ruo­tis šio­se vals­ty­bė­se. Pra­ty­bo­se bus įver­tin­tas NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo kor­pu­so va­da­vie­tės ge­bė­ji­mas dis­lo­kuo­tis ir veik­ti vie­to­vė­je, taip pat bus iš­ban­dy­tos kon­cep­tua­lios idė­jas, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­tos vys­tant NA­TO itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas.

Prie są­jun­gi­nin­kų va­da­vie­tės at­vy­ki­mo į re­gio­ną pri­si­dė­jo ir rug­sė­jį ati­da­ry­tas ma­žas Vil­niu­je įkur­tas NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tas (NPIV).

„Kol NPIV di­di­na sa­vo pa­jė­gu­mą, „Ar­ca­de fu­sion“ ir ki­tos pra­ty­bos su­teiks uni­ka­lią ga­li­my­bę NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tams tre­ni­ruo­tis ir įgau­ti pra­kti­nės (są­jun­gi­nin­kų) pri­ėmi­mo, ap­rū­pi­ni­mo, ju­dė­ji­mo pir­myn ir pa­jė­gų iš­lai­ky­mo pro­ce­dū­rų pa­tir­ties“, – tei­gė NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas Ja­ko­bas So­gar­das Lar­se­nas.

Jis tei­gė, kad NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tas pri­si­dės prie kiek­vie­no įma­no­mo bū­do pa­ge­rin­ti koor­di­na­ci­ją ir są­vei­ką tarp pri­iman­čios ša­lies ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų, sie­kiant grei­tes­nio ka­rių per­dis­lo­ka­vi­mo.

„Prii­man­čio­sios ša­lies ži­nios su­jung­tos su NA­TO pa­jė­gų ele­men­tų tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja leis NPIV tap­ti pa­grin­di­niu re­fe­ren­tu sklan­džiam ir tin­ka­mu lai­ku at­lik­tam NA­TO itin grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ir ki­tų pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui Bal­ti­jos re­gio­ne“, – tvir­ti­no pul­ki­nin­kas.

„Mes esa­me akys ir au­sys. (...) Mes ga­li­me koor­di­nuo­ti tiek pa­pras­tus, tiek komp­lek­si­nius da­ly­kus – kur va­žiuo­ti, kur per­nak­vo­ti, ko­kiais ke­liais nau­do­tis“, – NPIV funk­ci­ją nu­pa­sa­ko­jo J.So­gard Lar­sen.

Lap­kri­čio 9–20 die­no­mis die­no­mis vyk­sian­čios NA­TO są­jun­gi­nin­kų va­da­vie­tės pra­ty­bos „Ar­ca­de Fu­sion“ yra su­sie­tos su nuo 2009 me­tų ren­gia­mo­mis Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos tarp­tau­ti­nė­mis pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos pra­ty­bo­mis „Bal­ti­jos šei­mi­nin­kas“.

Pra­ty­bų „Bal­ti­jos šei­mi­nin­kas“ me­tu šios vals­ty­bės tre­ni­ruo­ja­si su­teik­ti pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą at­vy­ku­siai NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tei.

„Y­ra la­bai svar­bu, kad at­vyks­tant są­jun­gi­nin­kams mes su­teik­tu­me tin­ka­mą pri­iman­čios ša­lies par­amą ir tai be jo­kios abe­jo­nės la­bai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. (...) Tai ne vien tik ka­riuo­me­nės už­duo­tis, la­bai daug ins­ti­tu­ci­jų įtrauk­ta į šį pro­ce­są“, – tei­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis.

Jis nu­ro­dė, kad NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tės pra­ty­bos vyks­ta Al­jan­sui rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo si­tua­ci­ją Ry­tų re­gio­ne.