Britų laikraštis „The Times“: Lietuva piktnaudžiauja ekstradicija
Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai pikt­nau­džiau­ja sa­vo įga­lio­ji­mais, siek­da­mi įta­ria­mo ai­rių res­pub­li­ko­nų di­si­den­to eks­tra­di­ci­jos, par­eiš­kė jo ad­vo­ka­tas. Apie tai ra­šo bri­tų lai­kraš­tis „The Ti­mes“.

Lia­mas Camp­bel­las, ku­ris prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ci­vi­li­nia­me ieš­ki­ny­je bu­vo pri­pa­žin­tas at­sa­kin­gu už 1998 me­tų sprog­di­ni­mą Omo­je, sten­gia­si iš­veng­ti eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą, kur yra kal­ti­na­mas „Ti­kro­sios Ai­ri­jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­jos“ (Real IRA) gink­lų ir sprog­me­nų įve­ži­mo sche­mos or­ga­ni­za­vi­mu.

Bel­fas­to aukš­ta­sis teis­mas 2013 me­tais pa­lei­do L.Camp­bel­lą, nu­spren­dęs, kad eks­tra­di­ci­ja pa­žeis­tų jo tei­ses pa­gal Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją, dėl pra­stų ka­li­ni­mo są­ly­gų Lie­tu­vo­je.

Jis grį­žo į sa­vo na­mus Ai­ri­jo­je, bet Lie­tu­vos par­ei­gū­nams at­siun­tus nau­ją Eu­ro­pos areš­to or­de­rį, bu­vo vėl areš­tuo­tas.

Anot „The Ti­mes“, L.Camp­bel­lo ad­vo­ka­tas Bria­nas Ga­ge­by at­krei­pė Dub­li­no aukš­to­jo teis­mo dė­me­sį, Bel­fas­to aukš­ta­sis teis­mas at­si­sa­kė iš­duo­ti L.Camp­bel­lą, be to, Dub­li­no aukš­ta­sis teis­mas yra at­si­sa­kęs iš­duo­ti ki­tą by­los įta­ria­mą­jį, „Real IRA“ 36 me­tų na­rį Bren­da­ną McGui­ga­ną iš Lau­do gra­fys­tės, dėl to, kad są­ly­gos Lie­tu­vos ka­lė­ji­muo­se pa­žei­džia Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją.

Jis sa­kė, jog įro­di­nės, kad Lie­tu­vos par­ei­gū­nai pikt­nau­džia­vo Eu­ro­pos areš­to or­de­rių sis­te­ma.

Ad­vo­ka­tas pri­dū­rė, kad L.Camp­bel­lo bro­lis Mi­chae­las Camp­bel­las yra tre­čia­sis as­muo, ku­ris tu­ri bū­ti ap­kal­tin­tas šio­je by­lo­je. M.Camp­bel­las jau par­en­gė ra­šy­ti­nius par­ody­mus teis­mui, ku­riuo­se iš­dės­tė, kaip pats bu­vo tei­sia­mas Lie­tu­vo­je, ir ap­ra­šė by­los ne­tei­sin­gu­mą. Tarp nu­ro­do­mų da­ly­kų yra men­kos ga­li­my­bės ang­lų kal­ba su­si­pa­žin­ti su ofi­cia­liais do­ku­men­tais, sa­kė ad­vo­ka­tas.

Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ko­men­ta­rų dėl šių gy­ny­bos ar­gu­men­tų BNS gau­ti kol kas ne­pa­vy­ko.

Po il­go by­li­nė­ji­mo­si M.Camp­bel­las Lie­tu­vo­je bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl kė­si­ni­mo­si fi­nan­suo­ti ir rem­ti te­ro­ris­ti­nę veik­lą. Nuo­spren­džiu jam skir­ta ga­lu­ti­nė su­bend­rin­ta pen­ke­rių me­tų aš­tuo­nių mė­ne­sių ir 11 die­nų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Bū­tent tiek lai­ko už­sie­nie­tis pra­lei­do Lie­tu­vo­je bū­da­mas su­im­tas ir lauk­da­mas teis­mo.

B.Ga­ge­by teis­me sie­kė an­tro vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo ad­vo­ka­to, ku­ris pa­dė­tų jam pa­si­reng­ti by­lai. Tei­sė­ja Ai­leen Don­nel­ly (Ai­lin Do­ne­li) pa­ten­ki­no pra­šy­mą ir sa­kė, jog pikt­nau­džia­vi­mo pro­ce­su ar­gu­men­tų par­en­gi­mui rei­kės ne­ma­žai dar­bo, be to, ku­rį rei­kės at­lik­ti ban­dant pa­de­mons­truo­ti, kad L.Camp­bel­las Lie­tu­vo­je ne­ga­li gau­ti tei­sin­go teis­mo.

B.Ga­ge­by taip pat sie­kė pa­keis­ti L.Camp­bel­lo pa­lei­di­mo už užs­ta­tą są­ly­gas, kad jis tu­rė­tų tik tris­kart per sa­vai­tę pa­si­ro­dy­ti Dan­dol­ko po­li­ci­jos nuo­va­do­je. Tei­sė­ja A.Don­nel­ly at­me­tė šį pra­šy­mą ir sa­kė, jog L.Camp­bel­las pri­va­lo to­liau pa­si­ro­dy­ti kas­dien, už­ti­kri­nant, kad jis lai­ko­si pa­lei­di­mo už užs­ta­tą są­ly­gų, įskai­tant nu­ro­dy­mą ne­iš­vyk­ti iš Ai­ri­jos.

Lie­tu­vos areš­to or­de­ry­je tvir­ti­na­ma, kad L.Camp­bel­las „ren­gė­si ne­le­ga­liai tu­rė­ti reikš­min­gą ga­lin­gų šau­na­mų­jų gink­lų, amu­ni­ci­jos, sprogs­ta­mų­jų už­tai­sų ir me­džia­gų kie­kį“, ku­ris tu­rė­jo bū­ti eks­por­tuo­tas iš Lie­tu­vos į Ai­ri­ją ir nau­do­ja­mas „te­ro­ris­ti­nės gru­puo­tės“ pa­va­di­ni­mu „Real IRA“, ra­šo „The Ti­mes“.

Įta­ria­ma, kad tarp įvež­tų gink­lų tu­rė­jo bū­ti snai­pe­rių šau­tu­vų, ra­ke­tų lei­di­mo įren­gi­nių, gra­nats­vai­džių RPG-7 šaud­me­nų, ran­ki­nių gra­na­tų ir sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos „Sem­tex“.

55 me­tų L.Camp­bel­las iš Lau­do gra­fys­tės šiau­rės, kaip įta­ria­ma, bu­vo „Real IRA“ aukš­to ran­go na­rys, kai 2006 me­tų pa­bai­go­je ir 2007 me­tų pra­džio­je bu­vo įvyk­dy­ti šie nu­si­kal­ti­mai. Įta­ria­ma, kad jis su­si­ti­ko su bri­tų žval­gy­bos par­ei­gū­nu, ap­si­me­tu­siu gink­lų pre­kei­viu iš Ry­tų Eu­ro­pos.

L.Camp­bel­las yra vie­nas iš ke­tu­rių vy­rų, ku­rie drau­ge yra sko­lin­gi 1,6 mln. sva­rų (1,9 mln eu­rų) sprog­di­ni­mo Omo­je au­koms – pa­gal Bel­fas­to aukš­to­jo teis­mo pa­ten­kin­tą ci­vi­li­nį ieš­ki­nį. Bel­fas­to aukš­ta­sis teis­mas su­ti­ko, kad L.Camp­bel­las šio sprog­di­ni­mo, per ku­rį žu­vo 29 ci­vi­liai ir bu­vo su­žeis­ta dar dau­giau kaip 200 žmo­nių, me­tu bu­vo IRA ope­ra­ci­jų va­do­vas.

Jis taip pat yra teis­tas dėl na­rys­tės „Real IRA“.

„Ti­kro­ji Ai­ri­jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­ja“ prieš­ina­si bri­tų val­dy­mui Šiau­rės Ai­ri­jo­je ir ne­pri­ta­ria pa­siek­tiems tai­kos su­si­ta­ri­mams. Eu­ro­pos Ta­ry­ba šią gru­puo­tę lai­ko te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja.