Britanijos ministras Vilniuje kalbėjo apie migracijos žalą
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja no­ri už­kirs­ti ke­lią „des­ta­bi­li­zuo­jan­tiems“ mig­ra­ci­jos srau­tams Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­du­je ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės rei­ka­lau­ti ES su­tar­ties pa­tai­sų, ket­vir­ta­die­nį sa­kė į Lie­tu­vą at­vy­kęs už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Phi­li­pas Ham­mon­das.

„Ger­bia­me lais­vo ju­dė­ji­mo ES vi­du­je pri­nci­pą, bet taip pat tu­ri­me spręs­ti klau­si­mą dėl des­ta­bi­li­zuo­jan­čio stai­gaus trum­pa­lai­kio ju­dė­ji­mo, ku­rį ma­tė­me Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė bri­tų dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Pa­sak jo, ne­se­niai pri­im­ti ES teis­mų spren­di­mai lei­džia svars­ty­ti siū­ly­mus, ne­rei­ka­lau­jan­čius su­tar­čių kei­ti­mo, ku­riam rei­kė­tų gau­ti vi­sų 28 ES vals­ty­bių na­rių par­amą. Se­kre­to­riaus tei­gi­mu, ga­lu­ti­nės po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu Lon­do­nas dar ne­tu­ri.

„Da­lis prob­le­mos yra iš­mo­kų, ap­rū­pi­ni­mo būs­tu sis­te­ma, ne­mo­ka­ma svei­ka­tos prie­žiū­ra Jun­gi­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, ir tu­ri­me ana­li­zuo­ti šiuos klau­si­mus tiek vi­du­je, tiek ES kon­teks­te“, - kal­bė­jo Ph.Ham­mon­das.

„Ne­se­niai pri­im­ti Eu­ro­pos teis­mų spren­di­mai mums su­tei­kė šiek tiek idė­jų, kaip ga­li­me re­for­muo­ti sis­te­mos vei­ki­mą va­do­vau­da­mie­si ga­lio­jan­čio­mis su­tar­ti­mis, ir bū­tent tai pir­miau­sia aiš­ki­na­mės. Bet ne­ga­li­me at­mes­ti ga­li­my­bės, kad su­tar­ties kei­ti­mas at­ei­ty­je ga­li bū­ti rei­ka­lin­gas“, - tei­gė jis.

Lap­kri­čio mė­ne­sį Liuk­sem­bur­ge įsi­kū­ręs ES Tei­sin­gu­mo teis­mas pa­skel­bė, kad eko­no­miš­kai ne­ak­ty­viems ES pi­lie­čiams, ku­rie į ki­tą vals­ty­bę na­rę at­vyks­ta vien siek­da­mi gau­ti so­cia­li­nę par­amą, ga­li bū­ti ne­su­tei­kia­ma tei­sė į tam ti­kras so­cia­li­nes iš­mo­kas.

„Vals­ty­bė na­rė tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti skir­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas eko­no­miš­kai ne­ak­ty­viems Są­jun­gos pi­lie­čiams, ku­rie tei­se lais­vai ju­dė­ti nau­do­ja­si vie­nin­te­liu tiks­lu - gau­ti ki­tos vals­ty­bės na­rės so­cia­li­nę par­amą, nors pa­tys ne­tu­ri pa­kan­ka­mai iš­tek­lių, kad ga­lė­tų rei­ka­lau­ti tei­sės gy­ven­ti ša­ly­je", - iš­aiš­ki­no teis­mas.

Per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 38,8 tūkst. gy­ven­to­jų, be­veik pu­sė iš jų - į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją.

Ar­tė­jant rin­ki­mams ir au­gant eu­ros­kep­ti­kų po­pu­lia­ru­mui, bri­tų Vy­riau­sy­bė ža­da siek­ti ap­ri­bo­ti at­vyks­ta­čių im­ig­ran­tų srau­tą. Prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas lap­kri­tį pri­pa­ži­no, kad dėl to­kio žings­nio rei­kė­tų per­žiū­rė­ti ES su­tar­tis.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris gruo­dį pers­pė­jo bri­tus ne­mė­gin­ti „muš­ti“ ne­tur­tin­gų ry­tų eu­ro­pie­čių, tei­sė­tai dir­ban­čių Bri­ta­ni­jo­je.

Jei­gu po tų rin­ki­mų lik­tų prem­je­ro pos­te, D.Ca­me­ro­nas ke­ti­na pa­siek­ti, kad bū­tų iš nau­jo de­ra­ma­si dėl Bri­ta­ni­jos na­rys­tės ES, o vė­liau at­sik­laus­tų vi­suo­me­nės nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu re­fe­ren­du­me, ku­ris bū­tų su­reng­tas ne vė­liau kaip iki 2017-ųjų pa­bai­gos.