Britanijos ministras: išpuoliai prieš lietuvius nebus toleruojami
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius sa­ko ga­vęs nau­jo­jo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės im­ig­ra­ci­jos mi­nis­tro Ro­ber­to Good­wil­lo pa­ti­ki­ni­mą, kad bri­tų ne­apy­kan­tos ap­raiš­kos prieš lie­tu­vius ne­bus to­le­ruo­ja­mos.

Vi­ce­mi­nis­tras BNS pa­brė­žė, jog tai bu­vo pats pir­ma­sis pir­ma­die­nį par­ei­gas ei­ti pra­dė­ju­sio mi­nis­tro R.Good­wil­lo su­si­ti­ki­mas, ku­ris įvy­ko Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Lon­do­ne.

„Kal­bė­jo­mės apie po „Bre­xit'o“ iš­au­gu­sias įtam­pas, apie lie­tu­vių si­tua­ci­ją, iš­sa­kė­me sa­vo su­si­rū­pi­ni­mą dėl sa­vo pi­lie­čių. Po­nas Good­wil­las par­eiš­kė, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė kaip ša­lis ver­ti­na Lie­tu­vos pi­lie­čių in­dė­lį į jų ša­lies eko­no­mi­ką dau­ge­ly­je sri­čių, įskai­tant me­di­ci­nos, tei­sės, že­mės ūkio, fi­nan­sų sek­to­riuo­se. Jis griež­tai pa­smer­kė Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­čius, ku­rie el­gia­si ne­pa­gar­biai va­do­vau­da­mie­si re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tais, pa­smer­kė vi­sus kse­no­fo­bi­nius at­ve­jus sa­ky­da­mas, kad jie vi­siš­kai ne­to­le­ruo­ti­ni ir kad taip elg­da­mie­si bri­tai ti­krai ne­ats­to­vau­ja sa­vo ša­liai, kad ša­lies ver­ty­bės yra ki­tos: at­vi­ru­mas, to­le­ran­ci­ja. Jis sa­kė, kad ne­bus to­le­ruo­ja­mi iš­puo­liai prieš jo­kias gru­pes ir pa­va­di­no tai „ra­siz­mu“, – sa­kė M.Be­ke­šius.

Anot jo, su­si­ti­ki­me daug dė­me­sio skir­ta ir pa­ty­čių mo­kyk­lo­se prob­le­mai, re­mian­tis ty­ri­mais, jog po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo už­gau­lio­ji­mas prieš im­ig­ran­tų vai­kus iš­au­go de­šim­ta­da­liu.

„Pap­ra­šė­me, kad bū­tų spe­ci­fiš­kai dir­ba­ma su šia au­di­to­ri­ja, su mo­ky­to­jais, nes vai­kai yra ypač jau­trūs to­kiems da­ly­kams. Mi­nis­tras pa­ti­ki­no, kad jie at­kreips ypa­tin­gą dė­me­sį į šią si­tua­ci­ją“, – po­kal­bio de­ta­les at­sklei­dė jis.

Anot vi­ce­mi­nis­tro, ap­tar­ta ir lie­tu­vių mig­ran­tų pa­dė­tis po „Bre­xit“ pro­ce­so, ta­čiau čia, jo tei­gi­mu, kol kas yra „dau­giau klau­si­mų, nei at­sa­ky­mų“ – anks­čiau bu­vo par­eiš­ki­mų, jog pa­dė­tis dėl lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti ne­tu­rė­tų keis­tis bent pen­ke­rius me­tus Bri­ta­ni­jo­je pra­gy­ve­nu­siems at­vy­kė­liams iš ES. Dėl li­ku­sių esą kol kas nė­ra aiš­ku­mo.

„Po­nas Good­wil­las pa­brė­žė, kad si­tua­ci­ja grei­tai ti­krai ne­si­keis. Tu­ri­ma ome­ny­je, kad tu­ri įvyk­ti ir no­ti­fi­ka­vi­mas, ir dve­jus me­tus dar vyks pa­čios de­ry­bos, tuo me­tu si­tua­ci­ja bus kaip ir da­bar­ti­nė, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bus Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Jis ak­cen­ta­vo, kad dras­tiš­kų po­ky­čių ne­bus. Kal­bė­da­mas pa­pras­tai, jis pa­brė­žė, kad ES pi­lie­čiai, taip pat ir Lie­tu­vos, ku­rie są­ži­nin­gai dir­ba, mo­ka mo­kes­čius, duo­da in­dė­lį į Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės eko­no­mi­ką, ti­krai bus ver­ti­na­mi. Ta­čiau tų mo­da­lu­mų, kaip bus vė­liau su­tvar­ky­tos im­ig­ra­ci­jos ar tam ti­kro pi­lie­čių sta­tu­so tai­syk­lės, jis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti“, – pri­pa­ži­no vi­ce­mi­nis­tras.

M.Be­ke­šius pir­ma­die­nį taip pat pla­nuo­ja su­si­tik­ti bei ap­tar­ti ky­lan­čias prob­le­mas su lie­tu­vių bend­ruo­me­nių at­sto­vais.

Bir­že­lio pa­bai­go­je re­fe­ren­du­me Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės rin­kė­jai pa­si­sa­kė už pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Kre­di­to rei­tin­gų agen­tū­ros „Stan­dard & Poor“s“ ver­ti­ni­mu, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) pa­si­trau­ki­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Lie­tu­vai tu­rės di­džiau­sios ne­igia­mos įta­kos tarp Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, ypač dėl di­de­lio šio­je ša­ly­je esan­čių lie­tu­vių emig­ran­tų skai­čiaus.