Britanijos lietuviams – viltinga žinia iš „Brexit“ ministro
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis už Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­sa­kin­gas mi­nis­tras Da­vi­das Da­vi­sas sa­ko iš Bend­ri­jos be­si­ti­kin­tis dos­naus su­si­ta­ri­mo dėl ES pi­lie­čių tei­sių Bri­ta­ni­jo­je po „Bre­xit“.

„Mes no­rė­tu­me ma­ty­ti dos­nų su­si­ta­ri­mą, kal­bant apie jų (im­ig­ran­tų) tei­sę lik­ti ir jų trak­ta­vi­mą, ly­giai taip pat, kaip mes no­rė­tu­me ma­ty­ti dos­nų su­si­ta­ri­mą dėl bri­tų pi­lie­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, – an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu žur­na­lis­tams sa­kė D.Da­vi­sas.

Pa­sak jo, dėl mig­ran­tų tei­sių po Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­ėji­mo bu­vo ban­do­ma tar­tis anks­čiau, ta­čiau kai ku­rių ES ša­lių at­sto­vai at­mes­da­vo to­kius po­kal­bius, mo­ty­vuo­da­mi, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė dar nė­ra ofi­cia­liai ini­ci­ja­vu­si „Bre­xit“ pro­ce­so. Tą pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti ko­vo pa­bai­go­je.

D.Da­vi­sas tei­gė, jog šį klau­si­mą rei­kės grei­tai iš­spręs­ti vos pra­si­dė­jus de­ry­boms tam, kad žmo­nės ne­bū­tų „ne­ra­mūs dėl sa­vo at­ei­ties“.

„Sie­kia­me vi­siems pa­lan­kaus re­zul­ta­to“, – sa­kė „Bre­xit“ mi­nis­tras.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių.

Ma­no­ma, kad ma­žiau­siai 1,2 mln. Bri­ta­ni­jos pi­lie­čių šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba 27 ki­to­se ES ša­ly­se.

Ti­ki­si drau­gys­tės su Lietuva

D.Da­vi­sas sa­kė, jog po „Bre­xit“ Bri­ta­ni­ja sieks iš­lik­ti ge­rais są­jun­gi­nin­kais ir drau­gais su Lie­tu­va. Jos sa­kė su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos prem­je­ru me­tu pa­ste­bė­jęs, jog Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ver­ty­bės yra la­bai pa­na­šios.

„(Mū­sų) ne­ri­mas dėl gy­ny­bos ir sau­gu­mo yra la­bai pa­na­šus“, – kal­bė­jo „Bre­xit“ mi­nis­tras.

Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad pa­li­ku­si ES Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė tęs do­mė­ji­mą­si da­ly­kais, ku­rie vie­ni­ja Briu­se­lį ir Lon­do­ną. Pa­sak jo, be ki­tų da­ly­kų tai bus gy­ny­bos klau­si­mai, ko­va su te­ro­riz­mu, lais­va pre­ky­ba.

Jis pa­brė­žė, kad pa­si­trau­ku­si iš Bend­ri­jos Bri­ta­ni­ja no­rė­tų vi­sa api­man­čios lais­vos pre­ky­bos su­tar­ties. Ta­čiau kai ku­rie Briu­se­lio par­ei­gū­nai tei­gia, jog toks bri­tų no­ras nė­ra su­de­ri­na­mas su jų ke­ti­ni­mais ri­bo­ti im­ig­ra­ci­ją.

Lie­tu­vos prem­je­ras S.Skver­ne­lis taip pat pa­brė­žė, jog ša­lis yra su­in­te­re­suo­ta, kad pa­li­kus ES Bri­ta­ni­jos san­ty­kiai su Bend­ri­ja rem­tų­si lais­vo pre­kių, pa­slau­gų, ka­pi­ta­lo ir žmo­nių ju­dė­ji­mo pri­nci­pais.

„Es­mi­nis da­ly­kas šia­me tar­pe, mums ti­krai rū­pi mū­sų pi­lie­čiai ir jų in­te­re­sų ap­sau­ga, kad ne­bū­tų dis­kri­mi­nia­ci­jos. (...) Čia es­mi­nis da­ly­kas“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

D.Da­vi­so vi­zi­to į Lie­tu­vą iš­va­ka­rė­se lai­kraš­tis „The Ti­mes“ pra­ne­šė, kad bri­tų vy­riau­sy­bė svars­to nu­kreip­ti mi­li­jar­dus sva­rų už­sie­nio pa­gal­bos iš Azi­jos ir Af­ri­kos į Bal­ti­jos ša­lis ir ki­tas Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bes, ti­kė­da­ma­si už­si­ti­krin­ti par­amą de­ry­bo­se dėl pa­si­trau­ki­mo iš ES.

Bri­tų mi­nis­tras Lie­tu­vos žur­na­lis­tams šio straips­nio ne­ko­men­ta­vo, o S.Skver­ne­lis to­kią in­for­ma­ci­ją pa­va­di­no ne­rim­ta.

„Lie­tu­va nė­ra ne­iš­si­vys­čiu­si vals­ty­bė ir kal­bant apie par­amą, ku­ri yra skir­ta Af­ri­kos vals­ty­bėms, Lie­tu­va ne­ga­li bū­ti to­kios par­amos ga­vė­ja“, – sa­kė prem­je­ras.

De­ry­bas dėl bri­tų iš­sto­ji­mo iš ES ti­ki­ma­si pa­baig­ti per dve­jus me­tus. Per­nai bir­že­lį už pa­si­trau­ki­mą iš ES re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo 52 proc. bri­tų rin­kė­jų.