Britanijos lietuviai – „šoke“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lie­tu­viai yra šo­ke po re­fe­ren­du­mo, per ku­rį bri­tai nu­spren­dė pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), sa­ko tos ša­lies lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė.

„E­sa­me šo­ke. Tie­sio­gi­ne pra­sme šo­ke. Di­džio­ji dau­gu­ma ti­kė­jo­mės, kad ma­ža pers­va­ra bus nu­bal­suo­ta už li­ki­mą“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė D.Asa­na­vi­čiū­tė.

„Nie­kas ne­be­ži­no, kas bus“, – pri­dū­rė ji.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lie­tu­viai su­si­du­ria su ne­ži­no­my­be dėl sa­vo pa­dė­ties, nes dėl jos Lon­do­nas ir Briu­se­lis tar­sis de­ran­tis dėl ša­lies iš­sto­ji­mo iš ES są­ly­gų.

D.Asa­na­vi­čiū­tė tei­gė, jog penk­ta­die­nį apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pa­skel­bęs Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas sa­kė, kad bent dve­jus me­tus, kol vyks de­ry­bos, šiuo me­tu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tys im­ig­ran­tai ga­li jaus­tis ra­mūs.

Ta­čiau Bos­to­no mies­te gy­ve­nan­tis lie­tu­vis To­mas Ma­tu­lio­nis sa­ko, kad tarp tau­tie­čių to­liau tvy­ro „vi­siš­ka“ ne­ži­nia.

Še­še­rius me­tus Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tis vy­ras pik­ti­no­si bri­tų spren­di­mų pa­lik­ti ES, pa­si­trau­ki­mo sto­vyk­los ša­li­nin­kus ly­gin­da­mas su im­pe­ria­lis­tais.

„Prog­re­sy­vūs žmo­nės mąs­to vie­naip, o žmo­nės, ku­rie vis dar mąs­to apie Bri­tų im­pe­ri­jos lai­kus, ma­no ki­taip“, – BNS sa­kė T.Ma­tu­lio­nis.

„Tai yra spjū­vis vi­siems, ku­rie čia at­va­žia­vo ir pa­dė­jo jiems kel­ti eko­no­mi­ką. Čia jo­kio na­cio­na­liz­mo nė­ra, tie­siog kai­mo žmo­gaus kon­ser­va­ty­vus mąs­ty­mas“, – pri­dū­rė jis.

Be­veik 52 proc. bri­tų ket­vir­ta­die­nį re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kė už pa­si­trau­ki­mą iš ES.