Britanija į Baltijos šalis atsiųs kuopą karių
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė į Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją at­sių­sian­ti kuo­pą ka­rių, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­joms.

Bri­tų gy­ny­bos se­kre­to­rius Mi­chae­las Fal­lo­nas tei­gė, kad „tai yra dar vie­na ga­ran­ti­ja są­jun­gi­nin­kams ry­ti­nia­me NA­TO pa­kraš­ty­je“, rea­guo­jant į Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jas ir ag­re­si­ją.

„Tai ati­tin­ka mū­sų po­li­ti­ką už­ti­krin­ti pa­sto­ves­nį bu­vi­mą ry­ti­nė­je NA­TO da­ly­je at­sa­ky­ti į bet ko­kią to­les­nę Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­ją ir ag­re­si­ją“, – žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė M.Fal­lo­nas, at­vy­kęs į NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pra­ty­boms ke­ti­na at­siųs­ti kuo­pą – apie 100 – ka­rių, ku­rie bus nuo­lat ro­tuo­ja­mi. Ka­riai tu­rė­tų at­vyk­ti per ke­lis ar­ti­miau­sius mė­ne­sius.

Bri­tai tei­gia, kad siųs­da­mi ka­rius jie pri­si­de­da JAV ir Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mos ini­cia­ty­vos.

Pa­na­šiu pri­nci­pu pa­jė­gas yra dis­lo­ka­vu­sios Jung­ti­nės Vals­ti­jos, ta­čiau jų ka­rių yra ke­lis kar­tus dau­giau – po kuo­pą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos dau­giau ka­rių į pra­ty­bas siųs­ti pra­dė­jo ir ki­ti są­jun­gi­nin­kai, ta­čiau jie tai da­ro ne­re­gu­lia­riai.

Bal­ti­jos ša­lys pra­šo, kad są­jun­gi­nin­kai ka­rius siųs­tų re­gu­lia­riai, pa­gal iš anks­to su­tar­tą gra­fi­ką.

NA­TO griež­tai kri­ti­kuo­ja Ru­si­ją dėl Kry­mo anek­si­jos, par­amos se­pa­ra­tis­tams Ukrai­nos ry­tuo­se ir Si­ri­jos pre­zi­den­tui Bas­ha­rui al As­sa­dui.

Mi­nis­tras: tai reak­ci­ja į Ru­si­jos veiksmus

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­ko, kad Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spren­di­mas į Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją at­siųs­ti kuo­pą ka­rių yra reak­ci­ja į Ru­si­jos ma­nev­rus kai­my­nys­tė­je, to­dėl Mask­vos par­eiš­ki­mai apie at­sa­ko­muo­sius žings­nius yra klai­di­nan­tys.

„Aš ma­nau, kad to­kie par­eiš­ki­mai vi­siš­kai ne­ati­tin­ka ti­kro­vės, nes ne jie rea­guos į mū­sų veiks­mus, bet mes rea­guo­ja­me į jų veiks­mus: mi­li­ta­ri­za­ci­ja Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je, tech­ni­kos su­tel­ki­mas yra tie veiks­mai, ku­rie iš­šau­kia mū­sų at­sa­ką, o ne at­virkš­čiai“, – BNS sa­kė mi­nis­tras, ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­jan­tis NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me Briu­se­ly­je.

Krem­liaus at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Pes­ko­vas par­eiš­kė, kad „kiek­vie­ni pla­nai ar­tin­ti ka­ri­nę NA­TO inf­ras­truk­tū­rą prie Ru­si­jos sie­nų pri­ve­da prie at­sa­ko­mų­jų žings­nių tam, kad bū­tų at­sta­ty­tas bū­ti­nas par­ite­tas“.

„Aš tą gir­džiu jau ne pir­mą kar­tą – kas pir­mas: ark­lys ar ve­ži­mas. Jei mes nie­ko ne­da­rė­me ir Ru­si­ja vyk­dė di­džiu­lio mas­to pra­ty­bas, ne­lauk­tus pa­ti­kri­ni­mus, anek­sa­vo Kry­mą, Pie­tų Ose­ti­ją, Ab­cha­zi­ją, tai mes ne­ga­li­me taip to­liau tęs­ti – tai yra mū­sų at­sa­kas, kad taip ne­įvyk­tų ir mū­sų vals­ty­bei“, – BNS tei­gė J.Ole­kas.

Jis tei­gė, kad Briu­se­ly­je su­si­ti­kę mi­nis­trai vie­nin­gai su­ta­rė, jog Vel­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo su­si­ta­ri­mai tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti.

„Vi­si su­pran­ta, kad iš­šū­kiai, prob­le­mos, grės­mės yra vie­no­dai svar­bios tiek Pie­tuo­se, tiek Ry­tuo­se, ir dar kar­tą iš­gir­do­me pa­tvir­ti­ni­mus, kad Vel­so su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mas to­liau bus vyk­do­mas“, – sa­kė J.Ole­kas.