Britai atskleidė lietuvių aferas parduodant šuniukus
Lie­tu­viai klas­to­ja do­ku­men­tus ir ne­skie­py­tus vos ke­lių sa­vai­čių šu­niu­kus ga­be­na į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir ne­tei­sė­tai par­duo­da. Šios ša­lies ty­rė­jai iš­siaiš­ki­no, kaip vei­kia toks tink­las.

Ne­tei­sė­tas Lie­tu­vo­je vei­kian­čias šu­nų vei­sė­jų, pri­va­čių ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų ir ve­žė­jų sche­mas at­sklei­dė spe­cia­lus "Dogs Trust" – di­džiau­sios Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos – še­šis mė­ne­sius tru­kęs ty­ri­mas. "Dogs Trust" ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rės Pa­ulos Bou­den tei­gi­mu, dėl men­kos sek­to­riu­je vei­kian­čių ins­ti­tu­ci­jų prie­žiū­ros, vers­lūs lie­tu­viai są­mo­nin­gai apei­na JK ga­lio­jan­čias ne­ko­mer­ci­nio gy­vū­nų įve­ži­mo tai­syk­les (angl. Pet Tra­vel Sche­me – PETS).

Spaudos konferencijoje britų tyrimo rezultatus pristatė ir komentavo Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė bei Egidijus Mecelis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Spaudos konferencijoje britų tyrimo rezultatus pristatė ir komentavo Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė bei Egidijus Mecelis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Įta­ri­mų su­kė­lė skaičiai

Mū­sų ša­lies sos­ti­nė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bri­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tus pri­sta­tė ir ko­men­ta­vo Lie­tu­vos gy­vū­nų tei­sių ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė Bri­gi­ta Ky­man­tai­tė bei Egi­di­jus Me­ce­lis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) gy­vū­nų svei­ka­tin­gu­mo ir ge­ro­vės sky­riaus ve­dė­jas.

Pa­sak B. Ky­man­tai­tės, ty­ri­mui bu­vo pa­si­rink­ta Lie­tu­va ir Veng­ri­ja, nes iš­au­go šu­nų įve­ži­mo skai­čius iš Ry­tų Eu­ro­pos, o ypač iš šių ša­lių. Tar­ki­me, 2013 me­tais iš Lie­tu­vos pa­gal PETS sche­mą į JK bu­vo im­por­tuo­ti per 2100 šu­nų – 31 proc. dau­giau, nei anks­tes­niais me­tais, ir be­veik 8 kar­tus (780 proc.) dau­giau, nei 2011 me­tais. Toks dra­ma­tiš­kas įve­ži­mo au­gi­mas ne­ga­li bū­ti "nu­ra­šy­tas" vien tik ne­ko­mer­ci­nei veik­lai. "To­kie skai­čiai su­kė­lė įta­ri­mų JK gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­joms", - tei­gė B. Ky­man­tai­tė.

JK ty­rė­jai su­si­ti­ko su 11 lie­tu­vių vei­sė­jų, 9 jų prieš tai jau pre­kia­vo šu­niu­kais su šia ša­li­mi. Dau­gu­ma su­ti­ko ne­tei­sė­tai par­ūpin­ti au­gin­ti­nių. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vi­so re­gis­truo­ti 283 šu­nų vei­sė­jai. Da­lis iš 11 ti­krin­tų bu­vo ne­re­gis­truo­ti.

Klas­to­ja­mi dokumentai

Ty­ri­mo vaiz­do me­džia­go­je už­fik­suo­ti pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai, klas­to­jan­tys in­for­ma­ci­ją šu­niu­kų pa­suo­se, nu­ro­dy­da­mi me­la­gin­gas gy­vū­nų gi­mi­mo da­tas ir klas­to­da­mi įra­šus apie vak­ci­na­ci­ją nuo pa­siut­li­gės. Iš tie­sų, sie­kiant pa­ten­kin­ti pir­kė­jų po­rei­kius, į JK iš­ve­ža­mi šu­niu­kai per jau­ni, kad bū­tų skie­pi­ja­mi nuo pa­siut­li­gės. Dau­gin­to­jams ir pre­kiau­to­jams Lie­tu­vo­je tal­ki­nan­tys ne­są­ži­nin­gi pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai iš­duo­da pa­sus šu­niu­kams, ku­rių jie net nė­ra ma­tę. Bri­tų ty­rė­jai Lie­tu­vo­je nu­pir­ko du pa­sus su su­klas­to­tais įra­šais. O Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je jie iš lie­tu­vių, da­ly­vau­jan­čių šios ne­le­ga­lios pre­ky­bos tink­le, nu­pir­ko 10 sa­vai­čių šu­niu­ką, nors do­ku­men­tuo­se dek­la­ruo­ta, kad jam - 16 sa­vai­čių.

B. Ky­man­tai­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vos šu­nų dau­gin­to­jai, vei­sian­tys į tam ti­krą veis­lę pa­na­šius šu­nis ir pa­va­di­nę juos "veis­li­niais" sie­kia pa­si­pel­ny­ti ir ap­gau­di­nė­ja pir­kė­jus. "Ypač ke­lia ne­ri­mą, kad at­si­ran­da nau­ja pa­siū­la - nėš­čių ka­lių, jos yra siū­lo­mos ir ban­do­mos par­duo­ti", - pa­žy­mė­jo ji. Tie­sa, E. Me­ce­lis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vo­je šiais me­tais ne­bu­vo re­gis­truo­ja pa­siut­li­gės at­ve­jų - nei tarp lau­ki­nių gy­vū­nų, nei tarp au­gin­ti­nių.

Ge­rai už­dir­ba

Lie­tu­vo­je ne­tei­sė­tai par­duo­da­mo "veis­li­nio" šu­niu­ko vi­du­ti­nė kai­na bū­na 600-1000 Lt, per­ve­ži­mas at­siei­na apie 300 Lt, o už su­klas­to­tus do­ku­men­tus mo­ka­ma 200-300 Lt. JK gy­vū­nas par­duo­da­mas jau maž­daug už 800 sva­rų ster­lin­gų (apie 3500 Lt).

JK ty­rė­jų tei­gi­mu, šu­nų dau­gin­to­jų už­dar­bis iš to­kios veik­los ga­li siek­ti apie 100 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (440 tūkst. li­tų) kas­met ar­ba 36,6 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Šu­niu­kai, ne­tei­sė­tai ve­ža­mi pir­kė­jams į ki­tą ša­lį, ke­ly­je kas­dien ken­čia. Jie ke­liau­ja tūks­tan­čius ki­lo­me­trų, daž­nai – pa­si­bai­sė­ti­no­mis są­ly­go­mis, o svar­biau­sia – ne­skie­py­ti ir ne­de­hel­min­ti­zuo­ti. Ne­le­ga­laus įve­ži­mo fak­tas Bri­ta­ni­jo­je pa­aiš­kė­ja tik ta­da, kai šu­nį įsi­gi­jęs pir­kė­jas ap­si­lan­ko pas sa­vo ve­te­ri­na­rą, kad šis už­re­gis­truo­tų šu­niu­ką nau­jo­jo sa­vi­nin­ko var­du.

VMVT at­li­ko sku­bius patikrinimus

Bend­ra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos gy­vū­nų tei­sių ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, VMVT at­li­ko sku­bų gau­tos in­for­ma­ci­jos ty­ri­mą. Tuo pa­čiu me­tu įvai­riuo­se ša­lies re­gio­nuo­se pa­ti­krin­ti 8 pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ir 8 šu­nų vei­sė­jai.

„Ty­ri­mo me­tu ne­tei­sė­tos veik­los ir in­for­ma­ci­jos, pa­tei­kia­mos ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se, klas­to­ji­mo fak­tai pa­sit­vir­ti­no. Ins­pek­to­riai iš­siaiš­ki­no ne vie­ną at­ve­jį, kai gy­vū­nų au­gin­ti­nių pa­sai bu­vo iš­duo­da­mi pa­žei­džiant nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras, pa­vyz­džiui gy­vū­no sa­vi­nin­kui par­duo­da­mi tuš­ti pa­sai ar­ba do­ku­men­tai su su­klas­to­tais įra­šais apie gy­vū­nų am­žių, svei­ka­tos būk­lę ir pa­na­šiai“, – ko­men­ta­vo VMVT Gy­vū­nų svei­ka­tin­gu­mo ir ge­ro­vės sky­riaus ve­dė­jas E. Me­ce­lis. Vi­si pa­žei­di­mus pa­da­rę pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai nu­baus­ti mak­si­ma­lio­mis nuo­bau­do­mis – jiems tai­ky­tos pi­ni­gi­nės bau­dos, su­stab­dy­tos ve­te­ri­na­ri­jos pra­kti­kos li­cen­ci­jos.

"Mū­sų tar­ny­ba kei­čia­si in­for­ma­ci­ja su so­cia­li­niais par­tne­riais, vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, kon­tak­ti­niais as­me­ni­mis ki­to­se ES ša­ly­se, taip pat JK", - sa­kė E. Me­ce­lis.

Kei­sis pa­sų iš­da­vi­mo tvarka

VMVT pra­ėju­sią va­sa­rą sa­vo ini­cia­ty­va at­li­ko pa­na­šų ty­ri­mą, jo me­tu nu­sta­tė be­veik ana­lo­giš­kus pa­žei­di­mus ir jau bu­vo ap­ri­bo­ju­si ke­lių ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų veik­lą. "Šis ir anks­tes­nis ty­ri­mai par­odo, kad prob­le­mos ky­la dėl men­kos iš­duo­da­mų do­ku­men­tų kon­tro­lės. Šiuo me­tu au­gin­ti­nių pa­sų iš­da­vi­mą vyk­dan­ti Lie­tu­vos smul­kių gy­vū­nų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ja su šia už­duo­ti­mi ne­su­sit­var­ko“, - pa­brė­žė E. Me­ce­lis.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, įver­ti­nant vi­są su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, nuo šių me­tų gruo­džio 29 die­nos įsi­ga­lios iš es­mės pa­keis­ta gy­vū­nų au­gin­ti­nių pa­sų iš­da­vi­mo tvar­ka, bus iš­duo­da­mi ir nau­jos for­mos gy­vū­nų au­gin­ti­nių pa­sai. Nu­ma­ty­ta, kad do­ku­men­tus iš­duo­ti ir juo­se da­ry­ti įra­šus tu­rės tei­sę tik į spe­cia­lų są­ra­šą įtrauk­ti pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai, ku­riuos re­gu­lia­riai kon­tro­liuos vals­ty­bi­niai ins­pek­to­riai.

Tiek ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų, tiek vei­sė­jų veik­los pa­ti­kri­ni­mai bus tę­sia­mi ir to­liau. Taip pat bus ste­bi­mi ir as­me­nys, ku­rie ty­ri­mo me­tu dek­la­ra­vo nu­trau­kian­tys sa­vo veik­lą. E. Me­ce­lio tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad prie­mo­nės bus pa­kan­ka­mai efek­ty­vios.