Brigadoje „Geležinis Vilkas“ lankysis Rusijos inspektoriai
Ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai an­tra­die­nį ver­tins Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nį, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Me­cha­ni­zuo­to­jo­je pės­ti­nin­kų bri­ga­do­je „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, dis­lo­kuo­to­je Ruk­lo­je, Jo­na­vos ra­jo­ne, lan­ky­sis Ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pė, ku­ri at­liks ka­ri­nio da­li­nio ver­ti­ni­mą pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 me­tais pri­im­to Vie­nos do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mus.

Bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ va­das in­for­muos Ru­si­jos at­sto­vus apie da­li­ny­je tar­nau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių, tu­ri­mų pa­grin­di­nių gink­luo­tės ir tech­ni­kos sis­te­mų ti­pus ir skai­čių, taip pat su­da­rys ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti jų pa­vyz­džius. Lan­ky­da­mie­si bri­ga­dos pa­da­li­niuo­se ir bend­rau­da­mi su ten tar­nau­jan­čiais ka­riais už­sie­nio ša­lies ins­pek­to­riai ga­lės su­si­pa­žin­ti su da­li­nio kas­die­ni­ne veik­la.

Vie­nos do­ku­men­tas įpa­rei­go­ja vals­ty­bes kas­met pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas, gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mo pla­nus ir ka­ri­nį biu­dže­tą, iš anks­to in­for­muo­ti apie pla­nuo­ja­mą ka­ri­nę veik­lą. Vals­ty­bės taip pat įsi­pa­rei­go­ja leis­ti vyk­dy­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tą skai­čių ki­tų ša­lių ka­ri­nių eks­per­tų ins­pek­ci­jų ir vi­zi­tų į ka­ri­nius da­li­nius.

Kiek­vie­na ES­BO pri­klau­san­ti ša­lis tu­ri tei­sę pa­ti­krin­ti, ar ki­ta šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­ti ša­lis ne­vyk­do stam­baus mas­to ka­ri­nės veik­los, apie ku­rią bū­ti­na pra­neš­ti iš anks­to, ir ar ne­tu­ri ne­dek­la­ruo­tų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų.

Lie­tu­va pa­gal Vie­nos do­ku­men­to nuo­sta­tas sa­vo te­ri­to­ri­jo­je kas­met pri­va­lo pri­im­ti vie­ną ver­ti­na­mą­jį vi­zi­tą ir tris ins­pek­ci­jas.

Nuo Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO pra­džios ša­lies da­li­niuo­se pa­gal Vie­nos do­ku­men­to nuo­sta­tas daž­niau­siai lan­ko­si Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pės.

Pa­sta­rą­jį kar­tą Ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai su ver­ti­na­muo­ju vi­zi­tu Lie­tu­vo­je lan­kė­si 2013 me­tais, o su ins­pek­ci­ja – šių me­tų lie­pos 23-24 die­no­mis, kai at­li­ko pa­si­rink­to ra­jo­no ins­pek­ci­ją ša­lies vi­du­ri­nė­je da­ly­je.