Brg. gen. Algis Vaičeliūnas – naujas Karo akademijos viršininkas
Ba­lan­džio 19 d. Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je (LKA) įvyks aka­de­mi­jos vir­ši­nin­ko pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja. Va­do­va­vi­mą vie­nin­te­lei Lie­to­jo­je aukš­ta­jai ka­ri­nei mo­kyk­lai iš pul­ki­nin­ko Rai­mun­do Ma­tu­lio pe­ri­ma bri­ga­dos ge­ne­ro­las Al­gis Vai­če­liū­nas, tu­rin­tis daug va­do­va­vi­mo ka­ri­nėms mo­ky­mo įstai­goms pa­tir­ties.

LKA yra vie­nin­te­lė mo­ky­mo ins­ti­tu­ci­ja ša­ly­je, ren­gian­ti ka­ri­nin­kus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, o sa­vo stu­den­tams su­tei­kian­ti ka­riū­no sta­tu­są. Jos ab­sol­ven­tai kar­tu su aukš­tuo­ju uni­ver­si­te­ti­niu iš­si­la­vi­ni­mu gau­na bū­rio va­do kva­li­fi­ka­ci­ją ir pir­mą­jį ka­ri­nin­ko (lei­te­nan­to) laips­nį.

„Sie­kia­me di­din­ti ge­rai par­eng­tų, mo­ty­vuo­tų ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos ka­ri­nin­kų skai­čių Lie­tu­vo­je. Tam bū­ti­na mo­der­ni aukš­to­ji ka­ri­nin­kų ren­gi­mo mo­kyk­la, ku­ri bū­tų pa­jė­gi kon­ku­ruo­ti su po­pu­lia­riau­sio­mis ša­lies aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis – tai yra svar­biau­sias už­da­vi­nys, ke­lia­mas nau­ja­jam LKA va­do­vui“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Iki nau­jo­jo pa­sky­ri­mo brg. gen. A. Vai­če­liū­nas ėjo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nio ins­pek­to­riaus par­ei­gas.

Brg. gen. A. Vai­če­liū­nas tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pra­dė­jo 1991 m. ko­vą Mo­ko­ma­ja­me jun­gi­ny­je, o tų pa­čių me­tų lie­pos bu­vo pa­skir­tas į Pa­ne­vė­žį kur­ti pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no.

1996 me­tais bai­gė stu­di­jas Bun­des­ve­ro ge­ne­ra­li­nio šta­bo va­dų aka­de­mi­jo­je Vo­kie­ti­jo­je ir bu­vo pa­skir­tas ei­ti sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ šta­bo vir­ši­nin­ko par­ei­gas, vė­liau va­do­va­vo Gen. J. Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jai ir tarp­tau­ti­niam Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­džui Es­ti­jo­je.

2008 m. bu­vo pa­skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo pro­jek­to va­do­vu, ku­riam vė­liau iki 2011 me­tų ir va­do­va­vo.

2011 m., kaip na­cio­na­li­nis ka­ri­nis at­sto­vas, bu­vo de­le­guo­tas į NA­TO Vy­riau­sią­ją są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­da­vie­tę (angl. SHA­PE) Bel­gi­jo­je. Ka­ri­nin­kas yra bai­gęs na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos stu­di­jas Ka­na­dos pa­jė­gų ko­le­dže bei sau­gu­mo kur­sus NA­TO gy­ny­bos ko­le­dže Ro­mo­je.

2007 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­to tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te įgi­jo Po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Brg. gen. A.Vai­če­liū­nas yra ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiu­mi, sa­va­no­rio kū­rė­jo me­da­liu bei ki­tais vals­ty­bės ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos lyg­mens ap­do­va­no­ji­mais.

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos vir­ši­nin­ko pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja įvyks ba­lan­džio 19 d. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R. Ka­rob­lis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do funk­ci­jas vyk­dan­tis LK Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė, uni­ver­si­te­tų rek­to­riai, už­sie­nio vals­ty­bių at­sto­vai, Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos bend­ruo­me­nė.