Braška generalinio miškų urėdo kėdė
At­me­tę pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sų Sei­mo na­riai va­kar džiau­gė­si sa­vo drą­sa ir ge­bė­ji­mais gin­ti vi­suo­me­nės in­te­re­są. Sei­mū­nų iš­bro­kuo­ta urė­di­jų re­for­mos idė­ja iš pos­to ga­li iš­vers­ti vos pus­me­tį dir­ban­tį ge­ne­ra­li­nį miš­kų urė­dą.

Kaip re­ta vie­nin­gai su­glau­dę pe­čius par­la­men­ta­rai va­kar pa­kar­to­ti­nai pri­ėmė prieš mė­ne­sį pa­čių pa­lai­min­tas Miš­kų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­rio­mis įtvir­tin­tas kon­kre­tus ša­lies ūky­je vei­kian­čių urė­di­jų skai­čius – 42. To­kiu bū­du bu­vo už­kar­dy­tas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pro­te­guo­tas jų stam­bi­ni­mo ke­lias. Pre­zi­den­tė pa­tai­sas ve­ta­vo mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad miš­kų ūkio pert­var­ka – Vy­riau­sy­bės rei­ka­las. Teig­ta, kad to­kį spren­di­mą D. Gry­baus­kai­tė pri­ėmė pra­šo­ma prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus. Ša­lies va­do­vės ve­to va­kar bu­vo at­mes­tas 103 bal­sais, tei­ki­mą pa­lai­kė 8, su­si­lai­kė – 4 par­la­men­ta­rai. Tau­tos iš­rink­tų­jų bal­sa­vi­mą aud­rin­gai pa­svei­ki­no prie Sei­mo rū­mų su­si­rin­kę miš­ki­nin­kai. Tiek mi­tin­ge, tiek Sei­mo sa­lė­je kar­čių žo­džių ne­gai­lė­ta bu­vu­siam ir da­bar­ti­niam ap­lin­kos mi­nis­trui. Taip pat su­abe­jo­ta ge­ne­ra­li­nio urė­do Ri­man­to Prū­sai­čio, esą su­kė­lu­sio dis­ku­si­jas dėl urė­di­jų stam­bi­ni­mo, to­les­ne kar­je­ra.

Sei­mas par­odė ga­lią

Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ne­slė­pė džiaugs­mo dėl pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. „Šį­kart Sei­mas pa­de­mons­tra­vo, kad yra aukš­čiau­sia val­džios ins­ti­tu­ci­ja, kaip ir nu­ro­dy­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je. Ma­nau, kad at­ei­ty­je to­kių žings­nių bus ir dau­giau“, - LŽ sa­kė A. Sa­la­ma­ki­nas. Jo tei­gi­mu, ar­gu­men­tai, kad par­la­men­tas uzur­puo­ja Vy­riau­sy­bės tei­ses – lauž­ti iš pirš­to. „Te­gu mi­nis­tras at­ei­na į Sei­mą ir įro­do, kad rei­kia ne 42, o dau­giau ar ma­žiau urė­di­jų. Ir pa­kei­si­me tą skai­čių. Bet mes kaž­kaip pri­pra­to­me, kad vyk­do­mo­ji val­džia pa­ki­lo aukš­čiau nu­brėž­tos ri­bos“, - sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pa­klaus­tas, ko­dėl Vy­riau­sy­bės va­do­vas pra­šė pre­zi­den­tės ve­tuo­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, A. Sa­la­ma­ki­nas pa­ti­ki­no, kad A. But­ke­vi­čius to ne­da­rė. „Prem­je­ras man sa­kė tu­rė­jęs sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu, bet jo pra­šy­mo pre­zi­den­tū­ro­je ti­krai ne­bu­vo. Tai ne­ži­nau, kas čia ei­li­nį kar­tą sa­ko kaž­ką ne taip – ar pre­zi­den­tū­ra, ar prem­je­ras. Bet Vy­riau­sy­bės va­do­vu aš ti­kiu“, - tei­gė A. Sa­la­ma­ki­nas. Kar­tu jis ste­bė­jo­si, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos ne­vyk­dė ir ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas. „Jei Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je įra­šy­ta, kad miš­kų re­for­ma yra baig­ta, mi­nis­tras šią nuo­sta­tą pri­va­lo pri­im­ti“, - pa­brė­žė Ap­lin­kos ko­mi­te­to va­do­vas.

Pri­va­lo trauktis

Dar dau­giau prie­kaiš­tų A. Sa­la­ma­ki­nas pa­žė­rė ge­ne­ra­li­niam miš­kų urė­dui. Pa­sak jo, anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Na­cio­na­li­nė­je miš­kų sek­to­riaus plė­tros 2012-2020 me­tų prog­ra­mo­je aiš­kiai par­ašy­ta, kad jo­kių šios sri­ties re­for­mų da­ry­ti ne­ga­li­ma. Juo­lab nai­kin­ti gi­ri­nin­ki­jų. „Nau­ja­sis ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das dėl ne­sup­ran­ta­mų prie­žas­čių kaip tik ir pra­dė­jo jas nai­kin­ti“, - ste­bė­jo­si Sei­mo na­rys. Be to, pa­sak A. Sa­la­ma­ki­no, ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das, teig­da­mas, kad ša­lies urė­di­jos ban­kru­tuo­ja, ir jei ne­bus stam­bi­na­mos, jas ga­li iš­tik­ti ka­tas­tro­fa, Ap­lin­kos ko­mi­te­to na­riams „sa­kė ne­tie­są“. Jis ti­ki­no, kad ko­mi­te­tas tu­ri „vi­sai ki­to­kius skai­čius“. „Po šio Sei­mo bal­sa­vi­mo jei ne šian­dien, tai ry­toj ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das tu­rė­tų ra­šy­ti par­eiš­ki­mą. Ti­krai ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip jis, pa­ty­ręs vi­siš­ką fias­ko, ga­lė­tų to­liau dirb­ti su 42 urė­dais. Šiuo klau­si­mu ma­no nuo­mo­nė ka­te­go­riš­ka“, - tei­gė A. Sa­la­ma­ki­nas.

Šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis R. Prū­sai­tis Sei­mo bal­sa­vi­mą dėl Miš­kų įsta­ty­mo sa­kė ver­ti­nan­tis „nor­ma­liai“. „Y­ra kaip yra“, - LŽ tei­gė ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das. Pa­klaus­tas, ar ke­ti­na pa­isy­ti ra­gi­ni­mo ir trauk­tis iš par­ei­gų, R. Prū­sai­tis šį klau­si­mą sa­kė svars­ty­siąs pir­ma­die­nį, kai grįš į dar­bą. „Pa­gal­vo­siu“, - tik tiek pa­sa­kė jis ir pa­ta­rė A. Sa­la­ma­ki­nui pa­gal­vo­ti „a­pie sa­vo dar­bus ir in­for­ma­ci­ją, ku­rią jis tu­ri ir iš kur ją ga­vo“.

Su­si­kir­to nuomonės

Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kės In­gos Ru­gi­nie­nės tei­gi­mu, lai­mė­ti miš­ki­nin­kams pa­dė­jo vie­ny­bė. Va­kar į sos­ti­nę par­eikš­ti sa­vo va­lios at­vy­ko per 600 šios pro­fe­si­jos at­sto­vų iš vi­sos ša­lies. „A­čiū Sei­mo na­riams, ku­rie su­pra­to prob­le­mos es­mę“, - LŽ sa­kė or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė. Ji pa­tvir­ti­no, kad pir­mo­sios užuo­mi­nos apie ga­li­mą urė­di­jų re­for­mą pa­si­gir­do iš R. Prū­sai­čio lū­pų. Vė­liau tam pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja bei prem­je­ras.

„Mums mė­gin­ta prie­kaiš­tau­ti, ne­va stab­do­me re­for­mas, prog­re­są. Taip ti­krai nė­ra. Ta­čiau mes pa­si­sa­ko­me prieš bet ko­kius slap­tus su­si­ta­ri­mus ar pro­jek­tus. Miš­kai – vals­ty­bės, vi­suo­me­nės rei­ka­las. Ji tu­ri ži­no­ti, kas vyks­ta, ko­kia šios sri­ties pert­var­ka pla­nuo­ja­ma. Mū­sų fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja dau­gu­mą miš­ki­nin­kų, ta­čiau mū­sų į tą re­for­mų pro­ce­są ne­įtrau­kė“, - ap­gai­les­ta­vo I. Ru­gi­nie­nė. Pa­klaus­ta apie urė­di­jų ir Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos san­ty­kius, prof­są­jun­gų ly­de­rė dip­lo­ma­tiš­kai pri­pa­ži­no, kad bū­ta „nuo­mo­nių ne­su­ta­pi­mo“. „Bu­vo už­si­mo­ta vis­ką cen­tra­li­zuo­ti, o urė­di­jos bu­vo už dar­bo vie­tų, prie­žiū­ros ko­ky­bės iš­sau­go­ji­mą. Tie­siog su­si­kir­to skir­tin­gos nuo­mo­nės“, - tei­gė I. Ru­gi­nie­nė. Jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu ša­lies urė­di­jo­se dir­ba 3700 žmo­nių.

An­ti­kons­ti­tu­ci­nė norma

Prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Sei­mo an­trą kar­tą pri­im­tos Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos yra an­ti­kons­ti­tu­ci­nės. „Be­lie­ka į įsta­ty­mą su­ra­šy­ti vi­sus uni­ver­si­te­tus, li­go­ni­nes, kad ne­bū­tų da­ro­ma jo­kių pert­var­kų“, - va­kar kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jo nuo­mo­ne, Sei­mo na­riams ko­ją pa­ki­šo ne­iš­ma­ny­mas. „Kai ka­da tik tam ti­kru lai­ku at­ei­na tam ti­kros ži­nios“, - sa­kė prem­je­ras. Ap­lin­kos mi­nis­tro K. Tre­čio­ko nuo­mo­ne, Sei­mo spren­di­mas įsta­ty­mu įtvir­tin­ti 42 urė­di­jas nau­din­gas tik pa­tiems urė­dams, o ne miš­ko pra­mo­nei. Pa­sak jo, iš­lai­ky­ti di­de­lę urė­di­jų ad­mi­nis­tra­ci­ją nė­ra efek­ty­vu, be to, da­bar bus su­nkiau keis­ti fi­nan­si­nių su­nku­mų tu­rin­čių urė­di­jų veik­lą.