Brangsiančiu alkoholiu prekiaus tik specializuotos parduotuvės
Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ja siek­sian­ti, kad ne­pil­na­me­čiai, be­si­for­muo­jan­čios psi­chi­kos as­me­nys Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų prie­igos prie al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, o pats al­ko­ho­lio var­to­ji­mas vi­siems vi­suo­me­nės na­riams tap­tų kiek ga­li­ma ma­žiau pa­trauk­lus.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ro­do­ma, ko­kių prie­mo­nių Bus im­ama­si šiam tiks­lui pa­siek­ti. Pir­miau­sia, bus di­di­na­mas al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ak­ci­zas. Su­rink­tų ak­ci­zų da­lis bus ski­ria­ma so­cia­li­nei rek­la­mai, vi­suo­me­nės svei­kos gy­ven­se­nos įgū­džiams for­muo­ti bei ži­niask­lai­dos pa­ja­mų pra­ra­di­mams dėl al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­mos drau­di­mui kom­pen­suo­ti.

Nu­ma­ty­ta ma­žin­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų prie­ina­mu­mą. Tuo tiks­lu nu­ma­to­ma leis­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, ku­rių skai­čius bū­tų nu­sta­to­mas at­siž­vel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių. Jei ši prie­mo­nė ne­duo­tų ge­ro re­zul­ta­to, bū­tų svars­to­ma ga­li­my­bė al­ko­ho­lio pre­ky­bą per­kel­ti į vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lio tink­lą.

Vy­riau­sy­bė taip pat už­sib­rė­žu­si ap­ri­bo­ti ga­li­my­bę įsi­gy­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų nak­ties me­tu, ma­žin­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pa­trauk­lu­mą. Ta­ba­ko ga­mi­nių pa­vyz­džiu bus sie­kia­ma įves­ti pri­va­lo­mą al­ko­ho­lio pro­duk­tų žy­mė­ji­mą in­for­ma­ci­ja apie jo ža­lą.

„Stip­rin­si­me vai­ra­vi­mo aps­vai­gus pre­ven­ci­ją. Iš­ana­li­zuo­si­me ga­li­my­bes iki nu­lio ma­žin­ti leis­ti­ną al­ko­ho­lio pro­mi­lių krau­jy­je ri­bą vi­siems vai­ruo­to­jams, ska­tin­si­me mo­der­nių au­to­ma­ti­nių aps­vai­gi­mo fak­to nu­sta­ty­mo sis­te­mų su vei­do at­pa­ži­ni­mu die­gi­mą, įpa­rei­go­ji­mą gy­dy­tis pa­žei­dus tai­syk­les ir kt., stip­rin­si­me at­si­tik­ti­nio vai­ruo­to­jų tes­ta­vi­mo pra­kti­kos tai­ky­mą“, – ža­da Vy­riau­sy­bė.

Bus di­di­na­mi ir ta­ba­ko ga­mi­nių ak­ci­zai, griež­ti­na­ma la­biau­siai pa­žei­džia­mų vi­suo­me­nės gru­pių ap­sau­ga nuo ga­li­mo ne­igia­mo lo­ši­mų po­vei­kio, to­bu­li­na­mas lo­te­ri­jų reg­la­men­ta­vi­mas.