Brangios ugniagesių kopėčios sulaukė ministerijos dėmesio
At­li­ku­si pa­ti­kri­ni­mą dėl ug­nia­ge­sių ko­pė­čių pir­ki­mo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) penk­ta­die­nį krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Mi­nis­te­ri­ja pra­šo įver­tin­ti bu­vu­sio Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) va­do­vo Re­mi­gi­jaus Ba­niu­lio ir de­par­ta­men­to Ad­mi­nis­tra­vi­mo val­dy­bos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Kle­men­so Ta­lun­čio veiks­mus. VRM įta­ria, kad jie ga­lė­jo ne­tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo par­ei­gas ir dėl to vals­ty­bė pa­ty­rė di­de­lę ža­lą. Tai ra­šo­ma at­lik­to pir­ki­mo pa­ti­kri­ni­mo iš­va­do­se, ku­rias tu­ri BNS.

„Vi­sa su­rink­ta me­džia­ga yra per­duo­ta Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, kad ji įver­tin­tų va­do­vų veiks­mus“, – žur­na­lis­tams sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo dėl šių dvie­jų par­ei­gū­nų at­sa­ko­my­bės ne­ga­li­ma pra­dė­ti, nes su­ėjo se­na­tis, pa­žy­mi mi­nis­te­ri­ja.

Ug­nia­ge­siai per­nai pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių nuo­mos už 6,5 mln. eu­rų iš bend­ro­vės „Ik­sa­da“. PAGD nu­ro­dy­ta įver­tin­ti ga­li­my­bę nu­trauk­ti pir­ki­mo su­tar­tis.

At­lie­kant ko­pė­čių pir­ki­mo ver­ti­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad bu­vu­si ug­nia­ge­sių va­do­vy­bė ne­ty­rė įran­gos par­da­vi­mo rin­kos, o ko­pė­čių nuo­mos su­tar­tį pa­si­ra­šė su vie­nin­te­liu da­ly­va­vu­siu tie­kė­ju, nors pa­na­šios ki­tų ga­min­to­jų ko­pė­čios kai­nuo­ja ma­žiau­siai ket­vir­ta­da­liu (nuo 24 iki 34 proc.) pi­giau.

„Y­ra po­žy­mių, kad tai bu­vo pik­ty­bi­niai veiks­mai, sie­kiant nu­pirk­ti au­to­ko­pė­čias bran­giau, nei jų kai­na rin­ko­je“, – sa­kė E.Mi­siū­nas.

Per pa­ti­kri­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad pir­ki­mo ei­ga do­mė­jo­si dar pen­kios pa­siū­ly­mų ne­pa­tei­ku­sios įmo­nės.

Abe­jo­nių ty­rė­jams kė­lė ir pats pir­ki­mo bū­das, jog vie­to­je au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių įsi­gi­ji­mo bu­vo pa­si­rink­ta jų nuo­ma. Vis dėl­to tei­siš­kai šiuo as­pek­tu nu­si­žen­gi­mų ne­nus­ta­ty­ta: PAGD ne­bu­vo ga­vęs lė­šų in­ves­ti­ci­joms, o iš ei­na­mų­jų apy­var­ti­nių lė­šų įsi­gi­ji­mai ne­ga­li­mi.

E.Mi­siū­nas nu­ro­dė, kad jei­gu ug­nia­ge­siai ne­nu­trauks su­tar­ties dėl ko­pė­čių nuo­mos, vė­liau jie Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ga­lės šią įran­gą iš­si­pirk­ti.

„Jei­gu bus toks po­rei­kis, (...) ti­krai ruo­ši­mės, teik­si­me Vy­riau­sy­bei (to­kį siū­ly­mą)“, – sa­kė mi­nis­tras.

Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad PAGD bu­vo ga­vęs dvie­jų ga­min­to­jų pra­šy­mą pra­tęs­ti įran­gos pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, nes pri­sta­ty­ti de­šimt au­to­mo­bi­lių per 8–10 mė­ne­sių ga­min­to­jams pa­si­ro­dė su­nkiai įgy­ven­di­na­ma są­ly­ga. At­lie­kant ty­ri­mą ne­nus­ta­ty­ta jo­kių pa­grįs­tų ap­lin­ky­bių, ko­dėl pa­si­rink­tas toks pri­sta­ty­mo ter­mi­nas – bū­tent jis ga­lė­jo lem­ti vie­no tie­kė­jo da­ly­va­vi­mą šia­me vie­ša­ja­me pir­ki­me.

Ta­čiau kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė jau po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo pa­pra­šė pra­tęs­ti ma­ši­nų pri­sta­ty­mo ter­mi­nus, o kai ku­ri įran­ga nė­ra pri­sta­ty­ta iki šiol, nu­sta­tė ty­rė­jai.

Įran­gos tie­kė­ja „Ik­sa­da“ PAGD pa­da­li­niams nu­ro­dė, kad įran­gos ne­ga­li pri­sta­ty­ti dėl Tur­ki­jo­je va­sa­rą įvy­ku­sio ne­pa­vy­ku­sio per­vers­mo.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, de­šim­ties ko­pė­čių nuo­mos pir­ki­mą bu­vo ga­li­ma iš­skai­dy­ti į ke­lis vien dėl tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų: ne vi­soms aps­kri­tims rei­kia bū­tent 26 me­trų il­gio ko­pė­čių. Kai­miš­kų vie­to­vių ug­nia­ge­siams pa­kak­tų ir trum­pes­nių ko­pė­čių, ku­rios yra daug pi­ges­nės.