Branduolinį sprogdinimą Šiaurės Korėjoje užfiksavo ir Lietuvos seisminės stotys
Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 9 die­ną, 0.30 val. Grin­vi­čo lai­ku (3.30 val. Lie­tu­vos lai­ku) Ko­rė­jos Liau­dies De­mo­kra­ti­nė­je Res­pub­li­ko­je (Šiau­rės Ko­rė­jo­je) su­sprog­di­nus bran­duo­li­nę bom­bą, šio spro­gi­mo ge­ne­ruo­tus seis­mi­nius sig­na­lus už­re­gis­tra­vo ir Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je įreng­tos seis­mi­nių ste­bė­ji­mų sto­tys. Iš Šiau­rės Ko­rė­jos at­skli­du­sios pir­mo­sios seis­mi­nės ban­gos Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ną pa­sie­kė maž­daug per 10 mi­nu­čių.

Kaip sa­kė Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Jo­nas Sat­kū­nas, šio seis­mi­nio įvy­kio stip­ru­mas ir ne­di­de­lis hi­po­cen­tro gy­lis, pa­ly­gin­ti su ki­tais Ki­ni­jos-Šiau­rės Ko­rė­jos re­gio­no seis­mi­niais įvy­kiais ir geo­lo­gi­ne-tek­to­ni­ne san­da­ra, lei­džia ma­ny­ti, kad tai bu­vo žmo­gaus su­kel­tas ga­lin­gas spro­gi­mas, pra­ne­ša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Tai pa­tvir­ti­no ir pa­ti Šiau­rės Ko­rė­ja. Ši vals­ty­bė bran­duo­li­nius sprog­di­ni­mus at­lie­ka ne­be pir­mą kar­tą, bet šian­die­ni­nis – ga­lin­giau­sias. 2006 m. at­lik­to sprog­di­ni­mo stip­ru­mas bu­vo 3,9, 2009 m. – 4,6, 2013 m. – 5, š. m. sau­sio 6 d. – 5,1 ba­lo pa­gal pa­gal Rich­te­rio ska­lę. Šian­die­ni­nis sprog­di­ni­mas įver­tin­tas 5,3 ba­lo.