Branduolinei grėsmei rengiasi iš lėto
Lie­tu­va ren­gia­si at­nau­jin­ti gy­ven­to­jų ap­sau­gos pla­nus bran­duo­li­nės ava­ri­jos at­ve­ju. Iki šiol ga­lio­jan­čiuo­se ap­sau­gos do­ku­men­tuo­se apie Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mą As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę nė­ra nė žo­džio. Prieš ket­ve­rius me­tus Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tuo­se pla­nuo­se įver­tin­tos tik Ig­na­li­nos ir pla­nuo­tos sta­ty­ti Vi­sa­gi­no at­omi­nių jė­gai­nių ke­lia­mos grės­mės.

Mi­nė­tuo­se do­ku­men­tuo­se de­ta­li­zuo­ta, kaip bus el­gia­ma­si ga­li­mos eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos at­ve­ju. Pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­tos trys pa­grin­di­nės gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo kryp­tys, nu­ma­ty­tas eva­kuo­ja­mų gy­ven­to­jų skai­čius, eva­ka­vi­mo marš­ru­tai ir vie­tos, ap­tar­ta, kaip vi­sa tai bū­tų koor­di­nuo­ja­ma. Pa­na­šūs eva­kua­ci­jos pla­nai dėl sta­to­mos bran­duo­li­nės jė­gai­nės Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo ra­jo­ne, 20 ki­lo­me­trų už Lie­tu­vos sie­nos, kol kas tik brai­žo­mi.

Ne­pa­tei­kia vi­sos informacijos

Kad ren­gia­mi to­kie pla­nai, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas. Ta­čiau pla­čiau jų pri­sta­ty­ti mi­nis­tras ne­ga­lė­jo – esą šiuo lai­ko­tar­piu jie per­žiū­ri­mi. „Ky­la prob­le­mų, nes dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos tu­ri­me ne vi­są in­for­ma­ci­ją. Ne kar­tą sa­kė­me, kad ne­tu­ri­me vi­so vaiz­do. Pa­vyz­džiui, ne­tu­ri­me duo­me­nų, ko­kie rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi sta­tant šį svar­bų ob­jek­tą, ar jis aps­kri­tai ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nius sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, ir pa­na­šiai“, – va­kar sa­kė T. Ži­lins­kas.

2012 me­tų sau­sį Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nį gy­ven­to­jų ap­sau­gos pla­ną bran­duo­li­nės ava­ri­jos at­ve­ju. Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė ir tuo me­tu pla­nuo­ta sta­ty­ti Vi­sa­gi­no at­omi­nė jė­gai­nė pa­te­ko į I grės­mės ka­te­go­ri­ją. Prie III ka­te­go­ri­jos pri­skir­ta Mai­šia­ga­los ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­gyk­la bei Ig­na­li­nos pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­la. Apie As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės grės­mę šia­me pla­ne ne­kal­ba­ma.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos at­sto­vas Ri­mas Oža­lins­kas pa­tiks­li­no, kad šiuo me­tu ko­re­guo­ja­mas ati­tin­ka­mas pla­nas ga­li­mos eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos at­ve­ju. Ta­čiau spe­cia­lis­tai ne­tu­ri vi­sų rei­kia­mų duo­me­nų. „Dis­ku­tuo­ja­ma, ko­kiu lyg­me­niu rei­kia keis­ti tą pla­ną. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, nė­ra tiks­lių duo­me­nų, ko­kie tai reak­to­riai, o juk nuo to ir pri­klau­so vi­sa si­tua­ci­ja. Pa­gal pra­di­nius duo­me­nis ban­do­me nu­sta­ty­ti, ko­kie ten bus reak­to­riai, su­mo­de­liuo­ti, ko­kie ga­lė­tų bū­ti pa­da­ri­niai, jei įvyk­tų ava­ri­ja“, – kal­bė­jo jis.

Pa­sak spe­cia­lis­to, tar­ny­bos, ne­tu­rin­čios pa­ti­ki­mų duo­me­nų, ne­ga­li tiks­liai įver­tin­ti ga­li­mos bran­duo­li­nės ne­lai­mės pa­sek­mių. R. Oža­lins­kas pa­tvir­ti­no, kad da­bar ga­lio­jan­tį pla­ną, ku­ria­me ap­tar­ta Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės ga­li­ma grės­mė, ir gy­ven­to­jų ap­sau­ga, ti­ki­ma­si į jį įtrauk­ti As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę. „Su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, dir­ban­ti šiais klau­si­mais, tad ban­dy­si­me mo­de­liuo­ti veiks­mus. Vie­to­je ne­sė­di­me“, – pa­ti­ki­no jis.

Su­kū­rė spe­cia­lų tinklalapį

„Lie­tu­vos ži­nios“ per­nai lap­kri­tį ra­šė, kad eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos at­ve­ju vil­nie­čiams ir klai­pė­die­čiams tek­tų slėp­tis mo­kyk­lo­se ir sta­dio­nuo­se, o kau­nie­čiams bū­tų prie­ina­mi ir di­die­ji pre­ky­bos cen­trai, tea­trai, vie­nuo­ly­nas, baž­ny­čia, for­tai. Tai pa­aiš­kė­jo su­si­pa­ži­nus su mies­tų skel­bia­mais ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių są­ra­šais, ku­riuos tuo­met vie­ši­no ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės.

Pra­bė­gus kiek dau­giau nei pus­me­čiui pa­dė­tis pa­si­kei­tė. Šių me­tų pa­va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti Lie­tu­vos pa­si­ruo­ši­mo eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms svetainė lt72.lt, ku­rio­je pa­skelb­ti ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai, gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo si­re­nų pa­den­gi­mo zo­nos, pa­žy­mė­ti pa­vo­jin­gi ob­jek­tai, nors Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma at­omi­nė elek­tri­nė ten ne­nu­ro­dy­ta.

Dar per­nai su­ras­ti ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nius ir jų ad­re­sus kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se ne­bu­vo leng­va – tek­da­vo ge­ro­kai pa­klai­džio­ti tink­la­la­piuo­se ir at­si­siun­tus teks­ti­nius do­ku­men­tus ieš­ko­ti rei­kia­mo ad­re­so. Val­di­nin­kai taip pat tuo­met pa­ta­rė skai­ty­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos šim­to pus­la­pių buk­le­tą ir su­si­pa­žin­ti su mies­to eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nais.

„Da­bar pa­skel­bė­me, su­ra­šė­me vi­sus sta­ti­nius, kad žmo­nės ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti in­for­ma­ci­ja, vis­ką ras­tų vie­no­je vie­to­je. Rea­ga­vo­me į pa­sta­bas, kad in­for­ma­ci­jos trūks­ta, ir pa­dė­tį iš­tai­sė­me“, – nu­ro­dė PAGD Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos at­sto­vas R. Oža­lins­kas.

Pa­slėp­tų 100 tūkstančių

Iš vie­šų­jų pir­ki­mų skel­bi­mų ma­ty­ti, kad PAGD šie­met pla­nuo­ja įsi­gy­ti pers­pė­ji­mo si­re­no­mis sis­te­mą ir ją įreng­ti 14 sa­vi­val­dy­bių, 26 gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se. Be ki­ta ko, nu­ma­to­ma įsi­gy­ti ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus įren­giant slėp­tu­vę vals­ty­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų cen­tro veik­lai, 1500 du­jo­kau­kių, 1370 su­lanks­to­mų­jų lo­vų, 1000 mieg­mai­šių. Tai – iš anks­to su­pla­nuo­ti pir­ki­mai.

Ga­li­mos ava­ri­jos As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je at­ve­ju Vil­nius pa­tek­tų į eva­kua­ci­jos zo­ną. 2013 me­tais pa­tvir­tin­ta­me Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių sta­ti­nių ir pa­tal­pų, skir­tų ko­lek­ty­vi­nei gy­ven­to­jų ap­sau­gai, są­ra­še dek­la­ruo­ja­ma, kad mi­ni­ma­lus gy­ven­to­jų, ap­sau­go­mų ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niuo­se ir pa­tal­po­se, skai­čius ga­lė­tų siek­ti kiek dau­giau nei 100 tūks­tan­čių. Tu­ri­mas ko­lek­ty­vi­nių sta­ti­nių pa­tal­pų plo­tas sie­kia per 213 tūkst. kv. me­trų. Tie­sa, nors mi­nė­ta­me pla­ne nu­ro­do­ma, kad to­kių vie­tų yra 131, prie­de jų pa­skelb­ta 129.

Dau­gu­ma ja­me var­di­ja­mų ob­jek­tų – mies­to mo­kyk­los ir dar­že­liai, tiks­liau, jų spor­to sa­lės, rū­siai, ko­ri­do­riai, val­gyk­los, ak­tų sa­lės. Šių me­tų ko­vą Vil­nius taip pat pa­tvir­ti­no eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį, taip pat ko­mi­si­jos nuo­sta­tus.