Brandinamos idėjos drausminti parlamentarus
Nuo ru­dens se­si­jos ga­li keis­tis Sei­mo ple­na­ri­nių ir ko­mi­te­tų po­sė­džių lai­kas. Sei­mo val­dy­ba per va­sa­rą ke­ti­na su­dė­lio­ti ra­cio­na­les­nį dar­bo tvar­kos va­rian­tą.

Rug­sė­jį po at­ok­vė­pio į dar­bus kib­sian­čių par­la­men­ta­rų lau­kia per­mai­nos. Sei­mo val­dy­ba pra­bi­lo apie po­sė­džių lai­ko re­for­mą - yra siū­ly­mų ple­na­ri­nius po­sė­džius reng­ti daž­niau, o ofi­cia­lia Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mo su rin­kė­jais die­na skelb­ti ne pir­ma­die­nį, bet penk­ta­die­nį.

Kad im­ama­si to­kių ini­cia­ty­vų, iš da­lies kal­ti pa­tys par­la­men­ta­rai, ne­re­tai sa­vait­ga­lį pra­de­dan­tys jau ket­vir­ta­die­nį po pie­tų ir į ple­na­ri­nį po­sė­dį at­vyks­tan­tys tik ki­tos sa­vai­tės an­tra­die­nio ry­tą. Dėl to ypač ken­čia Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (ERK), ku­rio po­sė­džiai ne­re­tai vyks­ta ne tik tre­čia­die­nį, bet ir penk­ta­die­nį. Jei rin­kė­jų pri­ėmi­mas bū­tų per­kel­tas į šią die­ną, pir­ma­die­nis Sei­mo na­riams tap­tų “rim­ta” dar­bo die­na - tek­tų draus­min­gai lan­ky­ti po­sė­džius.

“E­sa­me kri­ti­kuo­ja­mi, kad per ma­žai dir­ba­me, po­sė­džiau­ja­me tik an­tra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais, ku­riuos kai ku­rie ko­le­gos įsi­gud­ri­na dar ir pa­trum­pin­ti”, - LŽ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas. Toks sei­mū­nų “są­mo­nin­gu­mas” penk­ta­die­niais po­sė­džiau­jan­čiam ERK truk­do pri­im­ti spren­di­mus. A. Sy­sas iro­ni­za­vo, kad dėl da­bar­ti­nės tvar­kos kai ku­rie par­la­men­ta­rai su rin­kė­jais “dir­ba” ir penk­ta­die­nį, ir pir­ma­die­nį. Jo nuo­mo­ne, ple­na­ri­niai po­sė­džiai ga­lė­tų vyk­ti tris kar­tus per sa­vai­tę, vie­ną die­ną bū­tų trum­pes­ni. Pir­ma­die­nis bū­tų ski­ria­mas ko­mi­te­tų po­sė­džiams.

“A­ki­vaiz­du, kad ket­vir­ta­die­nio ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se trūks­ta bal­suo­jan­čių Sei­mo na­rių. To­dėl per­mai­nų ti­krai rei­kia. Bet kol kas tai tik pa­mąs­ty­mai”, - kal­bė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Anot jo, po­sė­džių lai­ko re­for­mai pri­ta­ria ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

“Mū­sų ko­mi­te­tui to­kia kai­ta ti­krai bū­tų nau­din­ga. Di­džiau­sia prob­le­ma - penk­ta­die­nio po­sė­džiai, į ku­riuos su­rink­ti par­la­men­ta­rus ypač su­dė­tin­ga”, - LŽ tvir­ti­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas ERK va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Jis pa­žy­mė­jo, kad ko­mi­te­to veik­la la­bai su­si­ju­si su Vy­riau­sy­bės dar­bu. Tre­čia­die­niais per ERK po­sė­džius pa­pras­tai tei­kia­mi įga­lio­ji­mai į Briu­se­lį vyks­tan­tiems mi­nis­trams ir par­ei­gū­nams, penk­ta­die­niais iš­klau­so­mos jų at­as­kai­tos. Pa­sak G. Kir­ki­lo, šį dar­bą bū­tų ga­li­ma nu­kel­ti į pir­ma­die­nį. Jis pri­tar­tų ir trims ple­na­ri­nių po­sė­džių die­noms.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma tei­gė pri­ta­rian­tis rin­kė­jams skir­tų die­nų ro­ki­ruo­tei. Jo nuo­mo­ne, pe­ri­fe­ri­jos apy­gar­do­se dir­ban­tiems Sei­mo na­riams penk­ta­die­nis bū­tų pa­to­ges­nis va­rian­tas. “Aš pats pir­ma­die­niais nie­ka­da ne­ren­giu gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo, tik penk­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais. Be to, vi­si ren­gi­niai sa­vi­val­dy­bė­se taip pat daž­niau­siai vyks­ta penk­ta­die­niais”, - LŽ sa­kė J. Raz­ma.

Ta­čiau ple­na­ri­nių po­sė­džių skai­čiaus di­di­ni­mą jis ver­ti­no skep­tiš­kiau. “Šią ka­den­ci­ją pro­jek­tų per­tek­liaus ti­krai nė­ra. To­dėl ir dvie­jų die­nų po­sė­džiai baig­da­vo­si ge­ro­kai anks­čiau. Abe­jo­ju, ar su­komp­lek­tuo­ti dar vie­ną po­sė­džių die­ną Sei­mo pir­mi­nin­kė bū­tų pa­jė­gi”, - svars­tė J. Raz­ma. Kon­ser­va­to­riaus ma­ny­mu, par­la­men­te trūks­ta pra­smin­gų po­li­ti­nių dis­ku­si­jų, dau­ge­liu at­ve­jų “da­bar­ti­nis Sei­mas dir­ba kaip for­ma­li pro­jek­tų štam­pa­vi­mo ma­ši­na”. “Sei­mo va­do­vy­bei rei­kė­tų rū­pin­tis po­sė­džių tu­ri­niu, ko­ky­be, pra­smin­go­mis dis­ku­si­jo­mis”, - įsi­ti­ki­nęs J. Raz­ma.