Braižys naują Lietuvos korupcijos žemėlapį
Sie­kiant iš­siaiš­kin­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę apie ko­rup­ci­jos pa­pli­ti­mą ir tu­ri­mą pa­tir­tį, rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais at­lie­ka­mas so­cio­lo­gi­nis ty­ri­mas, ku­rio tiks­las – nu­sta­ty­ti ten­den­ci­jas ir ri­zi­kin­giau­sius sek­to­rius, ku­riuo­se ga­li reikš­tis ko­rup­ci­ja.

Kaip tei­gia­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­ne­ši­me, at­lie­kant ty­ri­mą bus klau­sia­ma gy­ven­to­jų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vers­lo at­sto­vų nuo­mo­nės.

„Šio re­gu­lia­riai at­lie­ka­mo ty­ri­mo re­zul­ta­tai yra la­bai svar­būs ver­ti­nant vals­ty­bės pa­žan­gą ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja ir pla­nuo­jant vals­ty­bės veik­los pri­ori­te­tus ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­je, to­dėl la­bai ti­ki­mės, kad žmo­nės su­pras šio ty­ri­mo svar­bą ir ga­vę an­ke­tas ras ga­li­my­bių skir­ti lai­ko ir iš­sa­miai jas už­pil­dy­ti“, – sa­ko STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ro­mual­das Gy­lys.

Nuo 2001 me­tų Lie­tu­vos ko­rup­ci­jos že­mė­la­pis ren­gia­mas sep­tin­tą kar­tą. 2014 me­tais at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­džia, kad an­ti­ko­rup­ci­nė pa­dė­tis ša­ly­je ge­rė­ja – ko­rup­ci­ją kaip la­bai rim­tą Lie­tu­vos prob­le­mą įvar­di­jo 48 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, tai yra 19 proc. ma­žiau nei 2011 me­tais. Taip pat ženk­liai su­ma­žė­jo vers­li­nin­kų, pa­tei­si­nan­čių ko­rup­ci­ją vers­le. Pa­vyz­džiui, 2014 me­tais tik ke­tu­ri vers­li­nin­kai yra nu­ro­dę, kad mo­kė­jo ky­šius per pa­sta­ruo­sius me­tus ir tai ge­riau­sias re­zul­ta­tas nuo 2001 me­tų.