BPC sujungus su medikais, bus paprasčiau išsikviesti pagalbą
Bend­ra­sis pa­gal­bos cen­tras (BPC) ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) dis­pe­če­ri­nės bai­gia de­rin­ti in­for­ma­ci­nes sis­te­mas – ne­tru­kus skam­bi­nan­tie­ji 112 ne­be­tu­rės ke­lis kar­tus kar­to­ti, kas jiems nu­ti­ko ir ko­kios pa­gal­bos rei­kia.

BPC vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ta­das Ma­roš­či­kas sa­kė, kad sis­te­mos tu­rė­tų bū­ti baig­tos de­rin­ti per ar­ti­miau­sias tris sa­vai­tes.

„Mū­sų pu­sė da­bar yra jau par­uoš­ta per­duo­ti duo­me­nis, mes tuos dar­bus jau esa­me pri­ėmę, da­bar, kiek ži­nau, apie tri­jų sa­vai­čių rei­kia pa­baig­ti dar­bus GMP pu­sei“, – BNS sa­kė T.Ma­roš­či­kas.

BPC vir­ši­nin­kas Aud­rius Čiup­lys yra sa­kęs, kad prob­le­mų esa­ma pen­kio­se iš aš­tuo­nių ša­ly­je vei­kian­čių GMP dis­pe­če­ri­nių. Anot jo, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos dis­pe­če­ri­nės nuo­to­li­niu bū­du nau­do­ja­si BPC in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ra­di­jo ry­šio tink­lu, tuo me­tu Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Aly­taus me­di­kai – ki­to­mis sis­te­mo­mis ir ra­di­jo ry­šio tink­lu, tad duo­me­nų mai­nai ne­vyks­ta au­to­ma­tiš­kai.

Anot T.Ma­roš­či­ko, sis­te­mų su­de­ri­ni­mas leis grei­čiau iš­siųs­ti pa­gal­bą.

„Mes ti­ki­mės, kad GMP ga­vus duo­me­nis iš mū­sų, kai bus su­jun­gia­mas skam­bi­nan­ty­sis su grei­tą­ja pa­gal­ba, ne­bus klau­si­nė­ja­ma to, ką jau bū­si­me mes su­ži­no­ję – vie­tą, te­le­fo­no nu­me­rį (...). Mums ne­rei­kės per­pa­sa­ko­ti įva­do į skam­bu­tį, kai su­jun­gia­me pra­ne­šė­ją su GMP. Ši tech­ni­nė duo­me­nų per­da­vi­mo są­sa­ja reikš, kad su­trum­pė­tų lai­kas, ku­ris su­gaiš­ta­mas klau­si­nė­ji­mui“, – BNS aiš­ki­no jis.

Ta­čiau jis ne­ma­no, kad dėl to rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti pla­nų at­ei­ty­je GMP dis­pe­če­ri­nes vi­siš­kai in­teg­ruo­ti į BPC.

„Aš ma­nau, kad tam ti­kram lai­ko­tar­piui esa­mas mo­de­lis ga­li iš­lik­ti, nes BPC da­bar ir kom­pe­ten­ci­jos, ir žmo­nių ne­tu­ri vi­siš­kai pe­rim­ti me­di­ci­ni­nio po­bū­džio pa­gal­bos skam­bu­čių, ki­ta ver­tus, dvi sis­te­mos kai­nuos ir vie­nai, ir ki­tai pu­sei, tai, ma­no po­žiū­riu, vė­liau vis tiek bū­tų lo­giš­ka ei­ti su­si­jun­gi­mo ir vie­nos sis­te­mos nau­do­ji­mo ke­liu“, – sa­kė T.Ma­roš­či­kas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gos bū­tų val­do­mos iš tri­jų dis­pe­če­ri­nių Vil­niu­je, Kau­ne bei Klai­pė­do­je ir šios dis­pe­če­ri­nės lik­tų at­ski­ros nuo BPC. Trys dis­pe­če­ri­nės at­lik­tų aš­tuo­nių da­bar­ti­nių dis­pe­če­ri­nių funk­ci­jas.

Pa­gal šį siū­ly­mą grei­tą­ją pa­gal­bą bū­tų ga­li­ma iš­sik­vies­ti tik per BPC nu­me­riu 112. BPC ope­ra­to­rius, ga­vęs pra­šy­mą dėl grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gų, kon­fe­ren­ci­jos bū­du su­jung­tų skam­bi­nan­tį as­me­nį su grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­riu, ku­ris ir ga­lė­tų iš­siųs­ti me­di­kus į įvy­kio vie­tą.

Pa­gal al­ter­na­ty­vą, ku­rią siū­lo pri­im­ti SAM, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nes Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je val­dy­tų nau­jas Na­cio­na­li­nis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cen­tras, ku­ris bū­tų pa­val­dus mi­nis­te­ri­jai. Pa­čių grei­to­sios pa­gal­bos pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mas bū­tų pa­lik­tas sa­vi­val­dy­bėms.

Mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tos ke­lios al­ter­na­ty­vos, kas tu­ri val­dy­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gu­mus, tu­rė­tų bū­ti ap­ta­ria­mos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­te­te.