BPC pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl įvykio Kauno rajone
Bend­ra­sis pa­gal­bos cen­tras (BPC) pra­dė­jo tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl įvy­kio Kau­no ra­jo­ne, kai pir­ma­die­nį La­pių ke­ly­je su­si­dū­rus po ke­lią vin­gu­ria­vu­siam leng­va­jam au­to­mo­bi­liui ir su­nkve­ži­miui, žu­vo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas. Į BPC krei­pė­si pa­skui leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ku­rį lai­ką va­žia­vęs vy­ras, jis įspė­jo, kad ga­li įvyk­ti ne­lai­mė, nes vai­ruo­to­jas ga­li bū­ti ne­blai­vus.

„Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro ope­ra­to­rius, pri­im­da­mas skam­bu­tį, va­do­vau­ja­si ins­truk­ci­jo­mis, ku­rios mums duo­tos Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Tai reiš­kia, kad ope­ra­to­rius tu­ri jo­mis va­do­vau­da­ma­sis pri­im­ti ir ati­tin­ka­mai su­rin­kęs in­for­ma­ci­ją, nu­kreip­ti ati­tin­ka­moms pa­gal­bos tar­ny­boms“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją an­tra­die­nį sa­kė Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro vir­ši­nin­kas Aud­rius Čiup­lys.

BPC dėl įvy­kio su­lau­kė tri­jų skam­bu­čių. Pir­ma­sis už­re­gis­truo­tas 14.35 val., jis tru­ko apie 1 mi­nu­tę 15 se­kun­džių. Pa­sak A.Čiup­lio, skam­bi­nan­ty­sis la­bai ka­te­go­riš­kai rei­ka­la­vo su­jung­ti su po­li­ci­ja ir rei­ka­la­vo jos nu­me­rio, bu­vo duo­tas Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jų da­lies te­le­fo­no nu­me­ris.

„An­tro skam­bu­čio su­lauk­ta maž­daug po pu­san­tros mi­nu­tės, an­tro po­kal­bio me­tu įvy­ko eis­mo įvy­kis. In­for­ma­ci­ja apie tą įvy­kį bu­vo per­duo­ta po­li­ci­jai, grei­ta­jai ir prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai“, – sa­kė A.Čiup­lys.

Por­ta­las 15min.lt ra­šo, kad ava­ri­ją nu­fil­ma­vo sęp­ty­nias mi­nu­tes pa­skui „Mer­ce­des-Benz“ va­žia­vęs kau­nie­tis. Ma­ty­da­mas po ke­lią pa­vo­jin­gai vin­giuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ir įtar­da­mas, kad „Mer­ce­des-Benz“ vai­ruo­to­jas ga­li bū­ti gir­tas, vy­ras ėmė skam­bin­ti BPC nu­me­riu 112.

At­si­lie­pu­sios ope­ra­to­rės jis pra­šė su­jung­ti kuo grei­čiau su Kau­no ke­lių po­li­ci­ja, ta­čiau BPC dar­buo­to­ja to ne­pa­da­rė. Už­da­vu­si daug klau­si­mų, ji pa­tei­kė Kau­no ke­lių po­li­ci­jos nu­me­rį. No­rė­jęs iš­veng­ti ne­lai­mės kau­nie­tis po­li­ci­nin­kams taip ir ne­pri­sis­kam­bi­no. Ava­ri­ja įvy­ko jo aky­se. Ji už­fik­suo­ta vaiz­do įra­še. Per ava­ri­ją žu­vo „Mer­ce­des-Benz“ vai­ruo­to­jas.

„Jis gal­būt ka­te­go­riš­kai gar­siai ir sa­ky­čiau, įžū­liai kal­bė­jo su ope­ra­to­re, gal­būt ope­ra­to­rė ir ga­lė­jo ne­iš­girs­ti pa­sa­ky­tų žo­džių, mes aiš­kin­si­mės tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo me­tu. Aš no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad ne skam­bi­nan­ty­sis tu­rė­tų nu­ro­di­nė­ti, kaip ope­ra­to­riai tu­ri elg­tis, o skam­bi­nan­ty­sis tu­ri kaip tik klau­sy­tis, ko ope­ra­to­riai jo klau­sia. Pa­skam­bi­nus pa­gal­bos nu­me­riu, rei­kia la­bai trum­pai ir aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kas at­si­ti­ko, kur at­si­ti­ko, jei­gu ži­no­ma, tiks­lų ad­re­są pa­sa­ky­ti, iš­klau­sy­ti ope­ra­to­riaus klau­si­mų ir elg­tis pa­gal nu­ro­dy­tus pa­ta­ri­mus, jei­gu jie yra duo­da­mi, ir ne­pa­dė­ti ra­ge­lio, o kol ne­bus pa­sa­ky­ta, kad po­kal­bis baig­tas“, – sa­kė A.Čiup­lys.

Anot jo, jei­gu skam­bi­nan­ty­sis veiks pa­gal nu­ro­dy­mus, bus iden­ti­fi­kuo­tas įvy­kis ir bus aiš­ku, ko­kios ir kur pa­gal­bos rei­kia. Pa­gal su­rink­tą BPC in­for­ma­ci­ją, rea­guo­ja pa­gal­bos tar­ny­bos, in­for­ma­ci­ja au­to­ma­tiš­kai per­duo­da­ma po­li­ci­jos duo­me­nų re­gis­trui. Po­li­ci­ja yra nu­sta­čiu­si įvy­kių ka­te­go­ri­jas, į ku­riuos rea­guo­ja ne­del­siant, per tam ti­krą lai­ko tar­pą ar­ba kai yra lais­vų pa­jė­gų. Per pa­ti­kri­ni­mą bus iš­tir­ti vi­si te­le­fo­ni­niai po­kal­biai.

A.Čiup­lys sa­kė, kad BPC ope­ra­to­riai ne­jun­gia skam­bi­nan­čio­jo su po­li­ci­ja, ne­iš­siaiš­ki­nę, kas įvy­ko, nes gal­būt rei­ka­lin­ga ir grei­to­ji pa­gal­ba, ir prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ir tik 1 proc. iš vi­sų įvy­kių, kai skam­bi­nan­ty­sis su­jun­gia­mas su po­li­ci­ja, kai se­ka­ma „karš­to­mis pė­do­mis“. Šiuo at­ve­ju tai pa­da­ry­ta ne­bu­vo, nes, pa­sak A.Čiup­lio, skam­bi­nan­ty­sis iš kar­to par­ei­ka­la­vo su­jun­gi­mo ir ne­paaiš­ki­no ko­dėl.

„Tam ir ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti, kad ne­bū­tų pra­ras­tas lai­kas, kad vi­sos tar­ny­bos bū­tų lai­ku in­for­muo­tos“, – sa­kė BPC va­do­vas.

Por­ta­lo 15min.lt skel­bia­ma­me įra­še gir­dė­ti, kad vy­ras sa­ko: „La­ba die­na, su ke­lių po­li­ci­ja greit su­jun­kit. Su ke­lių po­li­ci­ja greit su­jun­kit, kas nu­ti­ko – aš jiem pa­pa­sa­ko­siu, o ne jums. Tai ta­da pa­sa­ky­kit nu­me­rį. Kau­nas iš „Om­ni­te­lio“. Va­žiuo­ja gir­tas žmo­gus, no­riu per­duo­ti, nu kas dar yra – ko­dėl aš jums pri­va­lau aiš­kin­tis, grei­čiau, kol ne­pa­bė­go žmo­gus ar­ba kol ne­už­mu­šė ką nors. Tai su­jun­kit ma­ne su Ke­lių po­li­ci­ja, ga­lit su Kau­no mies­to?“

Skam­bi­nan­ty­sis įspė­ja, kad ma­ši­na blaš­ko­si, ga­li įvyk­ti ava­ri­ja.

Pa­skui gir­dė­ti, kad jau­nuo­liui pa­vyks­ta su­si­siek­ti gal­būt su po­li­ci­ja, jis pra­ne­ša, kad va­žiuo­ja gal­būt ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, pa­sa­ko­ja ke­lio­nės jo marš­ru­tą, ko­kio­je vie­to­je yra au­to­mo­bi­lis, kad jis va­žiuo­ja link Kau­no mies­to.

„Sus­tab­dy­kit jį grei­čiau“, – ra­gi­na jau­nuo­lis. Ne­tru­kus įvyks­ta leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ir su­nkve­ži­mio su­si­dū­ri­mas, skam­bi­nan­ty­sis pra­šo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos.

Šiuo me­tu Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro skam­bu­čiai te­le­fo­nu 112 pri­imai dvie­juo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je.

Per­nai BPC su­lau­kė 3,6 mln. skam­bu­čių, tik 760 tūkst. jų bu­vo ti­kri įvy­kiai. Kas­dien už­re­gis­truo­ja­ma apie 1–1,5 tūkst. įvy­kių, ku­rie pri­ski­ria­mi po­li­ci­jos kom­pe­ten­ci­jai, apie 1 tūkst. – grei­ta­jai pa­gal­bai, apie 60–100 pri­ski­ria­mi prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai.

BPC dar­buo­to­jams yra nu­ma­ty­ti ir sa­vai­tės psi­cho­lo­gi­jos ži­nių kur­sai, pa­sak A.Čiup­lio, spe­cia­lis­tai ren­gia­mi pa­gal ga­li­my­bes.