Blokuojama Seimo interneto svetainė
Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius pra­ne­ša, kad šeš­ta­die­nį bu­vo pra­dė­ta blo­kuo­ti Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė. Šiuo me­tu per ją ne­tei­kia­mos pa­slau­gos už­sie­nio var­to­to­jams. Kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šau­kas ne­abe­jo­ja, kad in­te­re­są „nu­lauž­ti“ Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nę ga­lė­jo tu­rė­ti tik Rusija

Šian­dien per www.lrs.lt bu­vo nu­ma­ty­ta tie­sio­gi­nė Sei­mo rū­muo­se vyk­sian­čio Pa­sau­lio Kry­mo to­to­rių kong­re­so vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­džio ir tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos „Ma­si­niai žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai oku­puo­ta­me Kry­me“ trans­lia­ci­ja. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ža­da in­for­muo­ti apie al­ter­na­ty­vias trans­lia­ci­jos už­sie­nio var­to­to­jams ga­li­my­bes. Lie­tu­vo­je ren­gi­nys ga­lės bū­ti ste­bi­mas įpras­tai.

Kaip skelb­ta, į kong­re­so po­sė­dį yra at­vy­kę Kry­mo to­to­rių ly­de­ris, Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rys Mus­ta­fa Dže­mi­le­vas, Kry­mo to­to­rių Medž­li­so (Tau­ti­nio Par­la­men­to) pir­mi­nin­kas, Pa­sau­li­nio Kry­mo to­to­rių kong­re­so pir­mi­nin­kas, Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rys Re­fa­tas Chu­ba­ro­vas, pir­ma­sis ne­prik­lau­so­mos Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas Sta­nis­la­vas Šuš­ke­vi­čius. Šia pro­ga ren­gia­mo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ke­ti­na da­ly­vau­ti ir bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Arvydas Anušauskas/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Nau­din­ga tik Rusijai

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šau­kas ne­abe­jo­ja, kad in­te­re­są „nu­lauž­ti“ Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nę ga­lė­jo tu­rė­ti tik Ru­si­ja. Šian­dien nuo prog­ra­mi­šių nu­ken­tė­jo ir pa­ties par­la­men­ta­ro as­me­ni­nė in­ter­ne­to sve­tai­nė.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, prog­ra­mi­šių ak­ty­vu­mą pa­ska­ti­no Sei­me vyks­tan­tis Kry­mo to­to­rių rei­ka­lams skir­tas ren­gi­nys. „In­ter­ne­to ry­šys rei­ka­lin­gas tam, kad šis svar­bus ren­gi­nys bū­tų trans­liuo­ja­mas į už­sie­nio vals­ty­bes. Ma­nau, kad jį su­ga­din­ti su­in­te­re­suo­ta tik vie­na ša­lis – Ru­si­ja“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Anu­šau­kas. Po­li­ti­kas pri­si­pa­ži­no, kad šian­dien bu­vo „nu­lauž­ta“ ir jo as­me­ni­nė sve­tai­nė. „Pa­si­ro­dė už­ra­šai – „nus­to­ki­te rem­ti dik­ta­to­riš­kus re­ži­mus Ira­ke, Egip­te, Si­ri­jo­je . Dėl Si­ri­jos ne­si­gin­čy­siu, bet dėl Ira­ko ir Egip­to – aiš­kiai ma­ty­ti, kam tai la­bai ne­pa­tin­ka. Vie­nin­te­lė ša­lis, ku­rios veiks­mai Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se vi­sa­da dvip­ras­miš­ki – Ru­si­ja“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Pa­sak po­li­ti­ko, jo sve­tai­nės sau­gu­mu rū­pi­na­si pri­va­ti kam­pa­ni­ja, to­dėl šis „nu­lau­ži­mas“ iš­duo­da jų sau­gu­mo spra­gas. Ta­čiau Sei­mo, pre­zi­den­tū­ros, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų sve­tai­nėms tai­ko­mas aukš­tes­nis sau­gu­mo ly­gis. „Pa­si­ro­do, kad jis ne­pa­kan­ka­mas“, – tei­gė A. Anu­šaus­kas. Nors Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras vei­kia jau me­tus, aki­vaiz­du, anot par­la­men­ta­ro, „kad spra­gų šio­je sis­te­mo­je yra pa­kan­ka­mi“.

Kil­mės ša­lis dar nenustatyta

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je BNS pa­tvir­ti­no, kad Sei­mo sve­tai­nė su­lau­kė DDoS at­akos, tai yra kai tuo pat me­tu siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų. Su­in­ten­sy­vė­jus užk­lau­soms vie­na­me tai­ki­ny­je, pa­slau­ga tam­pa ne­sta­bi­li, ar dar blo­giau, ne­priei­na­ma.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas BNS tei­gė, kad šiuo me­tu si­tua­ci­ja dėl at­akų yra su­val­dy­ta, pri­tai­ky­tos ap­sau­gos prie­mo­nės.

„Nuo šeš­ta­die­nio 17 val. va­ka­ro Sei­mo tink­la­la­pis pa­ti­ria DDoS at­aką, mes sek­ma­die­nį ją su­val­dė­me tiek, kiek ten­ki­na Sei­mo spe­cia­lis­tus. Yra pri­tai­ky­tos ap­sau­gos prie­mo­nės, kad tink­la­la­pis veik­tų, tos ap­sau­gos prie­mo­nės nė­ra nie­ka­da idea­lios, kad kam nors ne­truk­dy­tų“, – sa­kė R.Čer­niaus­kas.

Anot jo, at­akų kil­mės ša­lį bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, jei dėl to kreip­tų­si po­li­ci­ja.

„A­ta­kuo­ja­ma iš vi­so pa­sau­lio, jei bū­tų po­li­ci­jos par­eiš­ki­mas, gal ir bū­tų ga­li­ma tą ša­lį nu­sta­ti­nė­ti, mes in­ci­den­tą sten­gia­mės su­val­dy­ti“, – sa­kė R.Čer­niaus­kas.