Blaivybės šaukliai surinko būtinus parašus
Par­ašus dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo ren­kan­ti pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė džiau­gia­si, kad pa­ka­ko dvie­jų sa­vai­čių su­rink­ti 50 tūkst. par­ašų. Ta­čiau su­sto­ti ne­ža­da­ma.

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Už blai­vią!“, re­mia­ma dva­si­nin­kų Si­gi­to Tam­ke­vi­čiaus, Jo­no Kau­nec­ko, fi­lo­so­fo Kres­cen­ci­jaus Stoš­kaus, al­pi­nis­to Vla­do Vit­kaus­ko, di­si­den­tės Ni­jo­lės Sa­dū­nai­tės ir ki­tų gar­sių žmo­nių, nuo ko­vo vi­du­rio ėmė rink­ti par­ašus, siek­da­ma pri­vers­ti Sei­mą pa­keis­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą, kad svai­ga­lai tap­tų ma­žiau prie­ina­mi. Rei­kia­mi par­ašai – 50 tūkst. – su­rink­ti per po­rą sa­vai­čių, nors tam nu­ma­ty­tas ter­mi­nas – du mė­ne­siai.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės koor­di­na­to­rius Juo­zas Dap­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad vi­so­je Eu­ro­po­je pa­sta­rai­siais me­tais al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ma­žė­ja, o Lie­tu­vo­je – spar­čiai di­dė­ja. „Kad bent kiek pa­keis­tu­me si­tua­ci­ją, ėmė­me ieš­ko­ti bū­dų su­ma­žin­ti svai­gių­jų gė­ri­mų prie­ina­mu­mą. Par­ašų la­pus įteik­si­me par­la­men­ta­rams ir rei­ka­lau­si­me, kad jie keis­tų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą“, – sa­kė jis.

Anot J. Dap­šaus­ko, par­ašą pa­dė­ję žmo­nės pa­si­sa­ko už tai, kad bū­tų vi­siš­kai užd­raus­ta al­ko­ho­lio rek­la­ma, svai­ga­lai bū­tų par­da­vi­nė­ja­mi tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, jų pre­ky­bos lai­kas bū­tų nuo 10 iki 20 va­lan­dos, įsi­gy­ti šiuos gė­ri­mus ga­lė­tų pi­lie­čiai nuo 20 me­tų, 200 me­trų spin­du­liu ap­link švie­ti­mo įstai­gas pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais bū­tų užd­raus­ta. „Vi­siems šiems rei­ka­la­vi­mams žmo­nės no­riai pri­ta­ria ir ti­ki­si, kad juos įgy­ven­di­nus ša­lis pra­dės ka­pa­no­tis iš al­ko­ho­liz­mo liū­no“, – tvir­ti­no koor­di­na­to­rius. Jis pa­sa­ko­jo pats per vie­ną die­ną Vil­niu­je su­rin­kęs 250 par­ašų.

„Pa­ra­šus rink­si­me to­liau, kad Sei­mo na­riams įro­dy­tu­me, jog Lie­tu­va ne­be­no­ri bū­ti gir­do­ma“, – kal­bė­jo J. Dap­šaus­kas. Šiuo me­tu par­ašų rin­kė­jai yra už­sib­rė­žę su­rink­ti 100 tūkst. pi­lie­čių par­ašų. „Ga­lė­tu­me jų su­rink­ti dar dau­giau, bet Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pra­šo mū­sų to ne­be­da­ry­ti“, – sa­kė koor­di­na­to­rius.

Vie­nas uo­liau­sių par­ašų rin­kė­jų – Kau­no ra­jo­no Do­mei­ka­vos par­api­jos kle­bo­nas Ro­ber­tas Ged­vy­das Skrins­kas. „Pa­si­ra­šo ne tik tie žmo­nės, ku­rie dėl ge­rian­čio na­miš­kio yra iš­gy­ve­nę ar da­bar iš­gy­ve­na ti­krą pra­ga­rą, bet ir pa­tys ge­rian­tie­ji“, – tei­gė jis. Ku­ni­gas pa­brė­žė, kad pa­sta­rie­ji žmo­nės tvir­ti­na, jog pa­si­ra­šo siek­da­mi, kad svai­ga­lų ne­var­to­tų at­ei­ties kar­tos. Drau­ge dva­si­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog pa­si­ra­šiu­sių­jų bū­tų dau­giau, jei ne­bū­tų rei­ka­lau­ja­ma nu­ro­dy­ti as­mens ko­dą.

Kaip vie­ną vie­to­vių, kur par­ašai ren­ka­mi sėk­min­giau­siai, J. Dap­šaus­kas mi­nė­jo Laz­di­jų ra­jo­ną. Šios sa­vi­val­dy­bės me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis LŽ pa­tvir­ti­no, kad ir jis pats, ir ki­ti šio ra­jo­no va­do­vai vie­nin­gai sten­gia­si už­kirs­ti ke­lią al­ko­ho­liz­mui. „Bu­vo­me vie­na pir­mų­jų sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se užd­raus­tas al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mas per šven­tes, užd­rau­dė­me al­ko­ho­liu pre­kiau­ti ar­ti švie­ti­mo įstai­gų, o da­bar par­agi­no­me sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių švie­ti­mo bei gy­dy­mo įstai­gų va­do­vus, se­niū­nus, kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kus or­ga­ni­zuo­ti par­ašų rin­ki­mą už al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mą vi­so­je ša­ly­je“, – kal­bė­jo me­ras.

Vi­sa­gi­no va­do­vų ra­gi­ni­mas pa­si­ra­šy­ti pri­ta­riant ini­cia­ty­vai ri­bo­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų prie­ina­mu­mą bu­vo pa­skelb­tas šios sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je. Ne­ga­na to, par­ašus už blai­ves­nę Lie­tu­vą ren­kan­tys Vi­sa­gi­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos sky­riaus dar­buo­to­jai skel­bia nu­vyk­sian­tys jų, jei at­si­ras bent pen­ki pa­si­ra­šan­tie­ji. Šio sky­riaus dar­buo­to­ja Svet­la­na Da­vai­nie­nė sa­kė, jog kol kas rink­ti par­ašų te­ko vyk­ti į po­li­ci­ją ir į vie­ną mo­kyk­lą.