Blaivinti tautą skuba prieš rinkimus
Sei­mas, su­lau­kęs Vy­riau­sy­bės iš­va­dų, bir­že­lio pa­bai­go­je tu­rė­tų im­tis pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Už blai­vią“ pa­teik­tų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis siū­lo­ma griež­tai ap­ri­bo­ti svai­gių­jų gė­ri­mų prie­ina­mu­mą.

Vie­nas šios ini­cia­ty­vos glo­bė­jų, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­teik­tą pro­jek­tą va­di­na eg­za­mi­nu par­ti­joms, at­sklei­sian­tį jų ti­krą­ją po­zi­ci­ją dėl ko­vos su al­ko­ho­liz­mu. „Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ne­dė­jo jo­kių pa­stan­gų al­ko­ho­lio kon­tro­lei stip­rin­ti. Tik da­bar, prieš rin­ki­mus, po­li­ti­kai šiek tiek pa­si­mai­vo... Mū­sų pa­teik­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos jiems bus eg­za­mi­nas, bet aš jau­čiu, kad par­ti­jos jo ne­iš­lai­kys. Kaip su­pran­tu iš par­ti­jų ly­de­rių ko­men­ta­rų, jie ieš­ko „kab­liu­kų“, kaip spren­di­mų ne­priim­ti. Ta­da vi­si tei­gi­niai, kad ko­va su al­ko­ho­liz­mu – svar­bi, kad jie tuo su­si­rū­pi­nę, lie­ka tik žo­džiais“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė R. Kar­baus­kis.

Jo tei­gi­mu, po­li­ti­nių par­ti­jų dar­bai, stip­ri­nant ko­vą su al­ko­ho­liz­mu, ga­li tap­ti vie­nu ker­ti­nių mo­men­tų, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) po ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų de­ran­tis su po­ten­cia­liais par­tne­riais dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo. „Pa­sa­ky­siu vie­na: jei­gu ki­tų par­ti­jų bal­sai bus rei­ka­lin­gi pa­pil­dy­ti mū­sų bal­sus for­muo­jant Vy­riau­sy­bę, jų po­zi­ci­ja al­ko­ho­lio kon­tro­lės at­žvil­giu bend­ra­dar­biau­ti ne­su­truk­dys. Bet jei­gu mū­sų bal­sų rei­kės jiems, tai bus vie­nas es­mi­nių klau­si­mų, ir ne­su­ta­rus, mū­sų to­kio­je koa­li­ci­jo­je grei­čiau­siai ne­bus“, – aiš­ki­no jis.

Pa­siū­ly­mų – daugybė

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Už blai­vią“ par­eng­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį par­ėmė dau­giau kaip 61 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, Sei­me pri­va­lo­ma tvar­ka svars­ty­ti bu­vo pri­im­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je. Pro­jek­te siū­lo­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, leis­ti juo pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, ap­ri­bo­jant pre­ky­bos lai­ką nuo 10 iki 20 va­lan­dos ir pa­ke­liant drau­di­mo jį par­duo­ti am­žiaus kar­te­lę iki 20 me­tų. Su­lau­kus Vy­riau­sy­bės iš­va­dų, šį do­ku­men­tą ža­dė­ta svars­ty­ti bir­že­lio 28 die­ną.

Sa­vo par­eng­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mui dar va­sa­rį pa­tei­kė ir Vy­riau­sy­bė. Šia­me pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti nau­jas al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ri­bo­jan­čias prie­mo­nes: su­trum­pin­ti lei­džia­mą al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bos lai­ką nuo 10 iki 22 va­lan­dos, su­teik­ti sa­vi­val­dy­bėms tei­sę nu­sta­ty­ti vie­tas, ku­rio­se drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se, iš­sky­rus maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­tas, tu­rin­čias li­cen­ci­ją vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Ko­vą par­la­men­ta­rai pra­dė­jo svars­ty­ti ir Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­rius Ku­bi­liaus pri­sta­ty­tus siū­ly­mus, ku­riais sie­kia­ma per ar­ti­miau­sius ke­le­tą me­tų al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ri­bo­jan­čio­mis prie­mo­nė­mis su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je, ypač tarp vai­kų ir jau­ni­mo, bei pa­ge­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą. Šia­me pro­jek­te siū­lo­ma leis­ti par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais nuo 10 iki 20 va­lan­dos, sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 va­lan­dos. Pa­gal siū­lo­mas nuo­sta­tas nuo 2018-ųjų nu­ma­to­ma leis­ti par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, į jas ne­bū­tų įlei­džia­mi ne­pil­na­me­čiai as­me­nys. Tei­sės ak­to pa­kei­ti­mais taip pat pla­nuo­ja­ma užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, iš­sky­rus vie­tas, kur yra pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Pro­jek­tu nu­ma­to­ma al­ko­ho­lį įsi­gy­ti leis­ti as­me­nims nuo 20 me­tų.

Nors anks­čiau teig­ta, kad vi­si šie pro­jek­tai bus aps­vars­ty­ti iki pa­si­bai­giant Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai, da­bar par­la­men­ta­rai už­si­me­na, kad grei­čiau­siai prie jų su­grįš tik ru­de­nį, prieš pat Sei­mo rin­ki­mus. „Da­bar yra la­bai daug Sei­mo na­rių siū­ly­mų, svei­kin­ti­nų pi­lie­čių ini­cia­ty­vų, tai­gi, rei­kia su­lauk­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dų ir ru­de­nį pri­imi­nė­ti spren­di­mus. At­ėjus nau­jai koa­li­ci­jai, ma­ty­si­me, ką dar rei­kė­tų pa­tai­sy­ti. Be abe­jo­nės, tvar­ką šio­je sri­ty­je įves­ti bū­ti­na“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė.

Įtrau­kė į programą

Ko­vos su al­ko­ho­liz­mu idė­ją po­li­ti­kai pa­sta­ruo­ju me­tu eksp­loa­tuo­ja itin pla­čiai. Kai ku­rių po­li­ti­nių par­ti­jų prog­ra­mo­se šiai prob­le­mai skir­ti net at­ski­ri sky­riai. Pa­vyz­džiui, gru­pė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) at­sto­vų, tarp jų – par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, bu­vęs ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius, še­šė­li­nis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, dar me­tų pra­džio­je par­en­gė TS-LKD Sau­gios so­cia­li­nės ap­lin­kos stra­te­gi­ją – pla­ną, kaip įveik­ti al­ko­ho­liz­mo epi­de­mi­jos prie­žas­tis ir pa­sek­mes.

Ja­me kons­ta­tuo­ta, kad 2008 me­tais įsi­ga­lio­jus al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo, įper­ka­mu­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nėms, ap­ri­bo­jus al­ko­ho­lio rek­la­mą, su­griež­ti­nus ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kon­tro­lę, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, o kar­tu su juo ir var­to­ji­mo da­ro­ma ža­la, ša­ly­je su­ma­žė­jo nuo 14,6 li­tro 2007 me­tais iki 10,8 li­tro 2009-iai­siais, ta­čiau da­bar vėl stip­riai šok­te­lė­jo ir jau pa­sie­kė 15,4 li­tro ly­gį. Šiuo me­tu Lie­tu­vos gy­ven­to­jai kas­met al­ko­ho­liui iš­lei­džia dau­giau kaip mi­li­jar­dą eu­rų – ko­ne dvi­gu­bai dau­giau nei vals­ty­bė iš­lei­džia kraš­to gy­ny­bai.

„Siū­lo­me nuo­sek­lią ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu stra­te­gi­ją, par­em­tą ke­liais pa­grin­di­niais pri­nci­pais: al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą, veiks­min­ges­nį gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo ir al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių, pa­gal­bą ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams, „skur­do ra­to“ nu­trau­ki­mą, dar­bo vie­tų re­gio­nuo­se kū­ri­mą ir eko­no­mi­nio, so­cia­li­nio pro­vin­ci­jos at­si­li­ki­mo ma­ži­ni­mą, ge­rų­jų pra­kti­kų ir svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­ga­vi­mą“, – ra­šo­ma prog­ra­mo­je.

Kaip sa­kė R. J. Da­gys, pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­bęs Sei­mas, skel­bęs ko­vos su al­ko­ho­liz­mu šū­kius, ne­pa­da­rė pa­grin­di­nio da­ly­ko: ne­su­var­žė al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir jo rek­la­mos. „Al­ko­ho­liz­mas yra vie­na pa­grin­di­nių ne tik įvai­rių li­gų, bet ir ma­žes­nio vai­sin­gu­mo prie­žas­čių, ar­do šei­mas, o šiuo me­tu, kai dėl de­mog­ra­fi­nės si­tua­ci­jos pra­ran­da­me nuo 36 iki 40 žmo­nių per die­ną, ne­be­ga­li­me ne­ig­ti prob­le­mos. Ga­li­me kal­bė­ti ką no­ri­me, bet na­mas jau de­ga – jį rei­kia sku­biai ge­sin­ti, o ne kal­bė­ti apie pro­fi­lak­ti­ką. Per šią Sei­mo ka­den­ci­ją bu­vo pa­da­ry­ta ti­krai ne­daug, nes, kaip ma­to­me, al­ko­ho­liz­mo mas­tai ne ma­žė­ja, bet au­ga“, – tvir­ti­no jis.

Da­li­ja­si nuopelnus

Ko­va su al­ko­ho­liz­mu mi­ni­ma ir val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) rin­ki­mų prog­ra­mos 2016 pro­jek­te. „Svei­ka­tos po­li­ti­ka bus grin­džia­ma pir­miau­sia su­sir­gi­mų pre­ven­ci­ja, svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­ga­vi­mu, rū­ky­mo ir al­ko­ho­liz­mo ma­ži­ni­mu“, – nu­ro­do­ma šios par­ti­jos prog­ra­mos skirs­ny­je „Svei­ka­tos ap­sau­ga“.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys, jo at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­gos al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą gvil­de­na jau ne pir­mą ka­den­ci­ją. „Vie­ną iš bū­dų ko­vai su al­ko­ho­liz­mu so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­rin­ko ak­ci­zų di­di­ni­mą. 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 me­tais at­ski­roms al­ko­ho­lio ka­te­go­ri­joms ak­ci­zas bu­vo pa­di­din­tas nuo 27 iki 120 proc. Nuo­sek­liai di­di­na­mas ak­ci­zas al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams pa­dė­jo iš­veng­ti ne­le­ga­lios rin­kos au­gi­mo ir biu­dže­to pa­ja­mų pra­ra­di­mo“, – aiš­ki­no jis.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tų ini­cia­ty­va ko­vai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu bu­vo su­kur­tas spe­cia­lus ir Svei­ka­tos fon­das, ku­riam ski­ria­ma da­lis iš ak­ci­zo mo­kes­čio su­rink­tų lė­šų. „Už par­duo­tus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus pu­sė pro­cen­to fak­ti­nių įplau­kų iš ak­ci­zo prog­ra­mų, o tai su­da­ro 1,3 mln. eu­rų, ski­ria­ma al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mui“, – tvir­ti­no M. Bas­tys.

Tie­sa, šio fon­do su­kū­ri­mo lau­rais da­bi­na­si ne tik so­cial­de­mo­kra­tai. D. Mi­ku­tie­nės tei­gi­mu, Svei­ka­tos fon­das gi­mė jos at­sto­vau­ja­mos Dar­bo par­ti­jos ini­cia­ty­va. Po­li­ti­kė aiš­ki­no, kad „dar­bie­čiai“ ke­ti­na ir to­liau nuo­sek­liai siek­ti, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je ma­žė­tų. „Bū­ti­nai rei­kia di­din­ti ak­ci­zą – dėl to al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mas tu­rė­tų ženk­liai kris­ti. Ki­tas da­ly­kas, kad Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas jau tai­sy­tas dau­giau nei šim­tą kar­tų. Ma­ny­čiau, rei­kė­tų im­tis vi­sos sis­te­mos per­žiū­ros, o ne at­ski­rų punk­tų kai­ta­lio­ji­mo“, – pa­žy­mė­jo D. Mi­ku­tie­nė.

Šim­tas pataisų

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prieš ke­lias sa­vai­tes pers­kai­čiu­si me­ti­nį pra­ne­ši­mą, ja­me be ki­ta ko ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas per 4 me­tus ban­dy­tas tai­sy­ti jau 103 kar­tus. „Ne­su­lau­kę veiks­min­gų spren­di­mų, įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus jau siū­lo pa­tys žmo­nės. Pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos ver­čia ne­dels­ti ir rea­guo­ti. Dėl so­cia­li­nio sau­gu­mo bū­ti­nas su­ta­ri­mas kaip dėl ša­lies gy­ny­bos. Rei­kia to­kio pat aiš­kaus veiks­mų pla­no, tin­ka­mų prie­mo­nių, pro­fe­sio­na­laus koor­di­na­vi­mo ir kon­tro­lės“, – nu­ro­dė ša­lies va­do­vė.

Vien per šiuos me­tus Sei­mas pri­ta­rė ne vie­nam siū­ly­mui ri­bo­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą. Tarp jau įgy­ven­din­tų spren­di­mų dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo yra drau­di­mas pre­kiau­ti svai­ga­lais de­ga­li­nė­se, Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va par­eng­tas siū­ly­mas užd­raus­ti iš­ori­nę al­ko­ho­lio rek­la­mą. Ap­sisp­ręs­ta ko­vai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu pa­nau­do­ti iš ak­ci­zo mo­kes­čio su­rink­tas lė­šas – šie­met Vals­ty­bi­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­dui skir­ta 1,3 mln. eu­rų, ku­rie tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi vi­suo­me­nės svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo ir stip­ri­ni­mo veik­loms, įskai­tant pre­ven­ci­nius pro­jek­tus, moks­li­nius ty­ri­mus ir so­cia­li­nę rek­la­mą.

Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va yra par­eng­tas Veiks­mų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo prob­le­moms spręs­ti 2016 me­tų pla­nas. Ta­čiau kol kas val­dan­tie­ji po­li­ti­kai yra pri­vers­ti kons­ta­tuo­ti, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je ma­žė­ja tik ne­žy­miai. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2014 me­tais vie­nam 15 me­tų ir vy­res­niam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui te­ko 14,9 li­tro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio, ar­ba 0,3 li­tro ma­žiau nei 2013-ai­siais.