Biudžetui – daugiau dėmesio
Vals­ty­bės kon­tro­lė šiais me­tais ža­da itin ati­džiai sek­ti, kaip bus vyk­do­mas 2016 vals­ty­bės biu­dže­tas ir kon­kre­čiai, kaip lai­ko­ma­si fis­ka­li­nės draus­mės.

„Šiais me­tais star­tuo­ja­me su pa­kan­ka­mai ri­zi­kin­gu biu­dže­tu ir prog­no­zė­mis. Mes esa­me skep­tiš­kes­ni ir at­sar­ges­ni, mū­sų nuo­mo­ne, fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lės bu­vo in­terp­re­tuo­tos ir nu­sta­ty­tos pa­kan­ka­mai lanks­čiai. Ma­no­me, kad tu­ri­me ati­džiau žiū­rė­ti į tai, ką esa­me įspa­rei­go­ję. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja šie­met su­lauks di­des­nio mū­sų dė­me­sio ne tik ta­da, kai žiū­rė­si­me, kaip lai­ko­ma­si fis­ka­li­nės draus­mės, bet ir vi­sų me­tų ei­go­je, kaip mi­nis­te­ri­jos ren­ka duo­me­nis įvai­riems ro­dik­liams, ar jais yra va­do­vau­ja­ma­si, kaip vyks­ta biu­dže­to for­ma­vi­mo pro­ce­sas, kaip el­gia­si jo for­ma­vi­mo da­ly­viai“, – ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė vals­ty­bės kon­tro­lie­rius Arū­nas Dul­kys.

Pa­sak jo, ins­ti­tu­ci­jos at­siž­vel­gė į Vals­ty­bės kon­tro­lės pra­ėju­sių me­tų pa­teik­tą ne­prik­lau­so­mą iš­va­dą apie 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą.

„Iš dar­bi­nių su­si­ti­ki­mų ir tar­pins­ti­tu­ci­nio dar­bo ma­to­me po­žy­mius, kad mū­sų ne­prik­lau­so­ma nuo­mo­nė ne­li­ko be at­sa­ko. Taip, ei­na­mų­jų me­tų biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas su ne­di­de­liais at­siž­vel­gi­mais, bet bu­vo aiš­kiai pa­ma­ty­ta, kad šie­met bū­si­me griež­tes­ni ir Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si ins­ti­tu­ci­joms, tad mū­sų at­as­kai­tos skai­to­mos ne tik Lie­tu­vo­je, bet jos siun­čia sig­na­lą ir eu­ro­pi­nėms ir tarp­tau­ti­nėms ins­ti­tu­ci­joms“, – kal­bė­jo A.Dul­kys.

2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą įver­ti­nu­si Vals­ty­bės kon­tro­lė lap­kri­tį par­eiš­kė, kad Lie­tu­va su­si­du­ria su vi­du­ti­ne val­džios fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka, to­dėl vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio struk­tū­ri­nio val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­to ri­bą rei­kė­tų su­ma­žin­ti nuo 1 proc. iki 0,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Anot vals­ty­bės kon­tro­lie­rių, 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­te per op­ti­mis­tiš­kai su­prog­no­zuo­tos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­ja­mos.

EK per­nai lap­kri­tį taip pat par­eiš­kė ma­tan­ti ri­zi­kos, kad Lie­tu­vos biu­dže­to iš­lai­dos ki­tą­met vir­šys pa­ja­mas dau­giau nei nu­ma­ty­ta. Briu­se­lio tei­gi­mu, Lie­tu­va ga­li ne­įvyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mo, kad struk­tū­ri­nis de­fi­ci­tas bū­tų ne di­des­nis kaip 1 proc. BVP. Briu­se­lio ver­ti­ni­mu, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė per­ne­lyg op­ti­mis­tiš­kai prog­no­zuo­ja ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mą.

Eu­ro gru­pės fi­nan­sų mi­nis­trai lap­kri­čio pa­bai­go­je su­ti­ko su EK ver­ti­ni­mu, jog Lie­tu­vos biu­dže­to de­fi­ci­tas ki­tą­met ga­li bū­ti di­des­nis nei prog­no­zuo­ja­ma, ta­čiau taip pat pri­pa­ži­no, kad yra tam ti­krų ne­apib­rėž­tu­mų dėl Ko­mi­si­jos pa­teik­to ša­lies eko­no­mi­kos cik­lo ver­ti­ni­mo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra sa­kęs, kad EK prie Lie­tu­vos pa­ja­mų ne­pris­kai­čiuo­ja įplau­kų, ku­rias ti­ki­ma­si su­rink­ti iš ge­res­nio mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo.

Vals­ty­bės kon­tro­lei nuo 2015 me­tų sau­sio pa­ves­ta funk­ci­ja reng­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pro­jek­tų iš­va­dą.

Sei­mo spren­di­mu 2016–2018 me­tų tiks­las yra tu­rė­ti ne di­des­nį kaip 1 proc. BVP struk­tū­ri­nį val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tą.