Biudžeto Seimas imsis kitą savaitę
2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­to Sei­mas im­sis ki­tą sa­vai­tę – jį pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 24 die­ną ir po to grą­žin­ti to­bu­lin­ti Vy­riau­sy­bei.

„La­bai svar­bu, kad pa­siū­ly­mus (dėl pa­pil­do­mo ar ma­ži­na­mo fi­nan­sa­vi­mo – BNS) Sei­mo na­riai su­spė­tų ap­gal­vo­ti ir pa­teik­ti per sa­vait­ga­lį“, – BNS sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

Ko­mi­te­tai jau bai­gė svars­ty­ti pro­jek­tą ir da­bar jų iš­va­das ver­tins ir ga­lu­ti­nę re­ko­men­da­ci­ją teiks Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ka­da į po­sė­dį rink­sis ko­mi­te­to na­riai, dar ne­aiš­ku – jei­gu jis ket­vir­ta­die­nį iš­si­rinks pir­mi­nin­ką, tai įvyks dar penk­ta­die­nį.

Kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis BNS sa­kė, kad dar nė­ra pri­im­tas spren­di­mas, ar bus ati­dė­tas so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio įgy­ven­di­ni­mui ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta 250 mln. eu­rų, įsi­ga­lio­ji­mas.

„Nė­ra spren­di­mo“, – tei­gė jis.

So­cia­li­nio mo­de­lio li­ki­mą tre­čia­die­nį S.Skver­ne­lis ap­ta­rė su kai ku­riais Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­riais.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mas 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą pir­mą kar­tą tu­ri aps­vars­ty­ti iki lap­kri­čio 25-osios, o an­tras svars­ty­mas tu­ri įvyk­ti iki gruo­džio 18-osios.

Vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, kaip nu­ma­to­ma pro­jek­te, sieks 8,476 mlrd. eu­rų – 5,3 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met, o asig­na­vi­mai – 9,59 mlrd. eu­rų – 373 mln. eu­rų dau­giau nei 2016 me­tais.