Biudžeto kebeknės pakaks visiems
Prie­sai­kos dar ne­da­vęs mi­nis­trų ka­bi­ne­tas per 10 die­nų tu­ri pa­teik­ti Sei­mui an­trą kar­tą svars­ty­ti taip pa­tai­sy­tus ki­tų me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pro­jek­tus, kad jie ati­tik­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Pa­skir­ta­jam mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Sau­liui Skver­ne­liui ir jo Vy­riau­sy­bei iki an­tro­jo svars­ty­mo par­la­men­te ga­li ir ne­pa­vyk­ti tin­ka­mai pa­ko­re­guo­ti pirm­ta­kės par­eng­tų 2017-ųjų vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tų. To­kiu at­ve­ju vals­ty­bės biu­dže­tas Sei­me ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mas ki­tą­met, pa­vyz­džiui, jau įpu­sė­jus jį vyk­dy­ti. Apie tai va­kar už­si­mi­nė pa­skir­ta­sis prem­je­ras. Kad val­dan­tie­ji bū­tent taip ga­li spręs­ti biu­dže­to ke­bek­nę, va­kar „Lie­tu­vos ži­nioms“ už­si­mi­nė ir Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Pa­skir­ta­sis fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka nu­ei­nan­čios val­džios su­da­ry­tą ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą va­di­na ri­zi­kin­gu. Kaip pa­vyz­dį, komp­li­kuo­jan­tį pa­dė­tį, V. Ša­po­ka įvar­di­jo pa­skir­to­sios Vy­riau­sy­bės no­rą per pir­mą­jį 2017-ųjų pus­me­tį 40 eu­rų pa­di­din­ti pen­si­jas. Anot jo, jei da­lis va­di­na­mo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tų, bū­tų įgy­ven­din­ta pus­me­čiu vė­liau, kaip da­bar sie­kia­ma, bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti biu­dže­to de­fi­ci­tą.

Pri­me­na­me, kad dar­bus bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė ki­tų me­tų biu­dže­te bu­vo nu­ma­čiu­si 0,8 proc. BVP vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Jis tu­rė­jo at­si­ras­ti dėl nu­ma­ty­tų įgy­ven­din­ti struk­tū­ri­nių re­for­mų, ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems vai­kus au­gi­nan­tiems ša­lies gy­ven­to­jams di­di­ni­mo, nuo me­tų pra­džios ke­tin­to įdieg­ti so­cia­li­nio mo­de­lio.

Po Vy­riau­sy­bės tai­sy­mų 2017-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to an­trą­jį svars­ty­mą Sei­me nu­ma­to­ma reng­ti ki­tą sa­vai­tę.

Prob­le­mų puokštė

Vilius Šapoka nueinančios valdžios sudarytą kitų metų valstybės biudžetą vadina rizikingu./Alinos Ožič nuotrauka

Pa­skir­ta­sis fi­nan­sų mi­nis­tras V. Ša­po­ka dek­la­ruo­ja ryž­tą griež­čiau ko­vo­ti su „še­šė­liu“, kon­tro­liuo­ti lei­džia­mas vals­ty­bės lė­šas bei „im­tis mo­kes­čių ne­mo­kan­čių­jų“. Ta­čiau, pa­sak I. Ši­mo­ny­tės, kon­kre­čių in­di­ka­ci­jų dėl ki­tų me­tų biu­dže­to jis ne­pa­tei­kia, tik ža­da steng­tis lai­ky­tis fis­ka­li­nės draus­mės. Pa­ti Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė dėl 2017-ųjų biu­dže­to „įž­vel­gia ri­zi­ką“. „Pir­miau­sia yra ri­zi­ka, kad ne­bus iki ga­lo lai­ko­ma­si fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lių. Tie­sa, nu­ei­nan­ti Vy­riau­sy­bė tei­gė, kad taip yra dėl to, jog ji vyk­dė struk­tū­ri­nę re­for­mą. Jei struk­tū­ri­nė re­for­ma yra Dar­bo ko­dek­sas ir (so­cia­li­nio mo­de­lio prie­mo­nių – aut.) pa­ke­tas, ku­rį da­bar no­ri­ma ati­dė­ti, ta­da tos re­for­mos ne­be­lie­ka ir ky­la klau­si­mas, kiek ga­li­ma pa­tei­sin­ti di­dė­jan­tį biu­dže­to de­fi­ci­tą“,– svars­tė ji.

Struk­tū­ri­nė re­for­ma par­la­men­ta­rei ke­lia abe­jo­nių ir dėl nu­ma­ty­tų ei­li­nių iš­lai­dų. „Struk­tū­ri­nė re­for­ma pa­pras­tai lai­ki­nai pa­di­di­na iš­lai­das, ta­čiau at­ei­ty­je tai duos tam ti­krą eko­no­mi­nę nau­dą. Dėl to vals­ty­bė lai­ki­nai ga­li pa­di­din­ti ir de­fi­ci­tą bei pa­sis­ko­lin­ti tam, kad vie­šie­ji fi­nan­sai vė­liau bū­tų tva­res­ni. Bet yra ir to­kių ru­ti­ni­nių iš­lai­dų, ku­rios at­ei­ties pa­ge­rė­ji­mu ne­la­bai kve­pia“, – iro­ni­za­vo I. Ši­mo­ny­tė.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė 2017-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­ną įver­ti­no kaip ga­na am­bi­cin­gą, ypač dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­rin­ki­mo. And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je fi­nan­sų mi­nis­tre dir­bu­siai ir tuo­met dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių as­ke­tiš­ką vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mą par­en­gu­siai I. Ši­mo­ny­tei da­bar par­eng­to­ji ne­prasp­rū­do pro akis. „Jo­je vėl aps­tu in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, nors dar te­be­ne­šio­ja­me pa­sta­ro­jo dvi­de­šimt­me­čio se­nų pro­jek­tų kry­žių, ku­rių nei pra­ry­si, nei iš­spjau­si. Tai­gi su­si­kau­pia prob­le­mų puo­kštė“, – tra­di­ci­nę bė­dą įvar­di­jo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė.

Ai­bė pataisų

Ingrida Šimonytė: "Valstybės biudžeto projekte esama tokių rutininių išlaidų, kurios ateities pagerėjimu nė nekvepia.“/Romo Jurgaičio nuotrauka

Be­je, I. Ši­mo­ny­tės va­do­vau­ja­mas ko­mi­te­tas yra pa­tei­kęs sa­vo iš­va­das dėl pir­mi­nio biu­dže­to pro­jek­to, vie­na­me pir­mų­jų sa­vo po­sė­džių svars­tė Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­tei­kė ir kon­kre­tų pa­siū­ly­mą dėl in­ves­ti­ci­nės prog­ra­mos pro­jek­tų – nu­ro­dy­ti la­bai sva­rias prie­žas­tis, ko­dėl prog­ra­mo­je at­si­ran­da vie­nas ar ki­tas pro­jek­tas. „Juos rei­kia keis­ti ki­taip, nei pa­pras­tai da­ro Sei­mo na­riai re­gis­truo­da­mi at­ski­rus pa­siū­ly­mus ir ne­suk­da­mi gal­vos, iš kur tam pa­im­ti pi­ni­gų. Ta­čiau biu­dže­to pro­jek­tą ko­re­guo­ti ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je yra su­dė­tin­ga, nes tam rei­kia la­bai daug pa­ma­ti­nės in­for­ma­ci­jos, ku­rią iš es­mės tu­ri tik Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja“, – pa­žy­mė­jo I. Ši­mo­ny­tė.

„Lie­tu­vos ži­nios“ ra­šė, kad Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) ne­siė­mė nag­ri­nė­ti be­veik aš­tuo­nių de­šim­čių 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui pa­teik­tų pa­tai­sų. Vi­sos jos per­siųs­tos Vy­riau­sy­bei, pers­pė­jus, kad dos­nu­mui są­ly­gų nė­ra. Ko­rek­ci­jos sie­ja­mos tik su Sei­mo spren­di­mu dėl nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, pir­miau­sia – Dar­bo ko­dek­so at­ei­ties. BFK va­do­vas Sta­sys Ja­ke­liū­nas tei­gė: „Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tas kei­sis dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įgy­ven­di­ni­mo, pir­miau­sia – dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ati­dė­ji­mo pus­me­čiui.“

Grą­žin­tas projektas

Vy­riau­sy­bei grą­žin­tas ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas reng­tas re­mian­tis rug­sė­jo pra­džio­je pa­skelb­tu ūkio rai­dos sce­na­ri­ju­mi. Ja­me nu­ma­ty­ta, kad 2017 me­tų bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) augs 2,7 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja sieks 2,2 proc., vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių) augs 6,2 proc., o ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 7,2 pro­cen­to.

Dar­bus bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė sa­vo par­eng­ta­me biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­tė, kad vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pa­ja­mos (kar­tu su ES in­ves­ti­ci­jo­mis ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis) 2017 me­tais su­da­rys 9,997 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,9 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met, o iš­lai­dos – 10,580 mlrd. eu­rų, ar­ba 5 proc. dau­giau nei 2016 me­tais.

Prog­no­zuo­ta, kad vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos kar­tu su ES in­ves­ti­ci­jo­mis ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis siek­tų 8,476 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,3 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met, o iš­lai­dos – 9,060 mlrd. eu­rų, ar­ba 4,3 proc. dau­giau nei 2016 me­tais. 2017 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jos ir ki­ta tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nė par­ama bus šių me­tų ly­gio ir su­da­ry­tų 2,101 mlrd. eu­rų.

„Y­ra du la­bai svar­būs pri­ori­te­tai, ku­rių mes lai­ko­mės – tai tarp­tau­ti­niai mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mai NA­TO kraš­to ap­sau­gai ir gy­ny­bai skir­ti lė­šų, ar­tė­jant prie 2 proc., tad mū­sų pro­jek­te pa­pil­do­mai ski­ria­me be­veik 150 mln. eu­rų. Ki­ta ga­na di­de­lė iš­lai­dų da­lis – ar­ti 250 mln. eu­rų – nu­ma­ty­ta so­cia­li­niam mo­de­liui įgy­ven­din­ti“, – pri­sta­ty­da­ma 2017-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą pa­brė­žė tuo­me­ti­nė fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė.

Dar­bą bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė 2017 me­tais nu­ma­tė sko­lin­tis apie 3,2 mlrd. eu­rų, dau­giau­sia – anks­tes­nei sko­lai grą­žin­ti. Pla­nuo­ta, kad 2017 me­tų sko­los vals­ty­bės var­du val­dy­mo iš­lai­dos su­da­ry­tų be­veik 560 mln. eu­rų ir bū­tų apie 43 mln. eu­rų ma­žes­nės nei 2016 me­tais.

Briu­se­lis laukia

Šią sa­vai­tę ES vals­ty­bių fi­nan­sų mi­nis­trai svars­tė ša­lių na­rių biu­dže­tų pro­jek­tus. Ka­dan­gi ga­lu­ti­nio pro­jek­to Lie­tu­va dar ne­pa­tei­kė, ji su­lau­kė ra­gi­ni­mo tai pa­da­ry­ti kuo grei­čiau. Kar­tu bu­vo par­agin­ta ir to ne­pa­da­riu­si Is­pa­ni­ja.

Eu­ro zo­nai pri­klau­san­čių ša­lių fi­nan­sų mi­nis­trai pa­brė­žė, kad ES ša­lių kiek­vie­nos at­ski­rai vyk­do­ma fis­ka­li­nė po­li­ti­ka tu­ri ati­tik­ti Sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo pa­kto (SAP) rei­ka­la­vi­mus. Kaip jo lai­ko­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­ma­to iš­sa­miai ver­tin­ti 2017-ųjų ko­vą. Pa­tiks­lin­ti Is­pa­ni­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bių biu­dže­tai bus ver­ti­na­mi tik juos ga­vus.

Lap­kri­tį Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad ki­tų me­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas ga­li ne­ati­tik­ti SAP rei­ka­la­vi­mų.