Biudžetininkai neapsikenčia mažų algų
Sep­tin­tus me­tus su su­ma­žin­tais at­ly­gi­ni­mais gy­ve­nan­čių kai ku­rių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis grės­min­gai pri­ar­tė­jo prie mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA), mo­ka­mos dau­giau­sia už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą. Nors jie ra­gi­na spręs­ti šią prob­le­mą, val­džia pa­ža­dų ne­žars­to.

Eko­no­mi­nio su­nkme­čio įkarš­ty­je su­ma­žin­ta ba­zi­nė mė­ne­sio al­ga, nuo ku­rios pri­klau­so biu­dže­ti­nių įstai­gų ir pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­čių sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, iki šiol ne­sug­rą­žin­ta į prieš­kri­zi­nį ly­gį ir sie­kia 35,5 eu­ro. Dėl to ne­ma­ža da­lis aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos biu­dže­ti­nin­kų už­dir­ba vos kiek dau­giau nei „mi­ni­mu­mą“.

To­kios pa­dė­ties ne­ap­si­ken­tę Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) dar­buo­to­jai krei­pė­si į Sei­mą ir pa­pra­šė spręs­ti jų dar­bo už­mo­kes­čio klau­si­mą.

Jau­ni spe­cia­lis­tai bė­ga

Kaip pa­sa­ko­jo LGGRTC ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė, pa­dė­tis dėl kai ku­rių biu­dže­ti­nin­kų al­gų yra dra­ma­tiš­ka. Pa­gal dar­bo su­tar­tis šio­je įstai­go­je dir­ban­tys vy­res­nie­ji spe­cia­lis­tai šių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį už­dir­bo vi­du­ti­niš­kai apie 373 eu­rus, o vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai – be­veik 513 eu­rų, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. „Mū­sų dar­buo­to­jų kva­li­fi­kuo­tas, pro­fe­sio­na­lus, at­sa­kin­gas dar­bas yra pri­ly­gi­na­mas ne­kva­li­fi­kuo­tam dar­bui. Vy­res­nių­jų spe­cia­lis­tų al­ga be­veik ne­sis­ki­ria nuo mi­ni­ma­lios. Kai lie­pos mė­ne­sį ją dar kar­tą pa­di­dins, ir vy­riau­sių­jų spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mas ne­la­bai nuo jos skir­sis. MMA ke­lia­ma, ta­čiau pro­por­cin­gai nė­ra di­di­na­mas pa­gal dar­bo su­tar­tį dir­ban­čių žmo­nių dar­bo už­mo­kes­tis“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

T. B. Bu­raus­kai­tės tei­gi­mu, ma­žai už­dir­ban­čių dar­buo­to­jų nuo­tai­kos blo­gos, jie jau­čia­si pa­že­min­ti ir skun­džia­si, kad gė­da pri­si­pa­žin­ti, kiek gau­na dirb­da­mi kva­li­fi­kuo­tą dar­bą. Pri­si­dur­ti pa­pil­do­mai kai ku­rie sten­gia­si įsi­dar­bin­da­mi pu­se eta­to ki­to­se įstai­go­se. Ne­ma­žai dar­buo­to­jų, ne­su­lau­kę, kol bus pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mai, iš­ei­na ki­tur, emig­ruo­ja. „Pra­ran­da­me spe­cia­lis­tus. At­ei­na jau­ni žmo­nės, tu­rin­tys šei­mas, ir dirb­da­mi ne­ma­to jo­kios pers­pek­ty­vos. Šie­met iš LGGRTC iš­ėjo aš­tuo­ni jau­ni spe­cia­lis­tai. Mū­sų per­so­na­las ga­li sen­ti, nes lie­ka tie, ku­rie gau­na dar ir pen­si­ją“, – sa­kė LGGRTC va­do­vė.

Ne­grą­žin­ta nu­gnyb­ta dalis

Pa­sak T. B. Bu­raus­kai­tės, sie­kiant iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus, kai ku­riems jų sten­gia­ma­si mo­kė­ti prie­dus ar prie­mo­kas prie at­ly­gi­ni­mo. Ta­čiau vals­ty­bė tam lė­šų ne­ski­ria, šiek tiek pi­ni­gų pa­vyks­ta su­tau­py­ti dar­buo­to­jams su­sir­gus ar iš­ėjus ne­mo­ka­mų at­os­to­gų. „Ta­čiau to­kia si­tua­ci­ja ne­nor­ma­li“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

T. B. Bu­raus­kai­tė skan­da­lin­ga va­di­na pa­dė­tį, kai aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys biu­dže­ti­nin­kai už­dir­ba tiek ma­žai. Jos nuo­mo­ne, MMA nuo­lat di­di­nan­ti val­džia pa­mir­šo biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gas. Ji pri­mi­nė, kad 2009 me­tais bu­vo ma­ži­na­mi ne tik eta­tai, bet ir nuo 37 eu­rų ap­kar­py­ta ba­zi­nė al­ga. „Nuė­mė tuos var­ga­nus 6 li­tus ir iki šiol net jų ne­grą­ži­no. Kai gir­džiu, kad tie, ku­rie ir taip gau­na di­de­lius at­ly­gi­ni­mus, dar sva­jo­ja juos pa­si­di­din­ti, pa­si­da­ro skau­du už žmo­nes, ku­rie pa­lik­ti taip, lyg jų dar­bas bū­tų nu­ver­tin­tas“, – ap­gai­les­ta­vo LGGRTC di­rek­to­rė.

Spren­džia­ma pa­gal galimybes

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gų di­di­ni­mo klau­si­mas yra svar­bus ir pa­ma­žu spren­džia­mas tiek, kiek lei­džia vals­ty­bės fi­nan­si­nės ga­li­my­bės. Ir pri­mi­nė, jog nuo sau­sio MMA pa­di­dės iki 350 eu­rų, o nuo lie­pos – iki 380 eu­rų. „Dar teks pri­im­ti nu­ta­ri­mą, kad ne­at­si­ras­tų vi­siš­ko al­gų su­plokš­tė­ji­mo ir šiek tiek pa­kel­tu­me ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams“, – dės­tė jis.

A. But­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, jog ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi asig­na­vi­mai biu­dže­ti­nių įstai­gų kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų, so­cia­li­nį dar­bą dir­ban­čių dar­buo­to­jų, pe­da­go­gų, auk­lė­to­jų ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų, vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams pa­kel­ti. „Ki­tą­met pri­va­lo­me įgy­ven­din­ti anks­čiau pri­siim­tus vals­ty­bės fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus: di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai, ku­ris 2020 me­tais tu­ri pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), kom­pen­suo­ti su­ma­žin­tas vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir vals­ty­bi­nes pen­si­jas, to­dėl nė­ra ga­li­my­bių pri­siim­ti dar di­des­nius fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ta­čiau at­ei­ty­je prie šio klau­si­mo ti­krai su­grį­ši­me“, – pa­ti­ki­no prem­je­ras.

Kri­zi­nio ly­gio algos

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas su­tin­ka, kad pa­dė­tis dėl sep­tin­tus me­tus ne­di­di­na­mų biu­dže­ti­nin­kų al­gų nė­ra nor­ma­li. Jos bu­vo kils­te­lė­tos tik kai ku­riems biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams, pa­vyz­džiui, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, kul­tū­ri­nin­kams.

A. Sy­sas tei­gė, jog su­si­tik­da­mas su rin­kė­jais nuo­lat su­lau­kia klau­si­mų dėl ne­di­di­na­mo biu­dže­ti­nin­kų dar­bo už­mo­kes­čio. BVP, ki­ti eko­no­mi­niai ro­dik­liai jau vir­ši­ja 2008 me­tų ly­gį, o šių dar­buo­to­jų al­gos te­bė­ra kri­zi­nio ly­gio.

So­cial­de­mo­kra­tas ti­ki­si, kad Vy­riau­sy­bė ki­tą­met im­sis vi­sų biu­dže­ti­nin­kų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo klau­si­mo. Ta­čiau vil­čių, jog al­gos ga­lė­tų ūg­tel­ti dar 2016 me­tais, ne­daug. Esą rea­liau­sia, kad di­des­nių at­ly­gi­ni­mų vi­si biu­dže­ti­nin­kai su­lauks 2017-ai­siais.