Biudžetinė filantropija: reklama už paramą
Be­veik 10 mlrd. eu­rų ver­tės tur­tą val­dan­čios vals­ty­bės įmo­nės į biu­dže­tą kas­met su­mo­ka ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų di­vi­den­dų. Kai ku­rios bend­ro­vės kas­met da­lį sa­vo pel­no at­rie­kia pri­va­tiems spor­to klu­bams, o į vals­ty­bės biu­dže­tą per­ve­da ma­žiau pi­ni­gų, nei iš­da­li­ja lab­da­rai. 

Įmo­nės tai va­di­na so­cia­li­ne at­sa­ko­my­be. Kol į vie­ną ki­še­nę pi­ni­gai ren­ka­mi, iš ki­tos – par­amos ir lab­da­ros pa­vi­da­lu – jie by­ra.

590 tūkst. eu­rų „Žalgiriui“

Štai vals­ty­bės val­do­ma, vie­na di­džiau­sių ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pių Bal­ti­jos ša­ly­se „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pė ke­le­rius me­tus iš ei­lės da­lį už­dirb­to pel­no sky­rė Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio klu­bui. Kaip ro­do bend­ro­vės įkur­to par­amos fon­do at­as­kai­tos, per­nai VšĮ „Žal­gi­rio krep­ši­nio cen­tras“ skir­ta 290 tūkst., šį­met – 300 tūkst. eu­rų.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių gru­pė dos­niai re­mia ir ki­tas su spor­tu su­si­ju­sias veik­las. Pa­vyz­džiui, šie­met Prie­nų orei­vių klu­bui „Au­de­nis“ skir­ta 35 tūkst. eu­rų par­ama, le­do ri­tu­lio klu­bui „E­ner­gi­ja“ – 22 tūkst. eu­rų. Per­nai 29 tūkst. eu­rų įmo­nių „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ par­ėmė ir Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­ją.

Vi­sa par­ama „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių gru­pė­je yra skirs­to­ma per „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ par­amos fon­dą. In­for­ma­ci­ja apie skir­tas lė­šas yra vie­ša, ta­čiau at­as­kai­tos apie tai, kaip par­ama pa­nau­do­ta, ne­skel­bia­mos. „Fon­do tiks­las – koor­di­nuo­tai ir skaid­riai teik­ti par­amą pro­jek­tams bei veik­lai, ku­ri ati­tin­ka „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pės so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės kryp­tis, stra­te­gi­ją ir puo­se­lė­ja­mas ver­ty­bes, ku­ria ver­tę vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei“, – nu­ro­do­ma Par­amos fon­do ap­ra­šy­me. Bend­ro­vė dek­la­ruo­ja ir par­amos skirs­ty­mo pri­nci­pus, skel­bia par­aiš­kos gau­ti par­amą for­mas, par­amos tei­ki­mo sche­mas ir pa­na­šiai.

Spor­tui – 759 tūkst. eurų

Vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ per­nai už­dir­bo apie 5 mln. eu­rų kon­so­li­duo­to gry­no­jo pel­no – 3,8 kar­to ma­žiau nei 2014 me­tais. Bend­ro­vė ne­se­niai pra­ne­šė, kad į biu­dže­tą su­mo­kės 846 tūkst. eu­rų di­vi­den­dų. Bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vas Do­mas Ju­re­vi­čius nu­ro­dė, kad per­nai „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ par­amai iš vi­so sky­rė 1 mln. 13 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji da­lis šių pi­ni­gų ati­te­ko įvai­rioms spor­to ko­man­doms. Bend­ro­vės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, joms skir­tos lė­šos sie­kia 759 tūkst. eu­rų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ nu­ro­dė, kad par­amą ga­vo krep­ši­nio klu­bas „Lie­tu­vos ry­tas“, Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga, Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­ga ir Lie­tu­vos im­ty­nių bei ran­ki­nio fe­de­ra­ci­jos. Dar 146 tūkst. eu­rų par­ama, kaip skel­bia­ma, skir­ta kul­tū­rai. D. Ju­re­vi­čiaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, bend­ro­vė rė­mė ke­le­tą na­cio­na­li­nių dra­mos tea­trų, Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jų, Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lį, Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lį ir kt. „Šie­met bend­ro­vė par­amos dar ne­skirs­tė, lau­kia­ma ak­ci­nin­kų spren­di­mo“, – nu­ro­dė bend­ro­vės at­sto­vas.

Ki­tų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių par­amai skir­tos su­mos – ge­ro­kai kuk­les­nės. Pa­vyz­džiui, AB Lie­tu­vos pa­štas per­nai par­amai sky­rė 140 tūkst. eu­rų. Kaip nu­ro­dė bend­ro­vės at­sto­vas To­mas Ba­ša­ro­vas, įmo­nė bend­ra­dar­biau­ja ir pa­lai­ko to­kias ini­cia­ty­vas kaip „Na­cio­na­li­nis dik­tan­tas“, „Na­cio­na­li­nė eks­pe­di­ci­ja“, „Iš­siųsk svei­ki­ni­mą Va­sa­rio 16-osios pro­ga“, švie­ti­mo sri­ty­je – pro­jek­tą „Kam to rei­kia?!“, spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo sri­ty­je – Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ją, VšĮ „Vil­niaus ma­ra­to­nas“, so­cia­li­nės rū­py­bos sri­ty­je – VšĮ „Gel­bė­kit vai­kus“. T. Ba­ša­ro­vas nu­ro­dė, kad kas­met par­amai ski­ria­ma su­ma svars­to­ma pa­gal įmo­nės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bei stra­te­gi­jos kryp­tis.

Vie­ši­na ne visi

AB „Klai­pė­dos naf­ta“ skel­bia, kad yra vie­na iš di­džiau­sių re­gio­no rė­mė­jų. Jos at­sto­vai „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė, jog per­nai par­amai skir­ta 140 tūkst. eu­rų. Bend­ro­vė skel­bė, kad pri­si­de­da prie Klai­pė­dos cen­tri­nio sta­dio­no (Spor­ti­nin­kų mi­kro­ra­jo­ne) re­kons­truk­ci­jos, On­ko­lo­gi­jos cen­tro, VšĮ „Tre­čia­sis am­žius“, Vai­kų lais­va­lai­kio cen­tro, Su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ge­ri­ni­mo.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas (KVJU) kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­niams per­nai sky­rė 187,7 tūkst. eu­rų. Šie­met bend­ro­vė sky­rė apie 47 tūkst. eu­rų par­amos. „KVJU re­mia „Jū­ros šven­tę“, „Lai­vų par­adą“, Klai­pė­dos Pi­lies džia­zo fes­ti­va­lį, ki­tus kul­tū­ros ren­gi­nius, taip pat „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kus, fut­bo­lo klu­bą „At­lan­tas“, ran­ki­nio klu­bą „Dra­gū­nas“ ir ki­tus spor­ti­nin­kus, ku­rių ini­cia­ty­vas sten­gia­mės pa­lai­ky­ti“, – tei­gė vals­ty­bės įmo­nės at­sto­vė Ni­jo­lė Dva­rio­nai­tė-Mil­kin­tie­nė.

AB „Am­ber Grid“ iš vi­so par­amai per­nai sky­rė 57 tūkst. eu­rų. Šie­met, kaip pa­ti­ki­no bend­ro­vės at­sto­vė Vy­tau­tė Šmai­žy­tė, par­amai nu­ma­ty­ta to­kia pat pi­ni­gų su­ma. Per­nai bend­ro­vė par­amą iš­da­li­jo dau­giau nei 30 or­ga­ni­za­ci­jų, pro­jek­tų ir ren­gi­nių, tarp jų – Vil­niaus „Gi­jos“ jau­ni­mo mo­kyk­lai, die­nos užim­tu­mo cen­trui „Ma­žo­ji gu­bo­ja“, par­amos fon­dui „Jau­ni­mo li­ni­ja“, aso­cia­ci­jai „RAU­DO­NOS NO­SYS Gy­dy­to­jai klou­nai“ , Vals­ty­bi­nio Ker­na­vės kul­tū­ri­nio re­zer­va­to di­rek­ci­jai, Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bai, Vil­niaus mies­to žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia spor­to klu­bui „Fe­nik­sas“, Šir­vin­tų ra­jo­no Bart­kuš­kių mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciam cen­trui, Jau­niū­nų len­kų kul­tū­ros drau­gi­jai, M. K. Čiur­lio­nio fon­dui ir ki­tiems.

Anaip­tol ne vi­sos val­do­mos įmo­nės vie­šai skel­bia, ko­kiais pa­grin­dais ir ko­kio­mis su­mo­mis re­mia vie­nus ar ki­tus pro­jek­tus, par­amos at­as­kai­tos taip pat nė­ra vie­ši­na­mos. Ūkio mi­nis­te­ri­ja yra su­kū­ru­si spe­cia­lų tink­la­la­pį, ku­ria­me skel­bia in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes (http://vkc.tur­tas.lt/), ta­čiau apie įmo­nių ski­ria­mą par­amą in­for­ma­ci­ja ja­me ne­kau­pia­ma.

Pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pin­tis ne parama

Dau­ge­lis „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tų eks­per­tų kri­ti­ka­vo par­amą da­li­jan­čias vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes. Ma­ža to, var­gu ar spor­to ko­man­das pi­ni­gais ap­da­li­jan­čias įmo­nes ga­li­ma va­din­ti fi­lan­tro­pė­mis, nors dau­ge­lis jų to­kią veik­lą pri­sta­to kaip vie­ną iš so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės veik­lų.

LAVA nuotrauka

Lie­tu­vos at­sa­kin­go vers­lo aso­cia­ci­jos (LA­VA) va­do­vė Aud­ro­nė Ali­jo­šiū­tė, vie­na ver­tus, gy­rė įmo­nes, no­rin­čias pa­si­da­ly­ti sa­vo pel­nu, ir sa­kė, kad tai pir­mas, nors la­bai ma­žas žings­nis ti­kro­sios so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės link. Ta­čiau ji pri­mi­nė, kad da­li­ji­ma­sis pel­nu – tik la­bai ne­di­de­lė to da­lis. Jos po­žiū­riu, vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės pir­miau­sia tu­rė­tų įver­tin­ti, kaip jos dir­ba, ar jų pa­slau­gos, ar jų tei­kia­mų pa­slau­gų kai­na yra prie­ina­ma gy­ven­to­jams, o jau ta­da gal­būt rem­tų ko­kius kul­tū­ri­nius ren­gi­nius, spor­to ko­man­das ir pa­na­šiai.

„Dau­ge­lis įmo­nių so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę trak­tuo­ja tik kaip pel­no da­li­ji­mą. Taip el­gia­si ir pri­va­tus vers­las, ta­čiau jo tiks­las – už­dirb­ti pi­ni­gų, ir jo da­li­ji­ma­sis sa­vo pel­nu pa­na­šes­nis į fi­lan­tro­pi­ją. Ta­čiau vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms pi­ni­gus su­ne­ša mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Tai­gi jie iš es­mės da­li­ja mū­sų vi­sų pi­ni­gus. Jei bend­ro­vė re­mia krep­ši­nio ko­man­dą, ji pers­kir­to ma­no ir jū­sų pi­ni­gus. Ar ne­bū­tų ra­cio­na­liau ieš­ko­ti ki­tų bū­dų, kaip gy­ven­to­jams bū­tų ma­ži­na­mos pa­slau­gų kai­nos, tei­kia­mos ge­res­nės pa­slau­gos, o fi­lan­tro­pi­ją ver­čiau pa­lik­ti pri­va­čiam vers­lui“, – klau­sė A. Ali­jo­šiū­tė.

LA­VA va­do­vė pa­žy­mė­jo, kad dau­ge­lis įmo­nių, sky­ru­sių par­amą, ne­pra­šo jos pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­tų, la­bai siau­rai su­vo­kia, kas yra ti­kro­ji fi­lan­tro­pi­ja, o už so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę įmo­nė­se at­sa­kin­gi tie pa­tys žmo­nės, ku­rie koor­di­nuo­ja ko­mu­ni­ka­ci­ją. A. Ali­jo­šiū­tė pri­mi­nė, kad prieš ku­rį lai­ką bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas apie tai, kaip įmo­nės su­vo­kia at­sa­kin­gą vers­lą. Jis par­odė, kad Bal­ti­jos ša­ly­se so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė su­pran­ta­ma kaip ko­mu­ni­ka­ci­jos, rin­ko­da­ros įran­kis. „Tai tik pir­mas žings­ne­lis, pri­mi­ty­vi at­sa­ko­my­bė, kai gal­vo­ja­ma apie rek­la­mą. Vals­ty­bės įmo­nių silp­niau­sia vie­ta yra ta, kad jos pers­kirs­to tuos pi­ni­gus ne­at­siž­velg­da­mos į pi­ni­gų sa­vi­nin­ką, t. y. į vi­suo­me­nę“, – svars­tė ji.

Rek­la­ma, ku­rios nau­da – abejotina

Vers­lo kon­sul­tan­tas, bu­vęs prem­je­ras Alek­sand­ras Abi­ša­la „Lie­tu­vos ži­nioms“ ir­gi kal­bė­jo, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių ži­no­moms spor­to ko­man­doms ski­ria­mų pi­ni­gų ne­de­rė­tų lai­ky­ti nei par­ama, nei lab­da­ra. „Tai rė­mi­mas už rek­la­mą. Ge­rai, jei vals­ty­bės įmo­nės iš to­kios rek­la­mos gau­na nau­dos. Svar­biau­sias klau­si­mas, ar jos ti­krai gau­na tos nau­dos, nes tuo ga­li­ma abe­jo­ti“, – tei­gė A. Abi­ša­la.

Jo ma­ny­mu, vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mi kur kas aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai. „Var­re­nas Buf­fet­tas ar Bil­las Ga­te­sas su sa­vo už­dirb­tais pi­ni­gais ga­li elg­tis lais­vai – steig­ti fon­dus, o vals­ty­bės įmo­nės teo­riš­kai tu­rė­tų at­sik­laus­ti ak­ci­nin­kų, t. y. vi­suo­me­nės“, – sa­kė A. Abi­ša­la.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amos tei­ki­mo pa­vyz­dys, pa­sak vers­lo kon­sul­tan­to, vaiz­din­gai ilius­truo­ja pa­dė­tį. „Lei­džiu sau spė­ti, kad bend­ro­vė gal­būt ne pa­ti su­gal­vo­ja, kam duo­ti pi­ni­gų, o kam jų ne­duo­ti. Tai yra pa­pras­čiau­sia ma­žiau kon­tro­liuo­ja­ma biu­dže­ti­nės par­amos for­ma“, – kal­bė­jo jis.

A. Abi­ša­la su­ti­ko, kad vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­tų vie­šai skelb­ti apie par­amai iš­da­ly­tus pi­ni­gus, dek­la­ruo­ti re­mia­mų­jų at­ran­kos pri­nci­pus ir pan. Jei kai ku­rios įmo­nės to ne­da­ro, to jų ga­lė­tų par­ei­ka­lau­ti ak­ci­ni­nin­kų at­sto­vai – įmo­nių val­dy­bos. „Skaid­ru­mas, be abe­jo, yra val­dy­mo po­li­ti­kos da­lis. Pri­tar­čiau tam, kad vi­suo­me­nė ži­no­tų, kaip tai da­ro­ma“, – sa­kė jis.

Kas iš tie­sų pri­ima spren­di­mus?

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas eko­no­mis­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas sa­kė, kad ne­aiš­ku, kas iš tie­sų spren­džia, kam skir­ti par­amą. „Ar tai yra įmo­nės, ar vis dėl­to po­li­ti­nis spren­di­mas? O jei­gu yra pri­im­tas spren­di­mas rem­ti, koks yra rė­mi­mo me­cha­niz­mas?“ – klau­sė jis.

Ž. Ši­lė­nas pa­brė­žė, kad vals­ty­bės įmo­nių ne­de­rė­tų kri­ti­kuo­ti už tai, kad jos da­lį pel­no ski­ria par­amai. Ta­čiau kar­tais ne­aiš­ku, kaip pri­ima­mi spren­di­mai, kas tą par­amą tu­ri gau­ti, o kas – ne. „Tu­rė­tų bū­ti aiš­ki par­amos tei­ki­mo po­li­ti­ka, bet kol kas lie­ka ne­at­sa­ky­ta į daug klau­si­mų“, – pri­dū­rė jis.

„Lie­tu­vos ži­nios“ pri­me­na, kad 2010 me­tais bu­vo su­skai­čiuo­tas vals­ty­bės val­do­mas tur­tas. Tuo­met pa­aiš­kė­jo, kad 100 li­tų vals­ty­bės ka­pi­ta­lo su­ku­ria 4 cen­tus pel­no. Vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­jo tur­to už 18 mlrd. li­tų, o di­vi­den­dų į biu­dže­tą su­ne­šė ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų. O ir tų su­ne­šu­sių­jų – vie­ne­tai, mat di­de­lė da­lis vals­ty­bės įmo­nių dir­bo ir te­be­dir­ba nuo­sto­lin­gai. Per še­še­rius me­tus pa­dė­tis kiek pa­si­kei­tė: di­vi­den­dų su­mos pa­di­dė­jo, nuo­sto­lių su­ma­žė­jo, ta­čiau skaid­ru­mo ir vie­šu­mo dau­ge­liu at­ve­jų te­be­trūks­ta.