Biudžetas gali būti peržiūrėtas
Ki­tų me­tų biu­dže­tas po pus­me­čio ga­lė­tų bū­ti pers­kirs­to­mas, jei­gu bus bū­ti­na, sa­ko pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Jei­gu bus tok­sai bū­ti­nu­mas ne­iš­ven­gia­mas, tai ti­krai to­kį spren­di­mą da­ry­si­me ir siū­ly­si­me Sei­mui pa­da­ry­ti tai“,– tre­čia­die­nį li­be­ra­lų frak­ci­jo­je par­eiš­kė pa­skir­ta­sis prem­je­ras, at­sa­ky­da­mas į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­tu­čio Gla­vec­ko klau­si­mą dėl ga­li­my­bės ki­tų me­tų va­sa­rą pers­kirs­ty­ti biu­dže­tą.

Pa­skir­ta­sis fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka an­tra­die­nį tei­gė, kad bu­vu­sios val­džios par­eng­tas 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas yra ri­zi­kin­gas, o nau­jo­sios val­džios sie­kis ki­tais me­tais pa­di­din­ti pen­si­jas 40 eu­rų komp­li­kuo­ja pa­dė­tį.

2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to an­tra­sis svars­ty­mas Sei­me vyks ki­tą sa­vai­tę.